หัวข้อสัมมนา

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

Facebook
Twitter

พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
(NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2022: NECTEC-ACE 2022)
เวลา 09.00 – 11.30 น.  ณ ห้องออดิทอเรียม  ชั้น 3
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 • นายวันชัย  พนมชัย
  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
  ประธานในพิธีเดินทางถึงอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • ชมวีดิทัศน์เปิดงาน
 • ดร.ชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

บันทึกการบรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ ช่วงที่ 1

 • การบรรยายเรื่อง “ก่อร่างสร้างแก่น เกษตรดิจิทัล: Building the Digital Agriculture Infrastructure”
  โดย  ดร.ชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  (เอกสารประกอบ)
 • การบรรยายเรื่อง “ดิน อัจฉริยะ : แม่น & Match”
  โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
  → (เอกสารประกอบ)
 • การบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมการเกษตรดิจิทัล เพื่อสร้างงาน อาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรอย่างยั่งยืน”
  โดย นางปาลลิน พวงมี
  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  (เอกสารประกอบ)
 • การบรรยายเรื่อง “ยกระดับการใช้นวัตกรรมการเกษตร ด้วย Agri-FinTech เพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตร”
  โดย นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์
  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  → (เอกสารประกอบ)

บรรยายพิเศษ ช่วงที่ 2

 • บรรยายเรื่อง “AIS iFarm นวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัล 5G และ IoT เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน”
  โดย คุณกรรณิกา ตันติการุณย์
  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  (เอกสารประกอบ)
 • บรรยายเรื่อง “Farmnovation คูโบต้าฟาร์ม นวัตกรรมฟาร์มสู่ความยั่งยืน”
  โดย คุณรัชกฤต สงวนชีวิน
  บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด