app บริหารจัดการคุณภาพข้าวไทย

Share on Facebook
บริหารจัดการคุณภาพข้าวไทย

App บริหารจัดการคุณภาพข้าวไทย มีอะไรดี

เราเคยได้ยินไหมว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ประเทศไทยถือว่าเป็นอู่ข้่่าว อู่น้ำ มาตั้งแต่สมัยก่อน ทำให้ทุกประเทศอยากให้เราครัวโลก แต่เนื่องจากในโลกมีมาตรฐานมากมาย ทำให้เราไม่สามารถก้าวไปสู่มาตรฐานของโลกได้ หนึ่งในมาตรฐานสำหรับข้าวคือ GAP ซึ่งกว่าผู้ตรวจสอบคุณภาพจะผ่านมาตรฐานให้ชาวนาได้ เพราะเป็นงานเอกสาร เก็บข้อมูลซ้ำซ้อน ใช้เวลานาน ทำให้ผลิตผลตกค้าง เสียหายรายได้เป็นจำนวนมาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สายและโพรโตคอล ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับระบบปฎิบัติการแอนด์รอยด์ โดยใช้ชื่อว่า "ระบบบริหารจัดการคุณภาพข้าว"

Mobile GAP Assessment

เป็นระบบบริหารจัดการคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP (Good Agriclture Practices) เพื่อช่วยเกษตรผลิตข้าวเปลือกที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้า่ง และผลิตข้าวเปลือกคุณภาพตรงตามพันธุ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใ้ห้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับรองตามาตรฐาน GAP ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยตัวแอพพลิเคชั่นสามารถใช้ได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ลงระบบปฏิบัติการ Android ไม่ว่าจะเป็น Tablet หรือ smart phone ทั้งยังผสมผสานเทคโนโลยี GPS และ Google Map ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลในภาคสนามได้ทันที มีความแม่นยำ ลดปัญหาการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน และช่วยให้เกษตรสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว


Lab

คุณวัชรากร หนูทอง
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สายและโพรโตคอล (WNP)
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูล ความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม