วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.1 จัดประชุมครูที่รับผิดชอบโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ
1.2 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ
1.3 จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนในการดำเนินโครงการ
1.4 ดำเนินกิจกรรมของโครงการ การเพาะเห็ดขอนไม้ยุคไอที ซึ่งกำหนดไว้ 2 กิจกรรมดังนี้
1.4.1 กิจกรรมขั้นเตรียมการทำก้อนเห็ด
- จัดอบรมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน
- แบ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการออกเป็นกลุ่ม ๆละ 15 คนแล้วจับฉลากคัดเลือกชนิดของเห็ดออกเป็น 2 ชนิด คือ เห็ดขอนขาว และเห็ดบด เพื่อทำการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดแต่ละชนิด
- ให้นักเรียนศึกษาวิถีชีวิตของเห็ดตลอดจนการนำไปสร้างสรรค์ในขอนไม้ดุจธรรมชาติ
- ครูผู้รับผิดชอบคอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด
- เตรียมทำโรงเรือนเพื่อบ่มเชื้อเห็ดและขยายพันธุ์
- เตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับนึ่งก้อนเห็ดนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวัดอุณหภูมิ ชุดทดสอบหาความเป็นเบส และไฮโกรมิเตอร์มาวัดความชื้นในดิน
- ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในการทำก้อนเห็ดโดยมีปัจจัยในการควบคุมดังนี้
# ปริมาณแสง
# อุณหภูมิ
# ปริมาณน้ำ
# ขี้เลื่อยยางพารา
# ถุงพลาสติก
# ชนิดของเห็ด
- นำเก็บก้อนเห็ดที่ทำเสร็จตามขั้นตอนต่างๆแล้วไว้ที่โรงบ่มเชื้อ
- จัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการแพร่กระจาย 2 วัน/1ครั้ง โดยเบื้องต้นจะใช้ไม้บรรทัดในการวัด วิเคราะห์ปัญหา ทำกราฟสถิติการเจริญเติบโตเปรียบเทียบการเจริญเติบโตเห็ดแต่ละชนิด  โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกผล และจัดเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง
- ครูผู้รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด
- นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกลุ่มพร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
- สรุปผลการทำงานและทำกราฟสถิติการเจริญเติบโตของเห็ดในแต่ละช่วงภายใน 1 เดือน ด้วยคอมพิวเตอร์
1.4.2 กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์
- จัดอบรมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำความเข้าใจในการนำเห็ดที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วมาสร้างสรรค์ในขอนไม้
- แบ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการออกเป็นกลุ่ม ๆละ 15 คนตามเดิม
- ให้นักเรียนศึกษาวิธีการตามขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียด
-นักเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดโดยการยิงเชื้อเห็ดที่โตเต็มที่ลงในขอนไม้ใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์มาวัดค่าความชุ่มชื้นในดิน(Hygrometer) ควบคุมความสะอาด อุณหภูมิ ในการจัดทำทุกขั้นตอน
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด
- นักเรียนนำขอนไม้ที่บรรจุเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้วเข้าเก็บไว้ในโรงเรือน
- รอเวลาเชื้อเห็ดแพร่กระจายจนเต็มขอนไม้แล้วบันทึกผลการเจริญเติบโตเห็ดแต่ละชนิด เก็บรายละเอียดต่างๆ
-. นำมาไว้ในโรงเรือนสำหรับขยายพันธุ์เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต
- นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกลุ่ม
- .สรุปผลการทำงานและทำกราฟสถิติการเจริญเติบโตของเห็ดแต่ละชนิดในแต่ละช่วงด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งใช้เทอร์โมมิเตอร์วัด และควบคุมอุณหภูมิ ใช้ไฮโกรมิเตอร์วัดความชื้นและควบคุมอัตราของแสงแดด วัดระดับการเจริญเติบโตของเห็ด 2วัน / 1ครั้ง โดยไม้บรรทัดแล้วบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์จัดทำกราฟสถิติการเจริญเติบโตของเห็ดทำการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ด
ในแต่ละช่วงแต่ละชนิด
- เก็บเกี่ยวผลผลิต และทำบันทึกรายรับ – รายจ่าย ให้เป็นระบบ โดยนำ
 คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูล และจัดทำสถิติ
- นำจัดนิทรรศการในวันวิชาการของโรงเรียน ร่วมโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและครูในโรงเรียน และจำหน่ายในชุมชน
1.5 จัดประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
1.6 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารโรงเรียนในวันสิ้นภาคเรียนที่ 1 –2 ปีการศึกษา 2546 รายงานผู้บริหารโรงเรียนและผู้สนับสนุนโครงการ