หน่วยวิจัย

  • หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
  • หน่วยวิจัยสารสนเทศการสื่อสารและการคำนวณ
  • หน่วยพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์
  • หน่วยพัฒนานวัตกรรมและวิศวกรรม
  • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูลความมั่นคง และนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
  • หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ
  • ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
  • สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
  • ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์
logo-most

สังกัด สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี