หัวข้อสัมมนา

เส้นทางสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของไทยด้วย Thailand i4.0 Index และ IDA Platform

Facebook
Twitter

จากกระแสการตื่นตัวต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  ทำให้องค์กรภาคอุตสาหกรรมสนใจที่จะปรับองค์กรให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว  แต่ยังขาดความรู้ และความชัดเจนว่าจะต้องปรับปรุงองค์กรในด้านใด และต้องปรับปรุงไปแค่ไหนถึงจะเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0 องค์กรของต่างประเทศและไทยพยายามนำแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 มาจำแนก แจกแจง และนำเสนอเป็นแนวทางในการประเมินองค์กรเพื่อให้ทราบว่าองค์กรยังมีช่องว่าง (Gap) ในเรื่องใดบ้าง และเรียกเครื่องมือตัวนี้ว่า ดัชนี หรือ ดัชนีชี้วัด ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบดัชนีชี้วัดที่สำคัญของต่างประเทศ รวมทั้งดัชนีชี้วัดของประเทศไทยที่เรียกว่า Thailand i4.0 Index ด้วย

เมื่อองค์กรภาคอุตสาหกรรมทราบช่องว่าง (Gap) ของตนเองแล้ว การสัมมนานี้ จะนำเสนอตัวอย่างแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเพื่อปิด Gap ด้วย แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform: IDA Platform)  ที่เน้นการตรวจสอบการใช้พลังงาน เป็นลำดับแรก โดยการรวบรวมและแสดงผลข้อมูลการใช้พลังงานของเครื่องจักรในโรงงานแบบ Real Time นอกจากนี้แพลตฟอร์ม IDA ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระดับมหภาคเพื่อใช้วางแผนการจัดการด้านพลังงานของประเทศได้อย่างแม่นยำ พร้อมรองรับการบริหารจัดการพลังงานตามความต้องการของแต่ละช่วงเวลา (Demand Response) ในอนาคต ก่อนขยายผลสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต่อไป

การสัมมนา มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบถึงการพัฒนา Thailand i4.0 Index ที่จะทำให้เข้าใจหลักการ และรายละเอียดของดัชนีฯ ในมิติต่างๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะสามารถทำการประเมินองค์กรของตัวเองได้ในเบื้องต้น อีกทั้งผู้เข้าสัมมนายังจะได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มเติมจากภาครัฐที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ในอนาคต รวมทั้งการใช้แพลตฟอร์ม IDA เพื่อมุ่งสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
 • หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 • System Integrator (SI)
 • ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการด้านอุปกรณ์

กำหนดการ

ช่วงที่ 1 

 • 13:00 – 13:10 (ช่วงที่ 1)
  เส้นทางสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของไทยด้วย Thailand I4.0 Index และ IDA Platform + Incentive
  ดร.พนิตา  พงษ์ไพบูลย์
  รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. และ ผู้อำนวยการ SMC

ช่วงที่ 2  Thailand i4.0 index

 • 13:10 – 13:30
  ความสำคัญของดัชนีชี้วัดของการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0
  ดร.นฤกมล ภู่ขาว
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 13:30 – 13:50
  การดำเนินงานของ Thailand i4.0 index
  คุณจีรวลา ฮวดมัย
  ITAP สวทช.
 • 13:50 – 14:10
  แนวทางการพัฒนาดัชนีชี้วัดของ SI index
  คุณอุดม ลิ่วลมไพศาล
  IIARG เนคเทค สวทช.

ช่วงที่ 3 IDA Platform: Practices, experiences and future pathway

 • 14:20 – 15:00
  ปฐมบทของการพัฒนา IDA platform
  คุณจำรัส สว่างสมุทร
  ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประโยชน์และแนวทางการสนับสนุนการใช้งาน IDA platform
  คุณสาร์รัฐ ประกอบชาติ
  ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • ประสบการณ์การใช้งาน IDA platform ในมุมโรงงาน
  คุณอดุลย์ เปรมประเสริฐ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
 • ประสบการณ์การใช้งาน IDA platform ในมุม SI
  คุณธานี โกสุม
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญเทพคอนโทรล

ผู้ดำเนินรายการ

 • ดร. รวีภัทร์ ผุดผ่อง
  ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ EECi สวทช.
 • ดร.นิธิพล ตันสกุล
  ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) สวทช.

วิทยากร

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th