โครงการ บริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรมบนเครือข่ายชุมชนด้วยการนำเสนอและประมวลผลเชิง ความหมาย

Share on Facebook

เป็นโครงการรับจ้างดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วม มือกับกระทรวงวัฒนธรรม


วัตถุ ประสงค์ของโครงการ

เพื่อ บริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงวัฒนธรรมและระบบบริการ เฉพาะ เพื่อรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดต่างๆในประเทศไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ และทั่วถึง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลป วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ตลอดจน เป็นการสร้างกระบวนการการเรียนรู้และจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ของชุมชน


บท คัดย่อ

ด้วย ปริมาณข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ปัจจุบัน การบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ได้รับการตระหนักถึงมากยิ่งขึ้น เช่นกัน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในขั้นที่สูงขึ้น เพื่อการจัดเก็บ วิเคราะห์ สืบค้น และนำเสนอข้อมูลดังกล่าว ในการนี้เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานและมีข้อมูลอันทรงคุณค่า สาระดิจิทัลของเอกลักษณ์ของชาติไทยจึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการจัดการเพื่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการอนุรักษ์และการนำไปใช้งานต่อไป

กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลข้อมูลหลักต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ประวัติบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรม และสถานที่ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด จึงมีแนวคิดที่จะบูรณาการและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการพัฒนาบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมจากรากหญ้าสู่สากล

สำหรับโครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงวัฒนธรรมนี้ จะเป็นโครงการที่ดำเนินการควบคู่กับโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง วัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงวัฒนธรรมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ต่อ ไปได้


ระยะ เวลาดำเนินโครงการ : 4 มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 3 มกราคม พ.ศ.2555


คณะผู้ วิจัย
หัวหน้าโครงการ :     นายสภา จรรยาชัชวาล
ผู้ร่วมวิจัย :     นางสาวทัศนีย์ เจริญพร, นายพรชัย ธรรมรัตนนนท์, นายธเนศ ม่วงทอง, นายศราวุธ คงยัง, นายชูชาติ หฤไชยะศักดิ์, นายนีติวิท บัวสรวง, นายนราศักดิ์ อภิติวงศ์มานิต, นายรัฐภูมิ ตู้จินดา, นายรัฐภูมิ นิราศวรรณ, นายปรเมษฐ์ ธันวานนท์