FacebookTwitterRSS Feed

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๖
NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2013
Smart Technology for Smart Community
ชุมชนปราดเปรื่อง ฉลาดเรื่องเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556  ณ เดอะ สุโกศล (โรงแรมสยามซิตี้) กรุงเทพฯ

 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจ คือ ดำเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ วิศวกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนของประเทศ ในหลายปีที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นและผลักดันภารกิจใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ Smart Health, Smart Farm, Smart Service และ Digitized Thailand เรียกว่า Smart Flagships ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อน เชื่อมโยง และบูรณาการ Smart Technology สู่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ ภาคการศึกษา ประชาชน ภาคสังคมและชุมชน ด้วยกลยุทธ์ ริเริ่ม พัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญในอนาคต อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง สร้างความแตกต่างของผลงานการประยุกต์ใช้งานเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับผู้รับประโยชน์ (Stakeholder) และระดับองค์กร เพื่อให้สังคม ฉลาดเรื่องเทคโนโลยี

เพื่อเป็นการตอบยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (Country Strategy) ในแนวคิด New Growth Model สร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน รวมถึงบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิต สร้างอนาคต และสร้างฐานความรู้ พวกเราจึงมุ่งสร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ที่สามารถตอบนโยบายประเทศและตอบสนองสังคม โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับชุมชน ยกระดับความเป็น ชุมชนปราดเปรื่อง (Smart Community) อันจะเป็นแนวทางนำไปสู่สังคมประชาคมอาเซียน (AEC) ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกลไกของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อย่างเป็นรูปธรรม

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2013) จึงนำเสนอภายใต้แนวคิด Smart Technology for Smart Community ชุมชนปราดเปรื่อง ฉลาดเรื่องเทคโนโลยี โดยในงานมีการปาฐกถาพิเศษ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ชุมชน การประชุมวิชาการ ในงานวิจัยที่ร่วมกับพันธมิตรจนสำเร็จ สามารถใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมของ Smart Flagships ที่แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และภาคชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียน และระดับโลก โดยหัวข้อวิชาการที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

  • เทคโนโลยี NECTEC กับไหมไทย (NECTEC Technology for Smart Thai Silk)
  • ระบบตรวจประเมินการผลิตสินค้าเกษตร ด้วย Mobile GAP Assessment System
  • Digital TV ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ดิจิทัล
  • คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อสาธารณสุขไทย
  • บทบาทของระบบเฝ้าระวังและติดตามอุณหภูมิกับการบริหารจัดการคุณภาพโลหิต
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3: หนังสืออ่านสำหรับคนทุกคน
  • Digitized Thailand Platform: Participation in Shop and Share model
  • Application development on platform for tourism: Thailand One Click and e-Museum
  • งานวิจัยระบบออโตเมชั่นและบทบาท NECTEC และ สวทช.

อีกทั้งยังมีนิทรรศการผลงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ชมตลอดงาน