หน้าแรกลงทะเบียนสมาชิกคลังข้อความไทย-อังกฤษคลังศัพท์ไทย-อังกฤษคลังเสียงพูดไทยคลังข้อมูลภาพตัวอักษรคลังรูปร่างสามมิติคนไทยคลังภาพจากกล้องจราจรคลังฐานข้อมูลจีโนมคลังข้อมูล Anomaly Detectionคลังข้อมูลถามตอบภาษาไทย
คลังรูปร่างสามมิติคนไทย
คลังรูปร่างสามมิติคนไทย

โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย (SizeThailand) ได้ทำการเก็บข้อมูลขนาดรูปร่างและสรีระกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงทั่ว ประเทศ อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 13,442 คน โดยใช้เครื่อง 3D Body Scanner โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะทำงานของโครงการ เพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ รวมทั้งกำหนดจำนวนและตำแหน่งของจุดวัดบนร่างกายที่จะทำการเก็บ โดยฐานข้อมูลที่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ ที่เรียกว่า Swarm Intelligence เพื่อสร้างตารางมาตรฐานขนาดรูปร่างของประเทศไทย โดยผู้ชายแบ่งออกเป็น 9 ไซส์ และผู้หญิงแบ่งเป็น 10 ไซส์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://sizethailand.org/

เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ท่านสามารถ