หน่วยงานพันธมิตร

 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) www.nstda.or.th
 2. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) www.nimt.or.th
 3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) www.ocpb.go.th
 4. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) www.tisi.go.th
 5. สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th
 6. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ (สดช.) https://www.onde.go.th
 7. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (วสท.) https://eit.or.th/
 8. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) www.oie.go.th
 9. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) www.boi.go.th
 10. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) www.fti.or.th
 11. หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย www.thaiechamber.org
 12. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) www.thaieei.com
 13. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.) www.ptec.or.th
 14. โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (มสท.) http://www.tei.or.th/
 15. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) https://www.fda.moph.go.th/
logo-nstda-202010
img_f3139aaa06f3cc6d654365088573f1b9
logo58-Red
20180914055551
unnamed
LOGO ╩┤¬ THAI Vertion-new2019-01
EIT-logo-┼╥┬α╩Θ╣-228x300
index
╩└╥╦═í╥├ñΘ╥Σ╖┬
unnamed
╩╩╖
index