ติดต่อ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงแจ้งข้อผิดพลาดได้ที่
งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ECEC)
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2081-84
โทรสาร 02-564-6889
e-mail: ecec@nectec.or.th
เว็บไซต์: http://ecec.nectec.or.th/