เอกสารประกอบการแถลงข่าว: รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2552 [Presentation]

{pdf=http://www.nstda.or.th/prs/index.php/all-download/doc_download/79-internet-user-profile-of-thailand-2009-presentation|625|800}