แบบจำลองการวัดค่าการเจริญเติบโตของต้นไม้แบบ Fractal สามมิติ

 

3D_Fractal-Tree

แบบจำลองการวัดค่าการเจริญเติบโตของต้นไม้แบบ Fractal สามมิติ เป็นวิธีการจำลองต้นไม้โดยหลักของการเกิดซ้ำๆ (fractal) ของกฎจำนวนไม่มาก และสอดคล้องกับค่าที่วัดจากต้นไม้จริง ซึ่งโดยปรกติ software อื่นๆในทำนองนี้จะมีขั้นตอนมากในการสร้างและผลที่ได้ก็ไม่มีความหมายทางชีววิทยา

ความใหม่ของงานวิจัยนี้ คือ ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นนี้ ใช้ค่าที่วัดจากต้นไม้จริง คือ ค่าอัตราส่วนระหว่างความยาวของกิ่ง (length ratio) อัตราส่วนความหนาของลำต้นและกิ่ง (diameter ratio) มุมของการแตกกิ่ง (branching angle) และมุมของการบิดของกิ่ง (spiral phylotactic angle) เป็นหลักในการจำลอง ผู้ใช้สามารถนำค่าที่วัดนี้มาใส่ในโปรแกรมเพื่อเปรียบเทียบภาพต้นไม้ได้

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ในขั้นตอนแรกนี้ เป็นการพิสูจน์หลักการคิดว่า fractal และค่าที่วัดได้จากตัวอย่างจริง สามารถนำมาใช้สร้างสิ่งที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้ ในแง่ของต้นไม้ งานที่จะพัฒนาต่อไปคือการพิจารณาผลของสิ่งแวดล้อม (context sensitive) เช่น ลม ฟ้า อากาศ แสงแดด ปุ๋ย หรือการตัดแต่งกิ่ง ว่ามีผลอย่างไรต่อต้นไม้ เป็นการทำนายล่วงหน้าว่าการเติบโตต่อไปจะมีลักษณะเช่นไร และด้วยหลักการเดียวกันนี้ Fractal ก็สามารถนำมาใช้สร้างแบบจำลองอื่นๆได้เช่น ปอด เส้นเลือด เส้นประสาท หรือโครงสร้างของสมอง

ประโยชน์ของการวิจัยชิ้นนี้ จะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอีกหลายๆสาขา

ใช้ในการเรียนการสอน นักพฤกษาศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

Link ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.bioquest.org/esteem/esteem_details.php?product_id=403