คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน

  • วิเคราะห์โรคข้าวโดยใช้ภาพถ่ายในสภาพธรรมชาติ

  • ไม่ขึ้นกับรุ่นโทรศัพท์เพราะเป็น Line Bot

  • ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเมื่อมีการปรับปรุงระบบ

  • ใช้เทคนิค Deep Learning ในการวินิจฉัยโรคข้าว

ตัวอย่างผลการวินิจฉัยโรค

...

กลไกการทำงานของระบบ

    เป็นบริการวินิจฉัยโรคข้าวผ่านไลน์บอท (Line Bot) โดยหลังจากที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่มีไลน์บอทแล้ว เกษตรกรสามารถถ่ายรูปและอัปโหลดรูปเข้ามาในกลุ่ม ระบบจะ ส่งรูปภาพมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อวิเคราะห์ โรคข้าว และระบบจะส่งคำวินิจฉัยตอบกลับมาผ่านไลน์บอท พร้อมคำแนะนำในการแก้ไข

...

การพัฒนางานวิจัย

    ปัจจุบันสามารถวินิจฉัยได้ 5 โรค คือ โรคขอบใบแห้งโรคไหม้ โรคใบขีดสีน้ำตาล และโรคใบจุดสีน้ำตาล และอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยเพิ่มอีก 1 โรค คือ โรคใบหงิก