Share on Facebook

ผลงานที่ผ่านมาทางด้านวิจัยและพัฒนาเครื่องจักร

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  Solar Energy Technology Laboratory (STL)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (nectec)

วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดฟิล์มบางซิลิคอน
ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันผลงานด้านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ของสถาบัน 5 ผลงาน ได้แก่

          - การนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

          - เทคโนโลยีการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไฮบริดระหว่างอะมอร์ฟัสซิลิคอน/ไมโครคริสตัลไลน์ซิลิคอนประสิทธิภาพสูง 

          - ต้นแบบสายการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไฮบริด 

          - กระจกเคลือบขั้วนำไฟฟ้าโปร่งแสง ZnO โดยเทคนิค MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition)  

          - นวัตกรรม “โซลาร์เซลล์กับระบบน้ำ”

เครื่องจักร Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD)
สำหรับการเคลือบ ZnO บนกระจกใส

เครื่องจัก MOCVD

ชื่อ เทคโนโลยี
          เครื่องจักร Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) สำหรับการเคลือบ ZnO บนกระจกใส

ทรัพย์สิน ทางปัญญา
          อนุสิทธิบัตร เรื่อง เครื่องจักรผลิตกระจกเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้าชนิดซิงค์ออกไซด์ (ZnO)

คุณสมบัติ เด่นของเทคโนโลยี
          - เทคโนโลยีการผลิตกระจกเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้าชนิด ZnO โดยใช้เครื่อง Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD)  สำหรับการเคลือบ ZnO บนกระจกใส เพื่อใช้สำหรับการผลิตเป็นกระจกฐานรองเซลล์แสงอาทิตย์
          - คุณสมบัติข้อดีของสาร ZnO มีราคาถูก วัตถุดิบไม่ขาดแคลน สามารถเตรียมสารได้ที่อุณหภูมิต่ำ
          - เทคโนโลยีการสร้างกระจกเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้าชนิด ZnOไม่ซับซ้อน สามารถทำให้พื้นผิวของกระจกขรุขระเหมาะกับการนำไปผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ได้ ง่ายกว่า
          - เหมาะกับการนำมาใช้ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิกอน แบบอะมอร์ฟัสซิลิกอน
          - สามารถนำไปผลิตเป็น mass production ได้ง่ายกว่าการใช้สารเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้าชนิดอื่น เช่น ITO SnO2
          - เครื่องจักรที่ใช้ในการเคลือบ ZnO เป็นแบบผลิตได้ครั้งละหลายๆ แผ่น (Batch Type within one chamber)
          - นำเทคโนโลยีมาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ให้สูงขึ้น

ขอบเขตการ ร่วมวิจัย
          SOLARTEC  มีความประสงค์ที่จะร่วมกับภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่สนใจ ในการพัฒนาเครื่องจักร Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) สำหรับการเคลือบ ZnO บนกระจกใส  สำหรับการผลิตเป็นกระจกฐานรองเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 0.8 ตารางเมตร เพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ ให้สูงขึ้นเทียบเท่า 12% และลดต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ให้ต่ำลง

ความร่วมมือ
          - SOLARTEC: เทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร พื้นที่ เครื่องจักรรวมระบบอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร
          - ภาคเอกชน/หน่วยงาน : งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง  บุคลากร

ผลที่คาดว่า จะได้รับ
          - เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่สนใจ กับทีมวิจัย SOLARTEC สวทช. สามารถผลิตกระจกเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้า ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ได้
          - พัฒนาคุณภาพกระจกเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ กระจกฐานรองเซลล์แสงอาทิตย์เคลือบด้วย SnO2 ที่นำเข้า
          - สามารถสร้างวัสดุสำหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นเองได้ภายในประเทศ  อันจะนำไปสู่เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีราคาถูกลงได้
          - ต้นทุนการสร้างเครื่องจักร MOCVD ที่ต่ำลง เกิดความเหมาะสมและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อให้เซล์แสงอาทิตย์มีราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
          - บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการออกแบบ สร้างเครื่องจักร MOCVD ที่ใช้ในกระบวนการสร้างกระจกเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้า
          - ทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น
          - กระตุ้นและเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ภายในประเทศ ตลอดจนอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

การ ร่วมวิจัยและพัฒนาการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอน แบบเซลล์ซ้อนเชิงพาณิชย์
      Joint R&D of Tandem-thin film silicon Solar Cell  Manufacturing Technology

Silicon

ชื่อเทคโนโลยี
          การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอน แบบเซลล์ซ้อนระหว่างอะมอร์ฟัสซิลิคอน/อะมอร์ฟัสซิลิคอน หรือ อะมอร์ฟัสซิลิคอน/ไมโครคริสตัลไลน์ซิลิคอน

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร เรื่อง
          1. เครื่องจักรผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ
          2. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางและวิธีการผลิต
          3. การพัฒนารอยต่อระหว่างตัวนำไฟฟ้าโปร่งแสงกับฟิล์มบางชนิดพี (p-type c-Si)
          4. การสร้างฟิล์มไมโครคริสตัลซิลิคอนชนิดพี (p-type mc-Si) โดยใช้ก๊าซไดคลอโรไซเลน (SiH2,CI2) เป็นก๊าซเจือ
          5. การสร้างฟิล์มไมโครคริสตัลไลน์ซิลิคอนโดยใช้สัญญาณเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้ารูป แบบใหม่

คุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยี
          1. เทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอน แบบเซลล์ซ้อน (a-Si/a-Si และ a-Si/mc-Si) ใช้กระจกเป็นแผ่นฐานรอง
          2. ประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 6% (Stabilized) พื้นที่ขนาด 0.8 ตารางเมตร (635?1,245 มิลลิเมตร) น้ำหนัก 14 กิโลกรัม
          3. เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแบบผลิตได้ครั้งละ หลายๆ แผ่น ( Batch Type within single chamber & multi-processes )
          4. เครื่องจักรสามารถรองรับเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้
          5. ต้นทุนการผลิตต่ำ เนื่องมาจากต้นทุนวัสดุต่ำและเครื่องจักรหลักสามารถสร้างขึ้นในประเทศ
          6. ไม่มีปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ
          7. อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการใช้งานมีผลกระทบน้อยต่อประสิทธิภาพของแผง เซลล์ฯ
          8. การใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอน แบบเซลล์ซ้อน สามารถดูดกลืนแสงได้กว้างกว่าแบบอะมอร์ฟัสซิลิคอน หรือแบบไมโครคริสตัลไลน์เพียงอย่างเดียว

ขอบเขตการร่วมวิจัย
          STL  มีความประสงค์ที่จะร่วมกับภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่สนใจ ในการพัฒนาต้นแบบสายการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอน แบบเซลล์ซ้อน ผ่านโรงงานต้นแบบขนาด 3 MW/ปี ไปสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ โดยเน้นการต่อยอดจากเทคโนโลยีเดิมที่พัฒนาได้ในปัจจุบัน

ความร่วมมือ
          - STL: เทคโนโลยีการผลิต พื้นที่ เครื่องจักรรวมระบบอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรฝึกอบรม
          - ภาคเอกชน/หน่วยงาน : งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  บุคลากรควบคุมเครื่องจักร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. เทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนแบบเซลล์ซ้อน ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 6% (Stabilized) ผ่าน  มาตรฐาน IEC 61646
          2. ต้นทุนการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต่ำลง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
          3. ผลักดันให้เกิดโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนแบบเซลล์ ซ้อน กำลังการผลิตเริ่มต้น 10 เมกะวัตต์ต่อปี เพื่อกระตุ้นและสามารถรองรับความต้องการของตลาดภายในประเทศ ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ตลาด โลก
          4. สิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น
          5. บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์
          6. กระตุ้นและเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ภายในประเทศ ตลอดจนอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
          7. แก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เช่น ความมั่นคงทางด้านพลังงาน การขาดแคลนพลังงานลดปัญหาเรือนกระจกและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

การร่วมวิจัยและพัฒนา
โครงการ วิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนบนฐานรองที่โค้งงอได้
(Development of flexible thin film silicon solar cells)

tapton

ชื่อ เทคโนโลยี

         เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนบนฐานรองที่โค้งงอได้        

คุณสมบัติ เด่นของเทคโนโลยี

          -   เลือกใช้วัสดุฐานรองเป็นพอลิเมอร์ ชนิด polyimide เนื่องจากมีความทนทานต่ออุณหภูมิที่ใช้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ (150oC-200oC) และมีค่า Coefficient of Thermal Expansion (CTE) อยู่ในเกณฑ์เหมาะกับการปลูกฟิล์มบางซิลิคอน มีความเบาบาง และมีความยืดหยุ่น      
          -   พัฒนาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ฟิล์ม ZnO ที่มีพื้นผิวขรุขระเป็น back reflector เพื่อเพิ่มการกระเจิงของแสงในตัวเซลล์
          -   เซลล์แสงอาทิตย์บนฐานรองที่โค้งงอได้ มีความยืดหยุ่น ความเบาบาง สามารถติดตั้งใช้งานเซลล์ได้ทุกที่ พกพาและขนส่งสะดวก รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย

ขอบเขตการร่วมวิจัย

          STL  มีความประสงค์ที่จะร่วมกับภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่สนใจ ในการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนบนฐานรองที่โค้งงอได้

ความร่วมมือ

          -   STL: เทคโนโลยีการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์บนฐานรองที่โค้งงอได้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการสร้างเซลล์ฯ  เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ และบุคลากร
          - ภาคเอกชน/หน่วยงาน : งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง  และบุคลากร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          -   เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่สนใจ กับทีมวิจัย SOLARTEC สวทช. สามารถผลิตเซลล์แสงอาทิตย์บนฐานรองที่โค้งงอได้ ในเชิงพาณิชย์
          -   บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์บนฐานรองที่โค้งงอได้
          - ทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น
          - กระตุ้นและเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ภายในประเทศ ตลอดจนอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

การ ร่วมวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

 Cmical

ชื่อ เทคโนโลยี
          การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

คุณสมบัติ เด่นของเทคโนโลยี
          - STL วิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye sensitized) บนพื้นที่ขนาด 0.36 ตารางเซ็นติเมตร ประสิทธิภาพ 10.4% ตลอดจนการร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาสารสีย้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์ฯ และการผลิตไปสู่ต้นแบบสายการผลิตเชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม
          - เทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Dye-Sensitized ใช้กระจกเป็นแผ่นฐานรองเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งนำความรู้ด้านวัสดุนาโนมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย สารสังเคราะห์  สีย้อมไวแสงที่สามารถสกัดจากพืชผักผลไม้ที่มีสีเข้ม เช่น กะหล่ำปลีม่วง  แก้วมังกร 
          - หลักการทำงานคล้ายการสังเคราะห์แสงของพืชสีเขียวและนาโนเทคโนโลยี จึงสามารถสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ได้หลายเฉดสี
          - การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าว ไม่ต้องใช้ระบบสุญญากาศ ทำให้ต้นทุนการผลิตด้านเครื่องจักรต่ำกว่าการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่นๆ
          - เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงมีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เป็นส่วน ประกอบของอาคาร (BIPV)

ขอบเขตการร่วมวิจัย
          STL มีความประสงค์จะร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่สนใจ เพื่อพัฒนาสายการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงระดับเชิงพาณิชย์  และการเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์ฯ ให้สูงขึ้น

ความร่วมมือ
          - STL: เทคโนโลยีการผลิต พื้นที่ เครื่องจักรรวมระบบอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร
          - ภาคเอกชน : งบประมาณ พื้นที่ เครื่องจักรรวมระบบอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์  บุคลากรร่วมวิจัย

ผลที่คาดว่า จะได้รับ
          - ต้นแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงขนาด 30X30 cm2 ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า 5%
          - พัฒนาการผลิตวัสดุบางชนิดที่มีในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
          - พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำอินทรีย์
          - สามารถขยายผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาสายการผลิตระดับอุตสาหกรรม  หรือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นส่วนประกอบของอาคาร (BIPV)

การ ร่วมวิจัยและพัฒนาระบบเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน
(Joint R&D of Solar Cell System and Application)

ประยุกย์การใช้งาน

เทคโนโลยี
          การประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์

องค์ความรู้ / ทรัพย์สินทางปัญญา
         อนุสิทธิบัตร เรื่อง หลังคาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ โครงสร้างสำหรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่สามารถใช้ติดตั้งเพื่อเป็นหลังคา หรือผนังโครงสร้างอาคาร

คุณสมบัติ เด่นของเทคโนโลยี

         STL วิจัย พัฒนาการออกแบบ การติดตั้งใช้งาน การตรวจสอบติดตาม การประเมินผลการใช้งาน ตลอดจนมาตรฐานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับเขตร้อนชื้น 

ระบบ Stand Alone : การติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ ถึง ซึ่ง        คุ้มค่าจากการลงทุนมากกว่าการสร้างโรงไฟฟ้าหรือการเดินสายไฟฟ้าเข้าไป หรือการใช้เครื่องปั่นไฟ

ระบบ Grid Connection
         -  อาคาร ที่พักอาศัย : ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อลดการพึ่งพาระบบไฟฟ้าสายส่ง ทดแทนและจ่ายไฟฟ้ากลับคืนเข้าสู่ระบบในขณะที่อาคารนั้นยังไม่มีความต้องการ ใช้ไฟฟ้า
         -  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : เพื่อสนับสนุนให้ระบบผลิตไฟฟ้าหลักสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการ ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวัน (Peak Load)

ระบบ Pumping : ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร ระบบน้ำประปาชุมชน

การประยุกต์ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้งานเป็นผนัง กันสาด หลังคา กับโครงสร้างอาคารต่างๆ

การติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบ เซลล์แสงอาทิตย์

ขอบเขตการร่วมวิจัย
         STL มีความประสงค์จะร่วมกับภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่สนใจ เพื่อวิจัย พัฒนาระบบเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งานอื่นๆ ตลอดจนการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อนำไปสู่ระดับเชิงพาณิชย์

ความร่วมมือ 
         - STL: เทคโนโลยี  แผงเซลล์แสงอาทิตย์  บุคลากร
         - ภาคเอกชน : งบประมาณ  พื้นที่  วัสดุอุปกรณ์  บุคลากรร่วมวิจัย

ผลที่คาดว่า จะได้รับ
         1. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป
         2. การพัฒนาประสิทธิภาพของการติดตั้งใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์  เพื่อให้เกิดการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายต่อไป
         3. สามารถพัฒนาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการอ้างอิงหรือรับรองมาตรฐานสากลได้

การ ร่วมวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตแผ่นฟิล์มบางโพลิ เมอร์โปร่งแสงชนิด EVA
สำหรับห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์ เชิงพาณิชย์

แผ่น EVA

ชื่อ เทคโนโลยี
          สูตรการผลิตแผ่นฟิล์มบางโพลิเมอร์โปร่งแสงชนิด Ethylene Vinyl Acetate (EVA) สำหรับห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์

ทรัพย์สิน ทางปัญญา
          สิทธิบัตร เรื่อง สูตรผสมฟิล์มพอลิเมอร์โปร่งแสงสำหรับใช้ห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์ และกรรมวิธีการผลิตฟิล์มพอลิเมอร์โปร่งแสงดังกล่าว

คุณสมบัติ เด่นของเทคโนโลยี
          - สูตรการผลิตแผ่นฟิล์มฯ ในระดับ lab scale ที่ทำการจดสิทธิบัตร สามารถนำมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่มีความหนาประมาณ 0.45-0.5 มิลลิเมตร หน้ากว้าง 80 เซนติเมตรขึ้นไป
          - สามารถผลิตร่วมกับสายการผลิตแผ่นพลาสติกที่มีเครื่องรีดแบบ Sheet Extrusion
          - แผ่นฟิล์มฯ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลเหมาะสมกับการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ ภายใต้สภาวะการผลิตที่แน่นอน อาทิ เช่น  สามารถทนความร้อนและแสงอัลตราไวโอเลตทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ (Power Output) ไม่ลดลง ป้องกันความชื้นได้ตลอดอายุการใช้งาน  สามารถผ่านกระบวนการขึ้นรูปได้รวดเร็วซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทั้งประหยัดเวลาและพลังงาน  เป็นต้น
          - ต้นทุนการผลิตแผ่นฟิล์มฯ ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 20  เนื่องมาจากใช้วัตถุดิบในประเทศ (local content)

ขอบเขตการร่วมวิจัย
          STL มีความประสงค์ที่จะร่วมกับภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่สนใจ ในการร่วมทดลองผลิตเชิงพาณิชย์ ผ่านเครื่องจักรแบบอัดรีด เพื่อปรับสภาวะให้เหมาะสมกับการผลิตแผ่นฟิล์มฯ เชิงพาณิชย์

ความร่วมมือ
          - STL และทีมที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : สูตรการผลิต วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรในการฝึกอบรม  การทดสอบคุณสมบัติบางประเภท
          -  ภาคเอกชน/หน่วยงาน : งบประมาณ พื้นที่ เครื่องจักรรวมระบบอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องจักรทั้งหมด

ผลที่คาดว่า จะได้รับ
          - เครื่องจักรและสายการผลิตแผ่นฟิล์มฯ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์ ที่สามารถรีดม้วนแผ่นฟิล์มฯ ที่มีขนาดตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์
          - สูตรและสภาวะการผลิตที่สามารถผลิตแผ่นฟิล์มฯ และผ่านการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล
          -  แผ่นฟิล์มฯ ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ไปประกอบเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จนผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC61215 หรือ IEC61646 สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกและชนิดอะมอร์ฟัสซิลิกอน
          - เกิดการพัฒนาต่อยอดในอุตสาหกรรมพลาสติกที่มีเครื่องรีด แบบ Sheet Extrusion ให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง
          - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการลดต้นทุนวัสดุการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
          - ตอบสนองต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

เงื่อนไขการร่วมวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี

1.  คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ
                1.1 มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล 
                1.2 มีขีดความสามารถทางการเงิน ทางเทคนิค ทางการตลาด  และการจัดการโครงการร่วมวิจัยที่จะพัฒนาเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
                1.3 มีความรู้พื้นฐาน ความสนใจพิเศษ หรือความพร้อมในการร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์

2. ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
                2.1  ยื่นความจำนง : แจ้งความจำนงการเข้าร่วมโครงการ  ผ่านแบบแสดงความจำนง  มาที่  STL
                2.2  ลงนามในสัญญารักษาความลับ : ลงนามสัญญารักษาความลับร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อเสนอโครงการ และเจรจาความร่วมมือในเบื้องต้น

3  จัดทำข้อเสนอโครงการร่วมวิจัยและพัฒนา : ดำเนินการเจรจาร่วมกัน เพื่อหาข้อตกลงในรายละเอียด ประกอบด้วย
                3.1  ขอบเขตการพัฒนาเทคโนโลยี
                3.2  ระยะเวลาในการร่วมวิจัยและพัฒนา
                3.3  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี STL และผู้ร่วมวิจัย (บริษัทฯ)  
                3.4  ขอบเขตและเงื่อนไขการร่วมวิจัยและพัฒนา เช่น มูลค่าโครงการ  สัดส่วนค่าใช้จ่าย  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
                3.5  การประเมินข้อเสนอโครงการด้านเทคนิคและด้านธุรกิจ

4.จัดทำ สัญญาการร่วมวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยี : เจรจาต่อรองและลงนามสัญญาการร่วมวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยี

5.ดำเนินการ ร่วมวิจัยและพัฒนา  : ดำเนินการร่วมวิจัยและพัฒนา ตามแผนงานหรือขอบข่ายที่ได้ตกลงกัน  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป