เกี่ยวกับ

มาตรฐาน

มาตรฐาน หมายถึงข้อตกลงยอมรับร่วมกันทางเทคนิค-วิชาการที่เปิดเผยและตกลงกันไว้ก่อน ซึ่งผู้ผลิตและผู้ซื้อใช้เป็นเกณฑ์ยอมรับร่วมกันในการคัดเลือกสินค้า/บริการ ว่าเป็นไปตามความต้องการ ซึ่งมาตรฐานที่กำหนดไว้ดีแล้วจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิต พัฒนาคุณภาพและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี และผู้ซื้อสามารเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมได้โดยมีต้นทุนที่ต่ำลง อีกทั้งองค์การการค้าโลก ก็ยอมรับให้แต่ละประเทศใช้มาตรฐาน เป็นเงื่อนไขหรือมาตรการทางการค้าที่ใช้ในการจำกัด คัดกรอง หรือกีดกัน สินค้าที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม ออกจากตลาดของตนได้
การกำหนดมาตรฐานมี สองลักษณะ ลักษณะแรก มีรูปแบบขั้นตอนดำเนินการที่ชัดเจน โดยการกำหนดมาตรฐานต้องยืนยันความถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รับการยอมรับและเห็นพ้องต้องกันของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ก่อนที่จะประกาศเผยแพร่ อ้างอิงใช้งาน ลักษณะที่สอง มีรูปแบบดำเนินการที่ไม่ชัดเจน แต่มาตรฐานนั้นได้รับความนิยมและยอมรับใช้งานในวงกว้าง
การกำหนดมาตรฐานของเนคเทค จะเน้นดำเนินการในลักษณะแรก เป็นหลัก
นอก จากนี้ เนคเทคยังได้ขยายความร่วมมือดังกล่าวไปยังหน่วยงานพันธมิตรของเนคเทคเพื่อ ประสานและบูรณาการหน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดทำมาตรฐานของประเทศ ให้เข้ามาร่วมกันกำหนดและพัฒนามาตรฐานของประเทศไทยให้มากขึ้น


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

มาตรฐานที่จัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้าน การกำหนดมาตรฐานระหว่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และได้รับการประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว


เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง หมายถึง ร่างมาตรฐานและเอกสารทางวิชาการที่เนคเทคจัดทำขึ้น โดยได้รับการตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้ตามหลักวิชาการ  จากตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงกว้างแล้ว    และได้รับการปรับปรุงรูปแบบ เป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ สำหรับอ้างอิงใช้งาน ในเบื้องต้น


สถานะร่างมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานส่วนใหญ่ เนคเทค จะส่งมอบต่อให้กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อนำไปตรวจพิจารณาก่อนประกาศ เป็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใต้ บันทึกความร่วมมือด้านการมาตรฐาน  เมื่อผ่านในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนามาตรฐาน เนคเทคจะมีการปรับสถานะร่างมาตรฐานโดยใช้ตัวย่อแสดงสถานะ แสดงได้ดังนี้

ความหมายของตัวย่อแสดงสถานะ
PreCD (preparation CD) : ร่างมาตรฐานที่อยู่ระหว่างการจัดทำโดย คณะทำงานของ ศูนย์ฯ
CD (committee draft) : ร่างมาตรฐานสำหรับพิจารณาโดย คณะกรรมการวิชาการ (กว.)
– CD0 ร่างมาตรฐานฉบับแรก
– CDx ร่างมาตรฐานฉบับแก้ไข ครั้งที่ x
CDV (committee draft for vote) : ร่างมาตรฐานที่ กว. รับรองแล้ว ใช้สำหรับเวียนขอความเห็น
FDNS (final draft for national standard) : ร่างมาตรฐานที่ผ่านการเวียนขอความเห็น และมีมติแล้ว
– FDNS(1) ร่างที่ปรับปรุงตามความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง
– FDNS(2) ร่างที่ปรับปรุงตามความเห็นจาก กว.กลั่นกรอง
TIS (Thai Industrial Standard) : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ประกาศใช้ในราชกิจจาฯ แล้ว