ความสมดุลในระบบนิเวศ

ตามหลักทฤษฎีแล้วระบบนิเวศของสังคมใดสังคมหนึ่ง
โดยธรรมชาติแล้ว  มันจะสามารถควบคุมองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภคหรือผู้สลาย ตลอดจนพวกอชีวันต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่สมดุลซึ่งกันและกันได้และมีกิจกรรมในระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพราะว่าในระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติสิ่ง
มีชีวิตทุกประเภทจะมีการปรับปรุงซ่อมแซม และมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในตัวมันเองเสร็จซึ่งลักษณะทั้งสองประการรวมกันหมายถึง

ขบวนการธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลในระบบความสมดุลดังกล่าวทำให้ระบบนิเวศนั้นๆอยู่ในภาวะสมดุลอย่างสม่ำเสมอและมีการเปลี่ยนแปลงหรือผิดแปลกไปจากสภาวะปกติตามธรรมชาติน้อยมาก