<% CurrentDay=Now CurrentDay=DatePart("d", currentday) CurrentWeekday=Weekday(Now) temp=CurrentDay mod 7 FirstWeekday=CurrentWeekday-temp If (FirstWeekday) >= 0 Then FirstWeekday=FirstWeekday+1 Else FirstWeekday=FirstWeekday+8 End If CurrentMonth=Month(Now) CurrentYear=Year(Now) %>

รูปโลโก้การผลิตกระดาษจากธูปฤาษีและผักตบชวา

ค้นหาคำว่า :  
     หน้าแรก   |   ธูปฤาษี   |   ผักตบชวา   |   การผลิตกระดาษ   |   ติดต่อเรา   |   แหล่งข้อมูล
ธูปฤาษี
- ถิ่นกำเนิด
- การสืบพันธุ์
- ผลเสีย
- การป้องกัน,ควบคมและกำจัด
- การนำไปใช้ประโยชน์
ผักตบชวา
- ถิ่นกำเนิด
- ลักษณะทางพฤษศาสตร์
- การสืบพันธุ์
- ผลเสีย
- การป้องกัน
- สาเหตุ, การป้องกันการระบาด
- การกำจัด
- ประโยชน์
- การนำมาใช้ประโยชน์
การผลิตกระดาษ
- กระดาษจากธูปฤาษี
- กระดาษจากผักตบชวา
- การฟอกขาววิธีต่างๆ
- ปัญหาในการทำ
- วัสดุอุปกรณ์

การป้องกันกำจัดโดยวิธีกล

     การป้องกันกำจัดโดยวิธีกล (mechanical control) เป็นวิธีการกำจัดธูปฤาษีที่ไม่เกี่ยวข้อกับสารเคมี ซึ่งเป็นการใช้แรงงานคน การใช้แรงงานสัตว์ การใช้เครื่องทุนแรง เช่น การลาก ดึง ถอน การใช้ไฟเผา และการใช้วัสดุคลุม
การใช้แรงงานคน
เป็นวิธีการกำจัดธูปฤาษีแบบดั้งเดิม ตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีวิธีการแบบอื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ตาม แต่ในหลายสภาพก็อาจยังมีความจำเป็นในการใช้วิธีการนี้อยู่ *** โดยเฉพาะในการเพาะปลูกพืชในท้องที่ขนาดเล็กๆ ที่ต้องการการดูแลแบบใกล้ชิด (intensive) *** วิธีการใช้แรงงานคนกำจัดนั้นย่อมดีกว่าในการกำจัดวิธีนี้ได้แก่ การใช้มือถอน และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์บางชนิดร่วมกัน เช่น การใช้มีด จอบ เสียม กรรไกร และคราด
     การใช้แรงงานสัตว
ได้แก่ การใช้แรงงานจากสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ความ ม้า และลา ซึ่งเป็นการใช้สัตว์เหล่านี้ลากจูงอุปกรณ์ต่างๆ พวกไถ และคราด ในการไถพรวน ลาก ดึง หรือคราดเศษธูปฤาษี การใช้แรงงานสัตว์เพื่อกำจัดธูปฤาษีในการเกษตรของประเทศไทย ปัจจุบันมีน้อยลง ทั้งนี้เพราะสาเหตุหลายอย่างที่เปลี่ยนไป
โอกาสที่จะยังคงใช้แรงงานสัตว์เพื่อการกำจัดธูปฤาษีในประเทศไทยอยู่ก็คือสภาพที่ยังคงมีการเลี้ยงสัตว์ใหญ่เหล่านี้อยู่ตามชนบท และต้องเป็นพื้นที่ปลูกพืชที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก สำหรับข้อจำกัดของการใช้แรงงานสัตว์ในการกำจัดธูปฤาษีก็คือ ในสภาพที่มีการเพาะปลูกพืชขนาดใหญ่ๆ จะไม่สามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้เพราะจะไม่สามารถทำได้ทันเวลา
     การใช้เครื่องทุ่นแรง
เครื่องมือทุ่นแรงที่สามารถนำมาใช้เพื่อการกำจัดวัชพืช อาจเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ลากจูงธรรมดา หรือเป็นเครื่องยนต์ (machine) อุปกรณ์ที่ใช้ลากจูงที่ต่อท้ายกับรถแทรกเตอร์ หรือรถไถเดินตาม ได้แก่ ไถจาน ไถหัวหมู คราด และจอบหมุน
ไถหัวหมู (moldbroad plow) เป็นเครื่องมือที่ใช้เตรียมดินเบื้องต้น (primary tillage) โดยที่ไถหัวหมู จะทำหน้าที่แยกดินชั้นบนออกจากดินชั้นล่าง พลิกกลับหน้าดินเพื่อกลบเศษธูปฤาษีไปในตัว
ไถจาน (disc plow) หรือบางครั้งเรียกไถกระทะ ทำหน้าที่บุกเบิกดิน และกำจัดธูปฤาษี
คราดซึ่งมี 2 แบบ คือ คราดแข็ง (rigid tine cultivator) และคราดสปริง (spring tine cultivator) ทำหน้าที่คราดดินและธูปฤาษี
จอบหมุน (rotary cultivator) ซึ่งสามารถต่อเข้ากับ PTO ของรถแทรกเตอร์ ใช้สำหรับกำจัด หรือทำลายวัชพืช และกลบลงในตัว
พรวนจาน (disc harrow) มีลักษณะเป็นจานเรียงชิดกว่าไถจาน ใช้สำหรับพรวนและสับ
พรวนโซ่ (chain harrow ) มีลักษณะคล้ายตาข่ายใช้ในการกำจัดธูปฤาษีที่อยู่หน้าดิน
ข้อดีของการใช้กำจัดวัชพืช ด้วยเครื่องทุ่นแรงก็คือ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพิษตกค้างในดินเนื่องจากสารเคมีแต่มีข้อจำกัดตรงที่ว่า หากเป็นพื้นที่ปลูกขนาดเล็กจะทำให้ได้ลำบากและไม่คุ้มทุน
     การใช้ไฟเผา
การใช้ไฟเผา (burning หรื flaming) เป็นวิธีการกำจัดธูปฤาษีที่ปฏิบัติกันมาช้านานในสภาพที่ต้องการปราบวัชพืชทุกชนิด (general weed control) ซึ่งไม่มีพืชปลูก (noncrop area) ได้แก่ริมทางรถไฟ ริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า ริมทางชลประทาน และทางระบายน้ำ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ไฟเผาเพื่อกำจัดวัชพืชในสภาพการเพาะปลูกพืชที่ยังปฏิบัติกันอยู่
การใช้ไฟเผานี้เป็นวิธีการที่รวดเร็วมาก แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อพืชปลูก หรือที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังพบว่าบางแห่งการใช้ไฟเผาต้นธูปฤาษีในแปลงนั้นยังอาจเป็นการทำลายสิ่งมีชีวิตในดินพวกจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช การใช้ไฟเผาธูปฤาษีอาจลดปัญหาเรื่องการงอกของธูปฤาษีจากเมล็ดที่หลงเหลืออยู่ในดินได้ ทั้งนี้เนื่องจากเมล็ดวัชพืชที่อยู่บริเวณใกล้ผิวดินจะถูกความร้อนจากไฟทำให้ตายลงได้

     

กระทรวงต่างๆ ที่ควรรู้
- กระทรวงกลาโหม -
www.mod.go.th

- กระทรวงการคลัง -
www.mof.go.th

- กระทรวงการต่างประเทศ -
www.mfa.go.th

- กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา -
www.mots.go.th

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ -
www.m-society.go.th

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -
www.moac.go.th

- กระทรวงคมนาคม -
www.mot.go.th

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -
www.monre.go.th

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -
www.mict.go.th

- กระทรวงพลังงาน -
www.energy.go.th

- กระทรวงพาณิชย์ -
www.moc.go.th

- กระทรวงมหาดไทย -
www.moi.go.th

- กระทรวงยุติธรรม -
www.moj.go.th

- กระทรวงแรงงาน -
www.mol.go.th

- กระทรวงวัฒนธรรม -
www.culture.go.th

- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
www.most.go.th

- กระทรวงศึกษาธิการ -
www.moe.go.th

- กระทรวงสาธารณสุข -
www.moph.go.th

- กระทรวงอุตสาหกรรม -
www.industry.go.th

  หน้าแรก   |   ธูปฤาษี   |   ผักตบชวา   |   การผลิตกระดาษ   |   ติดต่อเรา   |   แหล่งข้อมูล
Copyright 2004. All rights reserved