Delicious

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

dis_it

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์

เพื่อพัฒนาทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเด็กนักเรียนที่พิการ ๔ กลุ่ม คือ

๑. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๔๓ คน) ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
๒. นักเรียนในระดับเตรียมความพร้อมพิเศษชั้นพิเศษ (ประมาณ ๖๐ คน) และชั้นอนุบาล (ประมาณ ๔๐ คน) ต้องการคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน เช่น การเรียนภาษา คณิตศาสตร์ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ซึ่งรูปแบบการนำเสนอทางคอมพิวเตอร์ จะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กได้
๓. กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการพูด ออกเสียงไม่ชัด (ประมาณ ๓๐ คน) ต้องการซอฟต์แวร์ช่วยฝึกการออกเสียง
๔. กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารโต้ตอบทั้งประเภทพูดไม่ได้ และเขียนไม่ได้ (ประมาณ ๒๐ คน) ต้องการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นเครื่องช่วยในการสื่อสารโต้ตอบด้วยภาพ

ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ทางโรงเรียนศรีสังวาลย์ได้ดำเนินการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กพิการทางกายและการเคลื่อนไหว โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

๑.  เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ ครู อาจารย์ ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่สอน ให้มีความสามารถในการทำแผนการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบและนำไปสอนกับนักเรียน
๓.  เพื่อพัฒนาทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินศักยภาพนักเรียน และการเลือกใช้งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ให้เหมาะสมกับนักเรียนตามแผนการสอน

dis_it

สรุปแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๔๔

๑. การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปผลได้ดังนี้

วัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ ครู อาจารย์ ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ - โรงเรียนจัดอบรมครูให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ โดยมีครูและเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๓๓ คน
๒. พัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่สอน ให้มีความ
สามารถในการทำแผนการโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนประกอบและนำไปสอนกับนักเรียน
- ครูสามารถเขียนแผนการสอนได้ ๑๑๗ แผน สำหรับชั้น ป.๑-ป.๖ ใน ๓ รายวิชา คือคณิตศาสตร์, สปช. และภาษาอังกฤษ

๒. การดำเนินงานของโรงเรียนศรีสังวาลย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔ สรุปผลได้ดังนี้

วัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน
๑. การใช้คอมพิวเตอร์พระราชทาน การเรียนการสอน - โรงเรียนใช้คอมพิวเตอร์สอน
นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยมีผลการดำเนินการดังนี้
- เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ตมหลักสูตร ๔๘ คน
- เรียนบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ๒๔๕ คน
- เรียนคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานอาชีพ ๒๓ คน
- เรียนรู้วิทยากรต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต ๒๓ คน
๒. การใช้อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับ
พระราชทาน
การฝึกนักเรียน - โรงเรียนได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง
คอมพิวเตอร์ทั้งสองห้องสำหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียน
คอมพิวเตอร์ หรือมาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น easy ball, Intellikey, Touchscreen, keyguard, single switch
และโปรแกรม Click it
๓. งานพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของ
นักเรียน๓.๑ ฝึกพูดและแก้ไขการพูดโดยใช้โปรแกรม Speech Viewer III ให้กับนักเรียน

๓.๒ ฝึกให้นักเรียนที่พูดไม่ได้ใช้อุปกรณ์ช่วยสื่อสาร
แบบพกพา (โอภา)

๓.๓ ฝึกให้นักเรียนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
สื่อสาร (ปราศัย)
๓.๔ การตรวจประเมินเด็กและทำแผนการฝึก
อุปกรณ์
โรงเรียนได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสารสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร ได้แก่ นักเรียนที่พูดไม่ได้ และนักเรียนที่มีข้อจำกัดในการรับ
และการใช้ภาษาพูด

ผลพัฒนาการของนักเรียนจำนวน ๓๐ คน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๔๕
- เด็กมีพัฒนาการในการพูดดีถึงดีมาก ๙ คน
- เด็กมีพัฒนาการในการพูดในระดับปานกลาง ๑๕ คน
- เด็กมีพัฒนาการในการพูดน้อย ๔ คน
- เด็กมีพัฒนาการในการพูดคงที่ ๒ คน

ผลการทดลองใช้เครื่องโอภาระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๔๕ มีนักเรียนที่สามารถใช้
เครื่องโอภาได้ดังนี้
- นักเรียนสามารถจำภาพสัญลักษณ์และเข้าใจ
วิธีการใช้เครื่องได้ จำนวน ๕ คน
- นักเรียนไม่สามารถจำภาพสัญลักษณ์และเข้าใจวิธี
การใช้งานของเครื่องโอภา จำนวน ๓ คน
- นักเรียนที่สามารถจำภาพสัญลักษณ์และเข้าใจวิธีการ
ใช้เครื่องโอภา แต่มีปัญหาในการใช้มือกดภาพ
สัญลักษณ์ และเปลี่ยนภาพตามเวอร์ชั่นต่างๆ เนื่องจาก
มีอาการเกร็ง จำนวน ๔ คน

ผลการฝึกสำหรับนักเรียนที่พูดไม่ได้ จำนวน ๒ คน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๕ พบว่านักเรียนสามารถสื่อสารโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสื่อสาร (ปราศัย) ๑ คน อีก ๑ คน ยังไม่สามารถใช้ได้โดยลำพัง

คัดเลือกนักเรียนเพื่อทำการตรวจประเมินอุปกรณ์สำหรับ
เด็กที่มีปัญหาการพูดและการเขียน จำนวน ๑๙ คน