หัวข้อสัมมนา

ความสำคัญของระบบตรวจสอบรับรอง ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และดาตาเซนเตอร์ สำหรับประเทศไทย

Facebook
Twitter

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในระบบการค้าของโลก โดยทั่วไป
แต่ละประเทศจะกำหนดให้ต้องมีมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่จะขายหรือส่งมอบให้กับผู้บริโภค และจัดหรือสนับสนุนให้มีผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุมดูแลให้ผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดของตนให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน บางประเทศอาจกำหนดให้หน่วยงานรัฐทำหน้าที่ดังกล่าวโดยประกาศเป็นกฎหมายบังคับ บางประเทศอาจมอบหน้าที่ให้กับองค์กรรัฐหรือองค์การเอกชนดำเนินการโดยไม่ประกาศเป็นกฎหมายบังคับ และใช้กลไกอื่นบังคับหรือจูงใจให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน บางประเทศอาจใช้ทั้งสองแบบผสมผสานกัน

เหตุที่ต้องกำหนดให้มีมาตรฐานและต้องควบคุม ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้น ทางหนึ่งก็เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศตน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่อีกทางหนึ่งก็เพื่อสร้างกำแพงมาตรฐานสำหรับกีดกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้าถึงผู้บริโภคของตนได้ และรวมถึงใช้สำหรับเป็นข้อต่อรองแลกเปลี่ยนกันในเวทีการค้าระดับประเทศและระดับโลก

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงความสำคัญของระบบตรวจสอบรับรอง ที่มีต่อการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศไทย ทั้งในส่วนของหน่วยทดสอบ หน่วยตรวจ และหน่วยรับรอง  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองดาตาเซนเตอร์ สำหรับประเทศไทย

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่สนใจในเรื่องระบบตรวจสอบรับรอง
  โดยภาครัฐจะได้เห็นความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปเขียน TOR ส่วนภาคเอกชนเพื่อให้มาขอการรับรอง และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 

กำหนดการ

13.00-13.20 น. การบรรยาย

 • ความสำคัญของระบบตรวจสอบรับรอง
 • การรับรองผลิตภัณฑ์และดาตาเซนเตอร์ตามมาตรฐานไทย
  โดย คุณปัญญดา พัวสกุล และ คุณอรธินี  พยัคฆะญาติ
  สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)
  เนคเทค สวทช.

13.20-13.30 น. ถาม – ตอบ

วิทยากร

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th