ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย
งานศึกษานโยบายเทคโนโลยี ECTI และดัชนีสังคมสารสนเทศ
โครงการศึกษาผลกระทบ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

 

ความเป็นมาของโครงการ ความเป็นมาของโครงการ


ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดทำเขตการค้าเสรีและอยู่ระหว่างการเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ประมาณ 10 ประเทศ/กลุ่มประเทศ โดยหนึ่งในสาขาที่มีการเจรจา คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) การเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยเน้นที่การยอมรับในกฏเกณฑ์กติกาของแต่ละประเทศและความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของทั้งสองประเทศ ดังนั้น การเจรจาทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับแต่ละประเทศคู่เจรจาจึงต้องดำเนินการโดยมีความเข้าใจในสถานภาพการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศคู่เจรจานั้นๆ เพื่อสามารถประเมินท่าทีของประเทศคู่เจรจาได้อย่างถูกต้อง และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการจัดเตรียมท่าทีของประเทศไทยในการเจรจากับประเทศคู่เจรจาได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลซึ่งผ่านการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ประกอบการจัดเตรียมท่าทีของประเทศไทย รวมถึงแนวทางการเตรียมพร้อมของภาคเอกชนและภาครัฐของไทยในการรองรับการเปิดเสรีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดให้มีการศึกษาวิจัย "โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย" ขึ้น

 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 • เพื่อให้มีข้อมูลรายละเอียดสถานภาพทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศคู่เจรจาในระดับทวิภาคีที่สำคัญ


 • เพื่อเข้าใจถึงผลกระทบต่อการตกลงจัดทำเขตการค้าเสรี (FTA) ที่คาดว่าจะมีต่อผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และเศรษฐกิจโดยรวมของ ประเทศไทย


 • เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในการจัดทำ FTA ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่เจรจาต่างๆ


 • เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการทำ FTA ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 •  

  แบบสำรวจ แบบสำรวจผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


  แบบสำรวจผู้ประกอบการพาณิชย์อืเล็กทรอนิกส์

   

  ผู้รับผิดชอบ โทร. 02-644-8150 ต่อ 624