Thailand The big Picture
Picture of NECTEC's logo
Picture of Thailand the Big Picture's logo เนคเทค
Picture of UK flag Picture of USA flag English/ Picture of Thai flag ไทย ทั่วโลก

โครงการไทยชิป Thai Chip Service


ความเป็นมา หลักการ และเหตุผล

โครงการไทยชิป เป็นบริการจัดส่งวงจรรวมของไทยไปสร้างเป็นชิปต้นแบบ (เจือสาร) ในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกแบบวงจรรวมในประเทศไทย โดยการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลผ่านศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติที่ผ่านมา โครงการไทยชิปได้ให้บริการแก่นักออกแบบหลายรายจากมหาวิทยาลัย และ บริษัทเอกชน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

วงจร ThaiTum 1 (พ.ศ. 2541) บริษัท MTT จำกัด

 • เทคโนโลยี 0.5
 • พื้นที่ 16
 • บริการทำต้นแบบ Europractice
     
 

วงจร MEL 805x (พ.ศ.2543) งานวิจัยออกแบบวงจรรวม เนคเทค

 • เทคโนโลยี 0.5
 • พื้นที่ 16
 • บริการทำต้นแบบ Europractice
     
 

วงจร Switch-Capacitor Filter (2543) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

 • ทคโนโลยี 0.7
 • พื้นที่ 5
 • บริการทำต้นแบบ Europractice
     
 

วงจร RFID Tag (พ.ศ. 2545) งานวิจัยออกแบบวงจรรวม เนคเทค

 • เทคโนโลยี 0.8
 • พื้นที่ 4
 • บริการทำต้นแบบ Europractice
     
ล่าสุดในปี 2545 นี้ มีผู้แสดงความประสงค์ขอใช้บริการแล้ว 9 ราย จากสถาบันการศึกษา 3 แห่ง และบริษัทเอกชน 1 แห่ง มีจำนวนต้นแบบที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 17-19 ชิ้น โดยใช้เทคโนโลยีขนาดตั้งแต่ 0.7 ไมครอน ลงไปถึง 0.35 ไมครอน

รูปแบบของโครงการ
โครงการไทยชิปจัดส่งวงจรรวมไปเจือสารผ่านบริการเจือสารแบบ Multi-Project Wafer (MPW) ซึ่งเป็นแบบที่มีการเฉลี่ยต้นทุนคงที่ (NRE) ในบรรดาผู้ส่งแบบแต่ละราย เหมาะสมกับการทำต้นแบบชิปและการผลิตชิปในปริมาณน้อย เพราะช่วยให้ผู้ส่งแบบประหยัดค่าใช้จ่าย

ผู้ส่งแบบสามารถเลือกบริการเจือสารแบบ MPW จาก CMP, Europractice, หรือ MOSIS ได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่เลือกใช้เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย โครงการไทยชิปจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นักออกแบบในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณที่ใช้


ค่าใช้จ่ายและเงินอุดหนุน
ผู้ส่งแบบจากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน รวมทั้งหน่วยงานวิจัยภาครัฐ จะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเจือสารทั้งหมด ผู้ส่งแบบจากบริษัทเอกชน ที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบวงจรรวม จะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเจือสารบางส่วนตามข้อตกลง

ประโยชน์ของโครงการ
โครงการไทยชิปจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีวงจรรวมของประเทศไทยให้ก้าวหน้า และกระตุ้นความสนใจการวิจัยด้านการออก- แบบวงจรรวม ในทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม อันจะเป็นการสร้างฐานความรู้ให้เศรษฐกิจไทยในอนาคต

โครงการไทยชิป
คือช่องทางให้นักออกแบบวงจรรวม
ได้มีโอกาสสร้างผลงานเป็นรูปธรรม
เพื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวงจรรวมของไทย

Untitled Document
NSTDA  ||  NECTEC ||  BIOTEC  ||  MTEC ||  NITC ||  SOFTWARE PARK ||  GITS ||  e-Learning ||  BID ||  Courseware ||  ThaiCert  ||  CCP

สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55
E-mail : หรือ
แผนที่