รายการสัมมนา | Conferences

เวทีนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญและเกี่ยวข้อง กับการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรไทย

ถ่ายทอดสด | Live