โครงการวิจัย

แสดง # 
R54-การ ควบคุมอุณหภูมิของตู้อบด้วยชุดควบคุม D-IP ที่มา/ความสำคัญของปัญหา การควบคุมอุณหภูมิตู้อบสามารถทำได้ด้วยชุดควบคุมแบบ PID ที่มีผลิตจำหน่ายในท้องตลาด แต่การปรับแต่งชุดควบคุมนั้นยังทำได้ยาก เพื่อให้การควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลาในการปรับอุณหภูมิมีความสำคัญอย่างมากกับคุณภาพผลิตภัณ...
R54-การ ประชุมวิชาการนานานชาติ IJCNLP 2011 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นการวิจัยพัฒนาที่จะทำให้ คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติทั้งสิ้น ที่ใกล้ตัว จับต้องได้ คือการที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษาไทย หรือภาษาต่างๆ ท...
R54-การ พัฒนาวิธีตรวจจับและประเมินพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการประหยัดเชื้อ เพลิง การขนส่งทางบกในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับระบบ เศรษฐกิจที่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากน้ำมันซึ่งคิดเป็นมูลค่านับแสนล้านบาท ต่อปี ตัวเลือกในการลดต้นทุนไม่ว่าการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาใช้ก๊าซธรรมชาติ เอทานอล หรือ ดีเซลชีวภาพ ก็ไม่ทดแทนการใช...
R54-การ วิเคราะห์และประมวลผลสำหรับการตรวจแยกกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน  ที่มา/ความสำคัญของปัญหา ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเกิดจากความผิดปรกติของเม็ดเลือดจำนวนมากขึ้น เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดย เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute Leukemia) โรคที่เกิดจากความบกพร่องของ ไขกระดูก เ...
R54-การ ศึกษาตัวตรวจวัดความเร่งเพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดสภาพดินดาน ดินดานคือดินที่อัดตัวแน่นเป็นชั้นใต้ผิวดิน โดยมากเป็นประเภทดินเหนียวเนื้อแน่นที่น้ำไหลผ่านไม่ได้ อยู่ลึกลงไปใต้ผิวดินประมาณตั้งแต่หนึ่งฟุตขึ้นไป เมื่อปลูกพืชในพื้นที่ที่มีเป็นสภาพเป็นดินดาน รากของพืชจะไม่สามารถเจาะลงไปดูดน้ำและสารอาหารในชั้...