ปูก้ามดาบ

                     เมื่อกล่าวถึงปูใครๆก็ต้องคิดว่าเป็นสัตว์ที่มีกระดอง มีก้าม 1 คู่
และมีขา 8 ขา
แต่เมื่อกล่าวถึงปูก้ามดาบคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามีก้ามข้าง เดียวแต่แท้จริงแล้วนั่นคือลักษณะพิเศษของมัน
                     เมื่อลงไปตามป่าชายเลนหรือตามชายหาดจะพบปูมากมายหลายชนิด แต่จะมีปู ก้ามดาบที่คอยอวดก้ามขึ้นลงเป็นจังหวะแสดงถึงความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างให้แก่มัน
ชื่อปูก้ามดาบเป็นชื่อที่มีที่มาจากลักษณะพิเศษของก้ามข้างหนึ่งในเพศผ ู้ซึ่ง
มีลักษณะใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่ง มีรูปคล้ายกับดาบและก้ามข้างนี้มันก็จะใช้เป็นอาวุธ ในการป้องกันตัวมันและยังใช้อวดเพศตรงข้าม ในทางสากลปูก้ามดาบจะมีชื่อเรียกว่า fiddle crab ซึ่ง fiddle หมายถึง คันชักของไวโอลิน ซึ่งก็หมายความถึงลักษณะ เด่นของก้ามเช่นกัน ปูก้ามดาบทั่วโลกมีประมาณ 97 สปีชีส์ซึ่งในประเทศไทยพบ 11สปีชีส์ ได้แก่
Uca urvillei   Uca rosea   Uca paradussumier Uca dussumieri Uca tetragonon
Uca hesperiae   Uca vocans  Uca bengali  Uca annulipes Uca periexa

และในภาคใต้ของประเทศไทย 9 สปีชีส์ในฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
จะพบปูก้ามดาบ 3 สปีชีส์ ได้แก่ Uca vocan hesperiae   Uca forcipata  Uca annulips ฝั่งอันดามันมีความหนาแน่นของประชากรปูก้ามดาบมากกว่าฝั่งอ่าวไทยพบปูก้ามดาบ
4 สปีชีส์ ที่ปูเพศผู้มีก้ามใหญ่อยู่ด้านขวามากกว่า 50 %ของประชากรปูก้ามดาบ8
จาก 9 สปีชีส์ ปูก้ามดาบเพศผู้ที่มีก้ามแบบ brachychelousมากกว่า 50 %
ของประชากรปูก้ามดาบมีเพศผู้มากกว่าเพศเมียใน 6 สปีชีส์


  พฤติกรรมปูก้ามดาบ
  การแยกสปีชีส์ปูก้ามดาบ
 

อวัยวะส่วนประกอบของปูก้ามดาบ