ผลงานทางวิชาการที่เคยจัดพิมพ์

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

หนังสือและตำรา

 1. สำนักเลขานุการ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ท่านถามเราตอบ SchoolNet-เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (จัดทำโดยทวีศักดิ์ กออนันตกูล และคณะ) กรุงเทพมหานคร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 (ISBN 974-7575-65-5)
 2. Thaweesak Koanantakool, Frequently-Asked Questions About Internet Thailand Services, Bangkok, ITSC-National Electronics and Computer Technology Center, First Edition: April 1995, Second Edition: July 1995 (ISBN 974-7978-78-4)
 3. ห้องปฏิบัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (จัดทำโดยทวีศักดิ์
  กออนันตกูล และคณะ) กรุงเทพมหานคร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตุลาคม พ.ศ. 2537 (ISBN 974-7571-78-1)
 4. ห้องปฏิบัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คู่มือการใช้บริการ ไทยสาร-อินเทอร์เน็ต (จัดทำโดยทวีศักดิ์
  กออนันตกูล และคณะ) กรุงเทพมหานคร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มิถุนายน พ.ศ. 2537 (ISBN 974-7571-46-3)
 5. Thaweesak Koanantakool, Trin Tantsetthi and Morragot Kulatamyotin, Guide to ThaiSarn (Revised 1994), National Electronics and Computer Technology Center, May 1994. (ISBN 974-7978-29-6)
 6. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ดร.สุเทพ มาดารัศมี และ กาญจนาภา พันธุมะผล การจัดทำมาตรฐานระบบสารสนเทศสำหรับ ปตท. เสนอต่อการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 25 มีนาคม พ.ศ. 2537
 7. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และคณะ ไทยสาร: ระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษา วิจัย และห้องสมุด สำหรับประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 (ISBN 974-7571-24-2)
 8. นฤมล ปราชญโยธิน ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ เปรมิน จินดาวิมลเลิศ ธิซอรัสกับระบบสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536
 9. Thaweesak Koanantakool, Kanchana Kanchanasut, Trin Tantsetthi and Morragot Chiwaganont, Guide to ThaiSarn The Thai Social/Scientific, Academic and Research Network, National Electronics and Computer Technology Center, April 1992. (ISBN 974-88778-3-3) พ.ศ. 2535
 10. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และคณะ ระบบเครือข่ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์เพื่อการวิจัยและพัฒนา: ไทยสาร (ThaiSarn: Thai Social/Scientific, Academic and Research Network). กรุงเทพมหานคร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ISBN 974-7571-24-2)
 11. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และคณะ คอมพิวเตอร์กับภาษาไทย: การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตุลาคม พ.ศ. 2534 (ISBN 974-7570-66-1)
 12. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ไพโรจน์ เบญจมานนท์ วันชัย ขันตี ทวีศักดิ์ กออนันตกูล สถาพร ก่อรักเศวต พีระพงษ์ รัตนกฤษฎาธาร ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ แสงโสม ผดุงจันทน์ วราภรณ์ สุวจิตตานนท์ รุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม นิกร สุนทรโกมล ประสาน วรรัตนธรรม ปริณีย์ มาสณี และปรียา เอื้อวัฒนา. รายงานความก้าวหน้าของโครงการขั้นสุดท้าย. โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนา. รายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531
 13. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ รักชื่น หิรัญชุณหะ ผังแม่บทระบบข้อมูลและประมวลผล บริษัทไม้อัดไทยจำกัด กรุงเทพมหานคร สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2527
 14. ไพโรจน์ เบญจมานนท์ และ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล คู่มือการใช้เครื่องเทอร์มินัล N5200/05 เพื่อปฏิบัติงานเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2529
 15. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล จะป้อนข้อมูลเข้าไฟล์โดยผ่านเทอร์มินัลได้อย่างไร. กรุงเทพมหานคร สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2527
 16. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ วันชัย ขันตี สถาบันประมวลข้อมูลฯ กับการบริการทางคอมพิวเตอร์ และ JCL สำหรับ ACOS-4 เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2527
 17. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และคณะ การใช้คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาฟอร์แทรน ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ พฤษภาคม พ.ศ. 2525

บทความที่ลงพิมพ์ในต่างประเทศ (บางส่วน)

 1. Thaweesak Koanantakool, Chularat Tanprasert, Chonchanok Viravan and Surapant Meknavin, Current Status of Thai Language Processing and Multilingual Processing Country Report Thailand, Second International Symposium on the Standardization of Multilingual Information Technology, pp.193-204 Tokyo November 78, 1997 โตเกียว ญี่ปุ่น พ.ศ. 2540
 2. Thaweesak Koanantakool, Multilingual Information Technology Initiatives in Thailand, International Symposium on Standardization of Multilingual Information Technology (MLIT97), Singapore, May 26-28, 1997 สิงคโปร์ พ.ศ. 2540 (http://www.nectec.or.th/it-standards/mlit97/keynote.html)
 3. Thaweesak Koanantakool, Chularat Tanprasert and Chonchanok Viravan, Country Report Thailand, International Symposium on Standardization of Multilingual Information Technology (MLIT97), Singapore, May 26-28, 1997 สิงคโปร์ พ.ศ. 2540 (http://www.nectec.or.th/it-standards/mlit97/country/gii2.htm)
 4. Takayuki K. Sato (Editor), Databook of Cultural Convention in Asian Countries, Record of Activity of the AFSIT-SIG for IT Internaionalization, Center of the International Cooperation for Computerization (CICC), April 1996 โตเกียว ญี่ปุ่น พ.ศ. 2539
 5. Thaweesak Koanantakool and Adshariya Agsorn-intara, Character Codes and Input/Output Method for the Thai Language, CICC/NACSIS/National Electronics and Computer Technology Center, โตเกียว ญี่ปุ่น พ.ศ. 2537 (http://thaigate.nacsis.ac.jp/refer/thaiconf/)
 6. Thaweesak Koanantakool, Internationalization of IT in Thailand (1993), The Seventh Asian Forum for Standardization of Information Technology, CICC, Tokyo, October 22, 1993 โตเกียว ญีปุ่น พ.ศ. 2536
 7. Thaweesak Koanantakool, Special Consideration in Thai-Language Database Construction, The Fourth Asian Forum for Standardization of Information Technology (AFSIT), CICC, October 24, 1990 โตเกียว ญี่ปุ่น พ.ศ. 2533
 8. Thaweesak Koanantakool, Major Databases in Thailand, The Fourth Asian Forum for Standardization of Information Technology (AFSIT), CICC, October 24, 1990 โตเกียว ญี่ปุ่น พ.ศ. 2533
 9. S. T. Nandasara, J. B. Disnayaka, V. K. Samaranayake, E. K. Seneviratne and T. Koanantakool, Draft Standards for the use of Sinhala in Computer Technology, Computer and Information Technology Council of Sri Lanka (CINTEC), March 1990 โคลอมโบ ศรีลังกา
 10. M. D. Apperley, R. Spence and H. Koanantakool, A "locate-and-select" touch, Displays, July 1982 p.131-134, Butterworth & Co (Publishers) Ltd. ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
 11. Thaweesak Koanantakool, A comparative study of methods for underwater data transmission, Ph.D. Thesis, Imperial College of Science and Technology, London University, August 1981 ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
 12. Hugh Koanantakool, Generation of True AC Bursts by Logic Circuit, New Electronics, Vol.14 No.2, January 1981 ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
 13. Hugh Koanantakool, Interfacing the 4116 to the Z80 at 6MHz, Electronic Product Design, February 1981, pp.27-28 ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
 14. Hugh T. Koanantakool, Software-driven Z80 converts analogue to digital fast, Electronic Engineering, December 1980, pp.18-19 ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2523
 15. Hugh T. Koanantakool, Cassette Interface, Electronics Today International, October 1980, pp.63-65 ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2523
 16. Hugh Koanantakool, EPROM simulator eases firmware development, Electronic Product Design, September 1980, p.31 ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2523
 17. T. Koanantakool, Extending the Input/Output Capabilities of the Z80, New Electronics Vol.13 No.9, 29th April 1980, p.54 ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2523
 18. T. Koanantakool and J. Drnovsek, Low-cost Hardware Multiplier for Microprocessors, New Electronics Vol.13 No.2, 22nd January 1980, p.26-27 ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2523
 19. T. Koanantakool, 4800 baud cassette interface, New Electronics Vol.12, No.21, 30th October 1979, p.36 ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2522
 20. Hugh T. Koanantakool, Implementation of ternary identity cell using CMOS integrated circuits, Electronics Letters Vol.14, No.5, 20th July 1978, pp.462-464. สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้า (IEE) ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2522
 21. คอมพิวเตอร์วิทยาสำหรับชาวบ้าน สามัคคีสาร, Vol.42, 1973 สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2516
 22. T. Koanantakool, General Purpose Oscillator, Wireless World, Dcember 1971 ลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2514

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย (บางส่วน)

 1. Dr. Thaweesak Koanantakool, Evolution of Thailand Social and Research Network (ThaiSARN), Asia-Pacific Information Infrastructure Workshop, Organized by APEC TEL HRD Steering Group, Bangkok Thailand, 6-8 August 1997 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2537
 2. Thaweesak Koanantakool, IT projects into the future, Thailand Computer Directory 1997-1998, The Post Publishing Company, pp.29-34, 1997 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540. (http://www.nectec.or.th/it-projects)
 3. Thaweesak Koanantakool, Internet in Thailand: Our Milestones, Thailand the Big Picture Web Site (http://www.nectec.or.th/), 1996-1998 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539-2541
 4. Thaweesak Koanantakool, Internet in Thailand, 17-months-old and growing very quickly, Post Database Internet Special, July 22, 1996 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539
 5. Thaweesak Koanantakool, Keeping ahead of the rest: Information Superhighway Testbed Project, Bangkok Post Mid-Year 1996 Economic Review, pp.25-26, July 1996, Post Publishing Co., Ltd., กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539 (http://www.bkkpost.samart.co.th/news/BParchive/myer/myr96IT201.html)
 6. Thaweesak Koanantakool, Ethic Increasingly Important, Bangkok Post Mid-Year 1996 Economic Review, pp.27-28, July 1996, Post Publishing Co., Ltd., กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539 (http://www.bkkpost.samart.co.th/news/BParchive/myer/myr96IT301.html)
 7. Thaweesak Koanantakool, Heading for superhighway, Bangkok Post Mid-Year 1996 Economic Review, p.27, July 1996, Post Publishing Co., Ltd., กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539
 8. Thaweesak Koanantakool, Where are we now on the information highway, Thailand Computer Directory 1996-1997, pp.38-46, 1996, Post Publishing Co., Ltd., กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539.
 9. Thaweesak Koanantakool, The Evolution of Internet in Thailand, Keynote speech for The First Thailand Internet Symposium, August 1995, Queen Sirikit National Convention Center, 1995 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
 10. Thaweesak Koanantakool (Tony Waltham Ed.), Internet: Still the hottest IT topic, Thailand Computer Directory 1995-1996, pp.38-41 1995, Post Publishing Co., Ltd., กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
 11. Dr. Thaweesak Koanantakool, Internet: A vital resource, Thailand Telecommunications Handbook 1995, pp.24-27, 1995, Post Publishing Co., Ltd., กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
 12. Dr. Thaweesak Koanantakool, The role of Internet and IT Year 95, Bangkok Post IT Special (Post Database), January 12, 1995, Post Publishing Co., Ltd., กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
 13. Dr. Thaweesak Koanantakool, Thailand Internet Company to offer full range of services, Bangkok Post IT Special (Post Database), January 12, 1995, กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
 14. พีซีโดม (นามแฝง) ทางด่วนข้อมูล - ด่วนขนาดไหน? จุลสาร IT Review ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เอกสารเผยแพร่ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2537
 15. เปรมิน จินดาวิมลเลิศ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล นฤมล ปราชญโยธิน ซอฟต์แวร์ระบบธิซอรัสภาษาไทย หนังสือ จากความคิดสู่ความอ่านผ่านภาษา (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 21-23 พฤศจิกายน 2537) หน้า127-131 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2537
 16. Thaweesak Koanantakool, IT Standards in Thailand (1993), Proceedings of Computer Thai Conference 93, pp.14-1-14-8, กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2536
 17. Thaweesak Koanantakool, The Keyboard Layouts and Input Method of the Thai Language, Proceedings of the Symposium on Natural Language Processing In Thailand, pp.261-275 Bangkok: Chulalongkorn University พ.ศ. 2536
 18. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล วิวัฒนาการของการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ หนังสือคอมพิวเตอร์น่ารู้ หน้า 124-126 กรุงเทพมหานคร สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา เมษายน พ.ศ. 2536
 19. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล มาตรฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเปิดสำหรับประเทศไทย หนังสือคอมพิวเตอร์น่ารู้ หน้า 147-218 กรุงเทพมหานคร สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา เมษายน พ.ศ. 2536 (http://www.nectec.or.th/it-standards/ITStaNew.htm)
 20. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล Network Technology Development in Thailand วารสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 เมษายน 2535 หน้า 171-178 พ.ศ. 2535
 21. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล วิธีการปฏิบัติและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอักขระพิเศษ ใน มอก. 620-2529 วารสารคอมพิวเตอร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 95 พฤษภาคม-มิถุนายน 2534 หน้า 79-80 พ.ศ. 2534 กรุงเทพมหานคร สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำในหนังสือคอมพิวเตอร์น่ารู้ หน้า 127-131 กรุงเทพมหานคร สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา เมษายน พ.ศ. 2536
 22. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ระบบภาษาไทย วทท.รุ่น 2.0 ก้าวหน้าไปถึงไหน วารสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 มกราคม 2534 พ.ศ. 2534
 23. อมรรัตน์ เดชระพีพงษ์ และ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ลายมือภาษาไทย อดีต ถึงปัจจุบัน (ตอนที่ 2) วารสารคอมพิวเตอร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 95 พฤษภาคม-มิถุนายน 2534 หน้า 81-96 กรุงเทพมหานคร สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2534
 24. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล การเรียกชื่อสัญลักษณ์ภาษาไทยในโปรแกรม วารสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 กรกฎาคม 2533 หน้า 183-188 พ.ศ. 2533
 25. อมรรัตน์ เดชระพีพงษ์ และ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ลายมือภาษาไทย อดีต ถึงปัจจุบัน วารสารคอมพิวเตอร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 94 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2533 หน้า 36-47 กรุงเทพมหานคร สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2533
 26. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ สถาพร ก่อรักเศวต ระบบภาษาไทย วทท. วารสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 กันยายน 2533 หน้า 168-176 พ.ศ. 2533
 27. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ สถาพร ก่อรักเศวต ระบบภาษาไทย วทท. เอกสารการประชุมทางวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนาอิเส็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2532 วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2533 กรุงเทพมหานคร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน พ.ศ. 2533
 28. พีซีโดม (นามแฝง) จะปิดเครื่องหรือเปิดทิ้งไว้? วารสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 พฤศจิกายน 2532 หน้า 174-176 พ.ศ. 2532
 29. รักชื่น ศิริวัฒน์ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล มนุษย์คอมพิวเตอร์ (เลขประจำตัวประชาชนชาวไทย) วารสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 พฤศจิกายน 2532 หน้า 224-229 พ.ศ. 2532
 30. แสงโสม ผดุงจันทน์ รักชื่น ศิริวัฒน์ และ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รหัสอำเภอในประเทศไทย วารสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 กันยายน 2532 หน้า 172-186 พ.ศ. 2532
 31. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล มาตรฐานของกระดาษแบบพิมพ์ต่อเนื่อง วารสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม 2532 หน้า 74-80 พ.ศ. 2532
 32. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมดารา วารสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 มิถุนายน 2532 หน้า 94-99 พ.ศ. 2532
 33. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล การแสดงวันที่ตามลำดับวัน วารสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2532 หน้า 168-171 พ.ศ. 2532
 34. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ อิศเรศ เจริญพงษ์ ดูสเป็คแหล่งจ่ายไฟแบบไม่ขาดตอน (UPS) วารสารบิซิเนส ตอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2532 หน้า 152-161 พ.ศ. 2532
 35. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ รักชื่น ศิริวัฒน์ รหัสจังหวัด วารสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน 2532 หน้า 164-169 พ.ศ. 2532
 36. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รหัสเครื่องพิมพ์ วารสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2532 หน้า 170-171 พ.ศ. 2532
 37. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ อิศเรศ เจริญพงษ์ ดูสเป็คเครื่องพิมพ์จุดเมตริกซ์ วารสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกะซีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2532 หน้า 134-143 พ.ศ. 2532
 38. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล แนวทางการออกแบบ Utility Routine เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาษาไทยด้วยความเร็วสูง (ตอนจบ) วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 42 เดือนกันยายน 2531 หน้า 206-219 พ.ศ. 2531
 39. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล แนวทางการออกแบบ Utility Routine เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาษาไทยด้วยความเร็วสูง (ตอน 7) วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 41 เดือนสิงหาคม 2531 หน้า 191-206 พ.ศ. 2531
 40. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล จอคอมพิวเตอร์ไทยแบบต่างๆ วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 41 เดือนสิงหาคม 2531 หน้า 145-158 พ.ศ. 2531
 41. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล อนาคต PS/2 คอมแพตทิเบิ้ล วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 40 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2531 หน้า 172-183 พ.ศ. 2531
 42. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล แนวทางการออกแบบ Utility Routine เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาษาไทยด้วยความเร็วสูง (ตอน 6) วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 39 เดือนพฤษภาคม 2531 หน้า 156-167 พ.ศ. 2531
 43. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล แนวทางการออกแบบ Utility Routine เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาษาไทยด้วยความเร็วสูง (ตอน 5) วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 38 เดือนเมษายน 2531 หน้า 165-172 พ.ศ. 2531
 44. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ชีวิตหลังประกาศรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรม วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 37 เดือนมีนาคม 2531 หน้า 120-127 พ.ศ. 2531
 45. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ สถาพร ก่อรักเศวต สารพัดเคเบิ้ล วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 36 เดือนกุมภาพันธ์ 2531 หน้า 100-108 พ.ศ. 2531
 46. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล แนวทางการออกแบบ Utility Routine เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาษาไทยด้วยความเร็วสูง (ตอน 4) วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 36 เดือนกุมภาพันธ์ 2531 หน้า 176-184 พ.ศ. 2531
 47. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล แนวทางการออกแบบ Utility Routine เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาษาไทยด้วยความเร็วสูง (ตอน 3) วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 35 เดือนมกราคม 2531 หน้า 186-198 พ.ศ. 2531
 48. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เรืองฤทธิ์ รุ่งเรืองวัฒน์ และสถาพร ก่อรักเศวต Telbiz/FK ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับธุรกิจ วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 35 เดือนมกราคม 2531 หน้า 166-176 พ.ศ. 2531
 49. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล Virus Infected Systems ศัตรูตัวฉกาจของ MIS หนังสือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 215-222 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531
 50. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล แนวทางการออกแบบ Utility Routine เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาษาไทยด้วยความเร็วสูง (ตอน 2) วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 34 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2530 หน้า 218-229 พ.ศ. 2531
 51. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล แนวทางการออกแบบ Utility Routine เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาษาไทยด้วยความเร็วสูง (ตอน 1) วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 33 เดือนตุลาคม 2530 หน้า 173-177 พ.ศ. 2530
 52. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล โปรแกรมแปลงรหัสเอนกประสงค์ วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 30 เดือนกรกฎาคม 2530 หน้า 163-172 พ.ศ. 2530
 53. Thaweesak Koanantakool, Computers and the Thai Language: A Personal Reflection, Computer Review Special Edition for SEARCC86, November 21, 1986 พ.ศ. 2529
 54. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล มาตรฐานในวงการคอมพิวเตอร์ มาตุภูมิธุรกิจ (การตลาด) 12-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
 55. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล คอมพิวเตอร์ในการศึกษาที่สแตนฟอร์ดและมิชิแกน มาตุภูมิธุรกิจ (การตลาด) 8-14 ตุลาคม พ.ศ. 2527
 56. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการศึกษา มาตุภูมิธุรกิจ (การตลาด) 9-15 กรกฎาคม และ 23-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
 57. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล มาตรฐานของรหัสคอมพิวเตอร์ภาษาไทย พร้อมหรือยัง? ตอนที่ 2 วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 9 สิงหาคม 2527 หน้า 66-94 พ.ศ. 2527
 58. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล มาตรฐานของรหัสคอมพิวเตอร์ภาษาไทย พร้อมหรือยัง? ตอนที่ 1 วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 8 มิถุนายน 2527 หน้า 62-73 พ.ศ. 2527
 59. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล แอ๊ปเปิ้ลพูดไทยพูดได้อย่างไร วารสารคอมพิวเตอร์รีวิว ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 หน้า 94-105 พ.ศ. 2527
 60. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล แนะนำระบบไมโครคอมพิวเตอร์และภาษา เอกสารประกอบการสัมนาวิชาการ เรื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยงานของท่านได้อย่างไร ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19-20 มกราคม พ.ศ. 2527
 61. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล สอนแอ๊ปเปิ้ลให้พูดไทย วารสารคอมพิวเตอร์รีวิว ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 หน้า 121-132 พ.ศ. 2527
 62. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล Digital EKG simulator using EPROM technology, การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2525