มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 (ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5)
13.00-14.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
14.00-18.00 น. ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรม และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
18.00-20.00 น. ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งโปรแกรมที่นำมาติดตั้งใหม่
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546
08.30-10.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
10.00-18.00 น. แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการ
10.00-18.00 น. คณะกรรมการคนพิการพิจารณาตัดสินผลงาน
14.00-16.00 น. พิธีเปิด โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2546
08.30-10.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
10.00-18.00 น. แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการ
14.00-18.00 น. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินผลงาน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2546
14.00-16.30 น. พิธีปิด โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี