งานวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research Development Design and Engineering: RDDE) ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่สุดของเนคเทค นอกเหนือไปจากภารกิจทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านนโยบาย กฏหมาย และโครงสร้างพื้นฐานทาง ICT ซึ่งเนคเทคได้ดำเนินภารกิจหลักนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กรในปี พ.ศ. 2529 มาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีผลงานจากโครงการวิจัยต่างๆเหล่านี้ ได้นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามงานวิจัยต่างๆเหล่านี้ ยังมีอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่มีศักยภาพที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ หรือนำไปพัฒนาต่อตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เนคเทคจึงต้องการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจในผลงานต่างๆเหล่านี้ ได้มีโอกาสดูรายละเอียดเพื่อการนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ บนพื้นฐานความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งเนคเทคได้นำเสนอรายละเอียดทั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย โครงการวิจัย และผลงานวิจัยทั้งในระดับที่ยังอยู่ในระหว่างการทดลองในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือ ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะนำไปสู่การใช้งานจริงในภาคการผลิตได้ ที่ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อหาความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์เฉพาะ หรือ ต้องการนำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาต่อ ก็จะสามารถทำได้โดยตรง