สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2553 ประมาณการ 2554

{pdf=http://www.nstda.or.th/prs/index.php/all-download/doc_download/22-thailand-ict-market-2010-and-outlook-2011|625|800}