หน้าแรกลงทะเบียนสมาชิกคลังข้อความไทย-อังกฤษคลังศัพท์ไทย-อังกฤษคลังเสียงพูดไทยคลังข้อมูลภาพตัวอักษรคลังรูปร่างสามมิติคนไทยคลังภาพจากกล้องจราจรคลังฐานข้อมูลจีโนมคลังข้อมูล Anomaly Detectionคลังข้อมูลถามตอบภาษาไทย
คลังข้อความไทย-อังกฤษ
BEST I Corpus คลังข้อความภาษาไทยที่มีการกำกับขอบเขตของคำ

การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการประมวลผลภาษาไทย (Benchmark for Enhancing the Standard of Thai language processing) หรือ BEST นี้ เป็นชุดของการแข่งขันซอฟต์แวร์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาไทย โดยแต่ละปีจะมีการกำหนดหัวข้อการแข่งขันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาในการประมวลผลภาษาไทยระดับต่างๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://thailang.nectec.or.th/best/

เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ท่านสามารถ

Orchid Corpus คลังข้อความภาษาไทย จากบทความวิชาการ ที่มีการกำกับขอบเขตของประโยค ขอบเขตของคำ และชนิดของคำ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.hlt.nectec.or.th/orchid/

เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ท่านสามารถ

Transliteration Corpus คลังคำทับศัพท์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.hlt.nectec.or.th/

เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ท่านสามารถ