เม่นทะเลหรือ หอยเม่นหรือ เม่นดำหนามยาว( Long-Spined Sea Urchin)DIADEMATIDEA Diadema setosum (Leske)

ลักษณะทั่วไปขนาด

ถิ่นอาศัย

เม่นทะเลมีเปลือกจัดเรียงตัวเป็นรูปทรงกลมห่อหุ้ม
อวัยวะภายในเอาไว้ และมีหนามยาวยื่นออกมารอบตัว
หนามที่อยู่ทางด้าานล่างใช้ในการเคลื่อนที่ มีขนาดสั้นกว่าหนาม
ทางด้านข้างและทางด้านบน ด้านล่างมีปากอยู่ตรงกลาง
ด้านบนเป็นทวารหนัก มีเยื่อสีส้มเป็นวงโดยรอบ พื้นผิว
เปลือกและหนามมีสีดำ ยกเว้นหนามทางด้านล่างรอบๆ
ปากมีสีขาว และมีขาหลอดขนาดเล็กแต่เรียวยาวยื่นออกมาจาก
ลำตัว ช่วยในการดูเกาะและเคลื่อนที่

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรวมทั้งหนาม ขนาดกว้าง
ประมาณ 25 เซนติเมตร

อาศัยอยู่ตามทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น รวมทั้งใน
น่านน้ำไทยด้วย ส่วนใหญ่ชอบอาศัยในแนวประการัง
และโขดหินริมชายฝั่งทะเลเป็นหมู่ใหญ่ๆ