หน้าแรกลงทะเบียนสมาชิกคลังข้อความไทย-อังกฤษคลังศัพท์ไทย-อังกฤษคลังเสียงพูดไทยคลังข้อมูลภาพตัวอักษรคลังรูปร่างสามมิติคนไทยคลังภาพจากกล้องจราจรคลังฐานข้อมูลจีโนมคลังข้อมูล Anomaly Detectionคลังข้อมูลถามตอบภาษาไทย
คลังฐานข้อมูลจีโนม
ฐานข้อมูลจีโนม

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการฐานข้อมูลจีโนมเพื่อการวิจัย ศช. ได้สนับสนุนงานวิจัยด้านจีโนม โดยมีโครงการหาลำดับเบสจีโนมของพืชและสัตว์เศรษฐกิจและการให้บริการด้านจีโนมมาเป็นระยะ เวลากว่า 10 ปี ทำให้ได้พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านจีโนมมาระดับหนึ่ง จากผลสำเร็จที่ผ่านมาทำให้เกิดฐานข้อมูลจีโนมต่างๆ จากงานวิจัยจำนวนมาก ฐานข้อมูลทั้งหมดถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของ ศช. และ ศช. ได้พัฒนาเว็บเซอร์วิส เพื่อทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างฐานข้อมูลจีโนมต่างๆ และฐานข้อมูลเสมือน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันฐานข้อมูลจีโนมกลางไบโอเทค อยู่ที่ http://www4a.biotec.or.th/cogdb เพื่อใช้สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลจีโนมต่างๆ โดยเชื่อมต่อไปฐานข้อมูลต่างๆ มีทั้งลักษณะการสร้างลิงค์เพื่อการเข้าไปยังฐานข้อมูลต่างๆ หรือทำการ mirror ฐานข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ที่ ศช. มาทำการจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลกลาง ระบบจะทำการเลือกเว็บของฐานข้อมูลจีโนมที่มีความเร็วในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้สูงสุดให้แก่ผู้ใช้โดยอัตโนมัติซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฐานข้อมูลจีโนมที่ไม่ได้อยู่ที่ ศช. ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www4a.biotec.or.th/cogdb

เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ท่านสามารถ