เอกสารประกอบการแถลงข่าว: รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2552 [Presentation]