เวียนร่างมาตรฐาน

การเวียนขอข้อคิดเห็น ต่อ ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์ โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความทนทานต่อสภาพแวดล้อม – เล่ม ๑ ทั่วไป และ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัลสำหรับใช้ในสำนักงานหรือที่พักอาศัย – เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาพแวดล้อม – เล่ม ๔ ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพ…
Read more