NECTEC Annual Conference and Exhibition 2016
งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2559

About

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2559 หรือNECTEC-ACE 2016 เป็นเวทีสำคัญทางด้านวิชาการและการแสดงผลงานวิจัยของเนคเทคและพันธมิตร ภายใต้แนวคิด "เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง"

>> more

Conference

การสัมมนาและเสวนาแต่ละหัวข้อจะเป็นการนำความรู้จากงานวิจัยของศูนย์ฯ และพันธมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ มานำเสนอในรูปแบบการเสวนาและการบรรยาย หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจมีหลากหลาย

>> more

Exhibitions

การแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ ของเนคเทค ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของพันธมิตรที่นำผลงานวิจัยพัฒนาของเนคเทคไปต่อยอด จะถูกนำมาเสนอกว่า 80 ผลงาน

>> more

โปสเตอร์ผลงานในโซนนิทรรศการ