Thailand The big Picture
Picture of NECTEC's logo
Picture of Thailand the Big Picture's logo เนคเทค
Picture of UK flag Picture of USA flag English/ Picture of Thai flag ไทย ทั่วโลก
เทคโนโลยีสารสนเทศ    Untitled Document
การวิจัยพัฒนา
ออกแบบ
และวิศวกรรม
งานวิจัย ECTI
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์
และการคำนวณ
โทรคมนาคม
สารสนเทศ
ประยุกต์เทคโนโลยี
โครงการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ไมโครอิเล็กทรอนิก
ทุนอุดหนุนการวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
  ซอฟต์แวร์เป็นตัวจักรสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology :IT) ได้มีวิวัฒนาการขึ้น ซึ่งมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาภาคการผลิต และบริการของประเทศ ปัจจับดังกล่างส่งผลให้ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ไม่ต้องการการลงทุนสูงนัก จนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้น ประเทศจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การเตรียมการด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากร คุณภาพ ด้านความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูล ได้จากทุกแห่งและทุกเมื่อ ด้านการจัดการข้อมูลมหาศาลที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนเครือข่าย เพื่อสามารถรองรับแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  
 
  งานวิจัยซอฟต์แวร์พื้นฐานและทั่วไป    
 
  • โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นรหัสเปิด (Open Source)
  • โครงการจัดทำแบบตัวพิมพ์แห่งชาติ ( National Font Project)
  • Linux ลินุกซ์ทะเล
  • ออฟฟิศทะเล อิสรภาพสำหรับซอฟต์แวร์ทำงาน
 
  งานวิจัยเทคโนโลยีเสียงพูด    
 
  • โครงการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย
  • โครงการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบุผู้พูดจากเสียง
  • โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเสียงภาษาไทย
  • ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย เวอร์ชั่น 2.0
  • ระบบคืนค้นเพลงจากทำนอง
 
  งานวิจัยเทคโนโลยีภาพ    
   
  งานวิจัยเทคโนโลยีประมวลผลข้อความ    
   
  งานวิจัยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอัจฉริยะ  
 
  • โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้
 

Untitled Document
NSTDA  ||  NECTEC ||  BIOTEC  ||  MTEC ||  NITC ||  SOFTWARE PARK ||  GITS ||  e-Learning ||  BID ||  Courseware ||  ThaiCert  ||  CCP

สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55
E-mail : หรือ
แผนที่