ผลงานวิจัย

ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส

f_intelisef2011_003a

ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ครั้งละหลายๆ คนพร้อมๆ กัน โดยอาศัยการตรวจวัดแบบขนานที่ได้พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานกันของหลักการตรวจ วัดคลื่นความร้อนในย่านอินฟราเรด การจัดการการไหลของคนเข้าและออก การประมวลผลภาพ และการชดเชยความแปรปรวนของสภาพแวดล้อม ทำให้การวัดอุณหภูมิและการคัดกรองคนที่มีไข้กับคนไม่มีไข้ออกจากกันทำได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิม

Read more: ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส

วาจา เวอร์ชั่น 6.0 (VAJA 6.0)

f_intelisef2011_003a

ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง (VAJA) สามารถสร้างเสียงพูดได้ครอบคลุมคำในภาษาไทย เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์คำอ่านที่สามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่คำที่ไม่ปรากฏใน พจนานุกรม นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล พร้อมทั้งกำหนดคำอ่านได้อย่างอิสระ เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถแปลงข้อความมาเป็นเสียงพูดได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

Read more: วาจา เวอร์ชั่น 6.0 (VAJA 6.0)

เครื่องขยายสัญญาณ WiMAX

เป็นอุปกรณ์ขยายกำลังงานของสัญญาณ WiMAX ระบบ TDD (Time Division Duplex) ในย่านความถี่ 2.3-2.7 GHz สามารถใช้ร่วมกับสถานีฐาน หรือเครื่องลูกข่ายเพื่อขยายสัญญาณให้มีกำลังส่งสูงสุดถึง 4 วัตต์ โดยมีคุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ 1. มีอัตราขยาย 23 dB สำหรับภาคส่ง และ 10 dB สำหรับภาครับ โดยมีกำลังส่งสูงสุดที่ 4 วัตต์  2. สามารถปรับอัตราขยายของภาคส่งได้ 3. อุปกรณ์ขยายมีความเป็นเชิงเส้นและมีประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้ขยายสัญญาณ WiMAX จากสถานีฐานหรือเครื่องลูกข่ายให้มีกำลังงานที่สูงขึ้น เพื่อที่จะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลขึ้น อีกทั้งสามารถเพิ่มอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลได้อีกด้วย

ต้นแบบเครื่องลูกข่าย WiMAX

เป็นอุปกรณ์เครื่องลูกข่ายที่ทำงานตามมาตรฐาน IEEE 802.16e  หรือไวแมกซ์ ซึ่งในประเทศไทยจัดเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ และยังไม่มีผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายนี้ภายในประเทศ มีความสามารถรองรับการทำงานในแบบ non-line-of-sight ได้ แม้มีสิ่งกีดขวาง ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับพื้นที่ห่างไกลที่สายเคเบิลไม่สามารถลากไปถึงได้เป็นอย่างดี และเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดสำหรับการขยายเครือข่ายในเมืองที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องลงทุนขุดถนนเพื่อวางสายเคเบิลใยแก้วใหม่  อุปกรณ์ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณภาพในการให้บริการ (QoS) ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานภาพ (video) งานเสียง (voice) ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของเครือข่ายมากอย่างเก่า (low-latency network) ส่วนในเรื่องของความปลอดภัย ก่อนที่จะเข้าออกเครือข่ายและข้อมูลต่างๆ ที่รับส่ง    ก็จะได้รับการเข้ารหัส (encryption) ทำให้การรับส่งข้อมูลบนมาตรฐานตัวนี้มีความปลอดภัย มากขึ้น

ระบบปฏิบัติการอีโคโลนุกซ์ 2010 สำหรับผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์

Econolux เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเนคเทคและผู้ประกอบการ อาทิ ได้แก่ บมจ. เอสวีโอเอ, ดีคอมพิวเตอร์, โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ไอบีเบเคอรี และ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยพัฒนาให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการติดตั้งซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อให้การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำหน่ายจะมีทั้งแบบติดตั้งระบบปฎิบัติการที่เป็นโอเพนซอร์สเพียงอย่างเดียว หรือแบบที่ติดตั้งทั้งระบบปฎิบัติการและโปรแกรมสำนักงานที่เป็นโอเพนซอร์ส

 


Lab

 

กลุ่มอุตสาหกรรม / กลุ่มผู้ใช้งาน
บริการ