คลังข้อความไทย-อังกฤษ

Up

Transliteration Corpus คลังคำทับศัพท์

คลังคำทับศัพท์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.hlt.nectec.or.th/

เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ท่านสามารถ Download ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้