พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี ๒๕๕๘ หรือ NECTEC Annual Conferences and Exhibition (NECTEC ACE 2015) ภายใต้แนวคิด เนคเทค: พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม หรือ NECTEC: A Driving Force to an Innovation Economy

การเสวนา ทางรอดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับการพิมพ์ไทยด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ได้

อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ปัจจุบันมาใช้สร้างวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยใช้พลาสติกนำไฟฟ้าหรือโมเลกุลอินทรีย์เพื่อสร้างวงจรหรือเป็นฐานรองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อันมีผลทำให้เกิดกระบวนการใหม่ในการประกอบอุปกรณ์ รวมไปถึงคุณสมบัติใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานได้เพิ่มเติมหรือใหม่ไปจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

การเสวนา นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต

การพัฒนากระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐานและบริการเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมถือป็นความท้าทาย งานวิจัยที่ช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ได้แก่ “EasyHos” (อีซี่ฮอส) ระบบนำทางข้อมูลแก่คนไข้ในโรงพยาบาลรัฐเป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลเสมือนเป็นผู้นำทางแก่คนไข้เมื่อใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐ ข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูลการให้บริการของคนไข้