ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง
(11 สิงหาคม 2556 - 15 กันยายน 2558 วิธีตกลงราคา/วิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลังตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2556 - 15 กันยายน 2558 > วิธีตกลงราคา/วิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ | วิธีสอบราคา | วิธีการประกวดราคาและวิธี e-Auction
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลังก่อน 11 สิงหาคม 2556 > ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2556 | ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2555 | ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2554
ประกาศอื่นๆ > รายงานจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศขายทอดตลาด

วันที่เรื่อง
2015-09-15 ราคากลางซื้อกล่องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดกันน้ำ
2015-09-15 ราคากลางจ้างพนักงานรับโทรศัพท์
2015-09-11 ราคากลาง ซื้อ RF Probe System MPI TS150-THZ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
2015-09-09 ราคากลางจ้างทำแม่พิมพ์สำหรับใช้ขึ้นรูปพลาสติกเพื่อทำแท่นวางตัวอย่างของกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา
2015-09-08 ราคากลาง จัดซื้อ เครื่องดูดกลิ่น
2015-09-08 ราคากลาง ซื้อระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความเร็ว
2015-09-07 ราคากลางซื้อ Smart Phone และ Tablet
2015-09-04 ราคากลาง ซื้อ High Performance Microwave Probe จำนวน 3 รายการ
2015-09-04 ราคากลางจ้างออกแบบและจัดทำบอร์ดใส่โปสเตอร์แสดงนิทรรศการ จำนวน 12 อัน
2015-09-04 ราคากลางซื้อ network analyzer
2015-09-04 ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตรอ์แบบพกพา จำนวน 2 รายการ
2015-09-03 ราคากลาง จ้างพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ของแบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (what2grow) สำหรับจังหวัดนำร่อง (จังหวัดกำแพงเพชร)
2015-09-02 ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
2015-09-02 ราคากลางซื้อ Gas Sensor Cartidge
2015-09-02 ราคากลางซื้อโต๊ะ Granite
2015-09-01 ราคากลาง ซื้อก๊าซ octafluorocyslobutane (C4F8) 99.999%
2015-09-01 ราคากลาง จ้างจัดทำรายงานแนวทางการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือช่วยการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
2015-08-27 ราคากลาง ซื้อ PCB Prototyping Machine MITS Electronics FP-21T Precision
2015-08-24 ราคากลาง ซื้อสารเคมี 18 รายการ
2015-08-24 ราคากลางซื้อ Intel Edison and Arduino Breakout Kit
2015-08-20 ราคากลาง จ้างตกแต่งห้อง pantry ชั้น 1, 3 อาคาร nectec pilot plant
2015-08-19 ราคากลางซื้อ Switch
2015-08-18 ราคากลาง ซื้อไนโตรเจนเหลว 26,563.38 ลบ.ม.
2015-08-16 ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์ Hi-Q Printing จำนวน 2 รายการ
2015-08-16 ราคากลาง จ้างประกอบเครื่องสแกนเอ็มอาร์ไอขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด
2015-08-13 ราคากลาง ซื้อ Spare part for Ion Implanter จำนวน 1 ชุด
2015-08-12 ราคากลาง ซื้อซอฟต์แวร์จำลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้า CST Studio Suite
2015-08-11 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
2015-08-11 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่อง Optical Coherence Tomography) จำนวน 1 เครื่อง
2015-08-11 ราคากลาง จ้าง Oversual Ebara Dry Pump จำนวน 30 ตัว ระยะเวลา 5 ปี
2015-08-11 ราคากลาง ซื้อเครื่อง Screen Print จำนวน 1 รายการ
2015-08-10 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบลิฟต์อาคาร ศอ.
2015-08-10 ราคากลางซื้ออุปกรณ์และส่วนเสริมของเครื่อง Vector Network Analyzer
2015-08-05 ราคากลาง จ้างเหมาบริการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศอ.
2015-08-04 ราคากลาง จัดซื้อเครื่องกำเนิดสัญญาณ PSG Analog Signal Generator พร้อมชุดขยายความถี่ช่วง
2015-08-04 ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบไบโอพลอตเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2015-08-02 ราคากลางซื้อแบตตอร์รี่สำหรับ UPS
2015-07-29 ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณคลื่นสมอง (64-Channel QEEG) จำนวน 1 ชุด
2015-07-28 ราคากลางจ้างทดสอบประสิทธิิภาพพลังงานไฟฟ้าตู้เช่แสดงสินค้าสภาพแวดล้อม
2015-07-24 ราคากลางซื้อเครื่องให้สัญญาณความถี่ M1970V
2015-07-24 ราคากลางซื้อวัสดุความปลอดภัย
2015-07-24 ราคากลาง ซื้อระบบตรวจวัด CTD ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบพยากรณ์และจำลองเหตุการณ์ เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม สำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
2015-07-23 ราคากลาง จ้างตรวจประเมินและรับรองการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO13485 : 2003 ภายใต้โครงการการทดสอบกระบวนการผลิตเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม จำนวน 1 งาน
2015-07-21 ราคากลาง จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2015-07-20 ราคากลางซืื้อ Power Supply
2015-07-19 ราคากลาง จ้างทดสอบ และดูแลบริการ NetPIE สำหรับให้บริการด้าน Energy Maintenance Service
2015-07-15 ราคากลาง จ้างบำรุงรักษารระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
2015-07-15 ราคากลาง ซื้อตู้เหล็กสำหรับใส่เครื่องมือช่าง จำนวน 6 รายการ
2015-07-12 ราคากลาง จ้างตรวจสภาพแอร์และตรวจสภาพตู้น้ำดื่ม
2015-07-12 ราคากลาง จ้างพัฒนา Module Re-voice ของโปรแกรม Captioned Phone บนระบบปฏิบัติการ
2015-07-10 ราคากลาง ซื้อ Spare part of Precision จำนวน 12 รายการ
2015-07-08 ราคากลาง จ้างออกแบบและศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า เมื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในตู้เย็นตู้แช่สินค้า
2015-07-08 ราคากลาง จ้างปรับปรุง Support ท่อน้ำของหอผึ่งเย็น ขนาด 750 RT
2015-07-06 ราคากลาง จ้างออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยสำหรับตลาดหม่อนไหมระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน
2015-07-06 ราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับโปรแกรมบริหารจัดการโรงพยาบาลภูมิ พลอดุลยเดช
2015-07-06 ราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับโปรแกรม บริหารจัดการคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2015-07-06 ราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วย ร่วมกับโปรแกรมบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
2015-07-03 ราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า ระยะเวลา 1 ปี
2015-07-03 ราคากลางจ้างประกอบชิ้นงาน
2015-06-30 ราคากลาง ซื้อเครื่องบินวิทยุบังคับ (โดรน) จำนวน 1 ชุด
2015-06-30 ราคากลาง ซื้อซอฟท์แวร์ SQL Server 2014 Business Intelligence จำนวน 3 รายการ
2015-06-25 ราคากลาง จ้างศึกษาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการทางการเห็นด้านการศึกษาและการแพทย์
2015-06-24 ราคากลาง จ้างทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศแบบไม่ทราบข้อมูลจากภายนอก
2015-06-24 ราคากลาง จัดซื้อ Hard Disk Drive IBM 2TB ขนาด 3.5 นิ้ว จำนว 12 อัน
2015-06-23 ราคากลาง จ้างวิทยากรสำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Data Analytics with R. Weka, Pentaho จำนวน 3 วัน
2015-06-23 ราคากลาง ซื้ออะไหล่เครื่องยิงฝังประจุ จำนวน 1 ชุด
2015-06-23 ราคากล้างซื้อม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง 17 ชุด
2015-06-18 ราคากลาง จ้างศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการทางการเห็นด้านโทรคมนาคมและการประกอบอาชีพ ระยะเวลา 12 เดือน
2015-06-16 ราคากลาง ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ SYBYL ระยะเวลา 1 ปี
2015-06-16 ราคากลาง จ้างบริการตรวจติดตามระบบมาตรฐาน ISO พร้อมต่ออายุใบรับรองใหม่
2015-06-15 ราคากลางจ้างพิมพ์แผ่นพับ วิธีการ ขั้นตอน และการบำรุงรักษาลำใย
2015-06-15 ราคากลางซื้อกล้องติดรถยนต์พร้อมการ์ด
2015-06-15 ราคากลาง จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2015-06-12 ราคากลาง เช่าซอฟท์แวร์ SPEED (No. 7111.2) ระยะเวลา 1 ปี
2015-06-11 ราคากลาง ซื้อไนโตรเจนเหลว 25,833.81 ลบ.ม.
2015-06-11 ราคากลาง ซื้อไนโตรเจนเหลว 25,895.34 ลบ.ม.
2015-06-09 ราคากลาง จัดซื้อก๊าซไฮโดรเจน 99.9996%
2015-06-04 ราคากลาง ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ Sencha Ext JS 5.x จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
2015-06-01 ราคากลาง จ้างศึกษาการเตรียมโครงสร้างนาโนของซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคนิค Hydrothermal ระยะเวลา 12 เดือน
2015-06-01 ราคากลาง จ้างศึกษาการเตรียมฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำซิงค์ออกไซด์ชนิดพี (p-type ZnO) ด้วยระบบอาร์เอฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง (RF Magnetron Sputtering) ระยะเวลา 12 เดือน
2015-05-29 ราคากลาง ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 41 รายการ
2015-05-28 ราคากลาง จ้างติดตั้งระบบของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยี
2015-05-27 ราคากลาง จ้างทำโมดูล และฟังก์ชั่นงานของเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระยะเวลา 7 เดือน
2015-05-20 ราคากลาง จ้างจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการใช้โีปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
2015-05-20 ราคากลาง จ้างจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการใช้โีปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ในเขตภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
2015-05-20 ราคากลาง จ้างจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการใช้โีปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ระยะที่ 2
2015-05-20 ราคากลาง จ้างวิจัยและพัฒนาไบโอเซนเซอร์จากวัสดุประเภทซิงค์ออกไซด์
2015-05-20 ราคากลางจ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2557 (NECTEC Annual Report 2014)
2015-05-20 ราคากลาง จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมพนักงาน
2015-05-20 ราคากลาง จ้างเหมาดูแลสวนและไม้ประดับภายในอาคาร
2015-05-18 ราคากลางจ้างติดตั้งระบบท่อสแตนเลส
2015-05-18 ราคากลาง ซื้อชุดกล้องพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 9 รายการ
2015-05-07 ราคากลาง จ้างศึกษาความเป็นไปได้ของการนำอุปกรณ์ Fitbit มาประยุกต์ใช้สำหรับตรวจสอบโรคเกี่ยวกับการนอนหลับผิดปกติ
2015-05-07 ราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบรายงานเพื่องานสำรวจแปลงหม่อน
2015-05-07 ราคากลาง จ้างทำหลังคาและฐานวางเครื่องระบบทำความเย็นด้วยแสงอาทิตย์
2015-04-29 ราคากลางซื้อคาปาซิเตอร์สำหรับ Cab.Bank MDB-1 (2015-453)
2015-04-29 ราคากลาง ไนโตรเจนเหลว จำนวน 43,334.70 ลบ.ม.
2015-04-29 ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ
2015-04-29 ราคากลาง จ้างทำเครื่อง Kiosk สำหรับจอขนาด 17 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
2015-04-28 ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ จำนวน 3 ชุด
2015-04-28 ราคากลางซื้อแฟนทอมตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์ 2 มิติ
2015-04-27 ราคากลาง จ้างหุ้มฉนวนกันความร้อนท่อน้ำเย็นและท่อส่งลมเย็นเครื่อง OAC จำนวน 1 งาน
2015-04-27 ราคากลาง จ้างสอบเทียบอุณหภูมิอุปกรณ์ Transmitter ของตู้แช่ส่วนประกอบโลหิต สภากาชาดไทย จำนวน 184 จุด
2015-04-24 ราคากลาง ซื้อ Gold Evaporation Material จำนวน 100 ชิ้น
2015-04-24 ราคากลางจ้างผลิตอุปกรณ์หัววัดความชื้นข้าวในไซโลอบข้าว จำนวน 20 ชุด
2015-04-24 ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แคเรียร์ 37,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
2015-04-23 ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 1 เดือน
2015-04-21 ราคากลางซื้อตัวจำลองสัญญาณดิจิตอล DEKTEC DTU-215
2015-04-20 ราคากลาง จัดซื้อ ตู้ Kiosk สำหรับอุปกรณ์การแพย์
2015-04-17 ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
2015-04-17 ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับแยกสัญญาณรบกวน ยี่ห้อ ROHDE&SCHWARZ
2015-04-16 ราคากลางซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด
2015-04-16 ราคากลางซื้อ Server KIT-TS-EC0880U-RP
2015-04-09 ราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 25,912.92 ลบ.ม.
2015-04-09 ราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
2015-04-02 ราคากลาง ซื้อ Microprocessor และ Software IAR Embedded จำนวน 2 รายการ
2015-04-01 ราคากลาง จ้างศึกษาและพัฒนาวิธีการอนุมานข้อมูล
2015-04-01 ราคากลางซื้อ RADCAL Survey Meter
2015-03-30 ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ทดสอบทางไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
2015-03-25 ราคากลางจ้างทำระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน
2015-03-22 ราคากลาง จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ติดตามอุณหภูมิและความดันสำหรับเตาปลูกผลึกแบบไฮโดรเทอร์มอล
2015-03-19 ราคากลาง ซื้อ Rotary Vane Pump
2015-03-18 ราคากลาง ซื้อ SF6 purity 99.999% min จำนวน 1 ท่อ
2015-03-18 ราคากลาง ซื้อ Oxygen 99.9995% (UHP Grade) จำนวน 20 ท่อ
2015-03-16 ราคากลาง จ้างวิจัยและพัฒนาวิธีการเลี้ยงผลึกเดี่ยวซิงค์ออกไซด์ด้วยระบบ High pressure hydrothermal
2015-03-13 ราคากลาง จ้างผลิตสารคดีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว
2015-03-11 ราคากลางซื้อกล้อง Canon EOS 1200D + EF-S18-55IS II พร้อม Adapter AC Ack-e10
2015-03-10 ราคากลาง ซื้อบอร์ดควบคุม IFI สำหรับเครื่อง DWL จำนวน 1 ชิ้น
2015-03-09 ราคากลาง ซื้อก๊าซ C4F8
2015-03-09 ราคากลางซื้อชุดควบคุมปริมาณแก๊สและตัวอ่านค่าแรงดัน
2015-03-06 ราคากลาง ซื้อซอฟต์แวร์ 3 รายการ
2015-03-04 ราคากลาง ค่าเช่าพื้นที่จัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (Thailand IT Contest Festival 2015)
2015-03-02 ราคากลาง จ้างประสานงานโครงการระบบสื่อสารออนไลน์
2015-03-02 ราคากลาง จ้างพัฒนาพจนานุกรมภาษามือ 3 มิติ ออนไลน์
2015-03-02 ราคากลาง ปั๊มลมชนิดอัตราการจ่ายลมสูง ยี่ห้อ CECCATO จำนวน 1 เครื่อง
2015-02-26 ราคากลาง จัดซื้อ DOW CORNING Sylgard 184 0.5 Kg./Kit จำนวน 36 ชุด
2015-02-26 ราคากลาง จ้างบริหารดำเนินการจัดมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (Thailand IT Contest Festival 2015)
2015-02-26 ราคากลาง ซื้อซอฟต์แวร์ amCharts Java Script จำนวน 4 รายการ
2015-02-26 ราคากลาง จ้างประกอบตัวถังอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (2015-287) จำนวน 1 งาน
2015-02-24 ราคากลาง จ้างปรับปรุงท่อน้ำหล่อเย็นเครื่องอัดอากาศสะอาด จำนวน 1 งาน
2015-02-24 ราคากลาง เช่าคอมพิวเตอร์แบบรับข้อมูลด้วยการเขียนบนจอภาพ (tablet computer)
2015-02-24 ราคากลางซื้อชุดหุ่นยนต์แบบกาวตั้งโต๊ะ
2015-02-20 ราคากลาง จ้างปรับปรุงเครื่องมือสำหรับพัฒนาพจนานุกรมการออกเสียงภาษาไทย
2015-02-20 ราคากลาง ซื้อวัสดุเป้าสารเคลือบ (Target) จำนวน 4 รายการ
2015-02-19 ราคากลาง จ้างประกอบ Probe DO420 จำนวน 50 ชุด
2015-02-19 ราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงเครื่องอัดอากาศสะอาด จำนวน 1 งาน
2015-02-19 ราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว 99.999% จำนวน 30,914.43 ลบ.ม.
2015-02-17 ราคากลาง จ้างจัดทำคลังข้อมูลเสียงพูดภาษาไทยชุดใหม่พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและปรับคลังข้อมูลภาษาที่มีอยู่เดิม
2015-02-17 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบลิฟต์ (NECTEC Pilot Plant)
2015-02-17 ราคากางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (TMEC)
2015-02-05 ราคากลางซื้อแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
2015-02-04 ราคากลาง จ้างบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ยุ่งและหนู อาคารศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
2015-02-03 ราคากลาง ซื้อสารเคมี
2015-01-29 ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ Earphone จำนวน 9 รายการ
2015-01-26 ราคากลาง จ้างดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
2015-01-23 ราคากลาง ซื้อเครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้า
2015-01-22 ราคากลาง จ้างพัฒนามอดูลวิเคราะห์ข้อมูลของระบบลงทะเบียนเกษตร
2015-01-22 ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องผู้บริหาร
2015-01-22 ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการใช้งานระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล
2015-01-21 ราคากลาง ซื้อ Fume Hood
2015-01-20 ราคากลาง ซื้อระบบทดสอบสมรรถนะมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด
2015-01-20 ราคากลางซื้อเครื่องยูวีวิสเอนไอาร์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำวน 1 ชุด
2015-01-20 ราคากลางซื้อเครื่องวัดคุณภาพของภาพถ่่าย จำนวน 1 ชุดและเครื่องวัดปริมาณรังสีเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด
2015-01-18 ราคากลาง จ้างดูแลห้องศูนย์ข้อมูลกลาง
2015-01-13 ราคากลางจ้างจัดเก็บข้อมูลสัญญาและประสานงานของ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
2015-01-13 ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
2015-01-12 ราคากลาง จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2015-01-12 ราคากลางซื้อชุดตรวจใส่และวิเคราะห์เครื่องช่วยฟัง
2015-01-08 ราคากลางซื้อ Head and Neck Phantom
2015-01-06 ราคากลาง จัดซื้อชุดตู้ปิดกั้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไร้คลื่นสะท้อน ส่วน
2014-12-30 ราคากลาง ซื้อชุด 3D Scanning and CAD/CAM จำนวน 1 ชุด
2014-12-29 ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบ Captioned Phone ให้รองรับการใช้งานแบบ Real Time Text Char ทั้งบนครื่องแม่ข่ายระบบปฏิบัติการ Linux โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android และเครื่อง PC ระบบปฏิบัติการ Windows
2014-12-29 ราคากลางซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บและแสดงผลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
2014-12-26 ราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาและ Calibrate Gas Detector จำนวน 1 งาน
2014-12-24 ราคากลาง ซื้อหุ่นจำลอง Angiographic CT head phantom จำนวน 1 ชุด
2014-12-24 ราคากลาง จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 1 ปี
2014-12-24 ราคากลาง จ้างทำตู้ตรวจการได้ยิน รุ่น M18 จำนวน 1 ตู้
2014-12-23 ราคากลาง จ้างออกแบบหมวกวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อการฟื้นฟู จำนวน 2 ชุด
2014-12-19 ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Access Control
2014-12-18 ราคากลางซื้อเคมีภัณฑ์บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ
2014-12-17 ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศชนิดรวมศูนย์
2014-12-16 ราคากลาง ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ CANTAB Research Suite v6.0 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
2014-12-16 ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์หลอดโลหะซิลเวอร์ (Silver Metal Tube) จำนวน 2 หลอด
2014-12-11 ราคากลาง จ้างดำเนินการระบบลงทะเบียนและติดตามผลการใช้งานเครื่องช่วยฟัง
2014-12-11 ราคากลาง จ้างตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อความของคลังข้อมูล lotus-soc
2014-12-10 ราคากลาง ซื้อเครื่องวิเคราะห์แถบความถี่
2014-12-10 ราคากลาง จ้างจัดทำรายงานโครงการการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2014-12-09 ราคากลาง จัดซื้อหลอด UV LAMP จำนวน 2 หลอด
2014-12-08 ราคากลาง จ้างประกอบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ จำนวน 250 ชุด
2014-12-03 ราคากลาง จ้างทำตู้ kiosk สำหรับอุปกรณ์การแพทย์
2014-12-03 ราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว 99.999% จำนวน 43,290.75 ลบ.ม.
2014-12-03 ราคากลาง จ้างออกแบบ 3 มิติ สำหรับตู้ตรวจสุขภาพ
2014-12-02 ราคากลางซื้อชาร์จเจอร์ 48V 15A LIFEPO4 Battery
2014-12-01 ราคากลางซื้อ Gammex 403 GS Le Precision
2014-12-01 ราคากลาง ซื้อกระจกต้นแบบ Soda Lime Mask 7" จำนวน 2 ชิ้น
2014-11-28 ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคาร NECTEC
2014-11-26 ราคากลาง จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล
2014-11-21 ราคากลาง ซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บและแสดงผลสารสนเทศ จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
2014-11-21 ราคากลาง จัดซื้อพาร์ทิชั่นพร้อมติดตั้ง ห้อง 614
2014-11-20 ราคากลาง ซื้อซอฟต์แวร์ จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
2014-11-19 ราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ
2014-11-17 ราคากลาง จัดซื้อซอฟต์แวร์ และส่วนเสริมของซอฟต์แวร์ จำนวน 7 รายการ
2014-11-16 ราคากลางซื้อ Ocilcope Keysing จำนวน 1 ชุด
2014-11-16 ราคากลางซื้อ IP Phone จำนวน 37 เครื่อง
2014-11-12 ราคากลาง จ้างบริการทำสวน ระยะเวลา 1 ปี
2014-11-11 ราคากลาง ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Revolution R Enterprise 7 Power Workstation จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
2014-11-11 ราคากลางจ้างพัฒนาโมดูลการเชื่อมต่อกับระบบของโรงพยาบาล
2014-11-11 ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้
2014-11-11 จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสุขภาพ จำนวน 3 รูปแบบ
2014-11-11 ต้นแบบตู้ Kiosk ทำนายสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 ตู้
2014-11-10 ราคากลาง ซื้อกระจกต้นแบบ Power Diode จำนวน 2 รายการ
2014-11-06 ราคากลาง ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 420 ชิ้น
2014-11-05 ราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ
2014-11-05 ราคากลาง จัดซื้อชุดคันเร่งไฟฟ้า รุ่น EV_PB5 จำนวน 70 ตัว
2014-11-04 ราคากลาง ซื้อ ITO Target จำนวน 1 ชุด
2014-11-04 ราคากลาง ซื้อ Component จำนวน 5 ชุด
2014-11-04 ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและผึกอบรม เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO13485: 2003
2014-11-03 ราคากลาง ซื้อไนโตเจนเหลว จำนวน 41,058.09 ลบ.ม.
2014-10-29 ราคากลาง เช่าเครื่องฉายภาพ LCD Projector อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระยะเวลา 2 ปี
2014-10-29 ราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษาปั๊มสุญญากาศชนิดไคโอเจนิกส์ จำนวน 2 รายการ
2014-10-28 ราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ
2014-10-27 ราคากลาง battery charger และ external cable
2014-10-24 ราคากลาง ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ NetMiner 4 Institute License จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
2014-10-24 ราคากลาง ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ TABLEAU 2 รายการ จำนวน 11 ลิขสิทธิ์
2014-10-23 ราคากลางต่ออายุซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส Kaspersky ปี 2558
2014-10-22 ราคากลาง จัดซื้อ Oil Cooler พร้อมบริการสำหรับเครื่อง CDA
2014-10-21 ราคากลาง จัดซื้อ AC/DC Current Probe ยี่ห้อ PINTEK จำนวน 4 ชุด
2014-10-20 ราคากลาง จ้างทำเสาเหล์ก ตึก nectec pilot plant ชั้น 3
2014-10-16 ราคากลางซื้อเครื่องวิเคราะห์โครงข่าย
2014-10-14 ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
2014-10-13 ราคากลาง ต่ออายุการใช้งาน VMware License Support จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 1 ปี
2014-10-12 ราคากลาง ต่ออายุการใช้ซอฟต์แวร์ระบบกรองเมล ศอ. ระยะเวลา 1 ปี
2014-10-12 ราคากลาง จัดซื้อ Hydrogen Peroxide 30% CMOS จำนวน 2 รายการ
2014-10-09 ราคากลาง ซื้อ 125A DC charging socket w/ 0.6m. cable รุ่นV2-DSD-EV 125P จำนวน 35 ชิ้น
2014-10-08 ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
2014-10-08 ราคากลาง จ้างวิจัยและพัฒนาวิธีการเลี้ยงผลึกเดี่ยวซิงค์ออกไซค์
2014-10-07 ราคากลางซื้อ Ram 32GB DDR3L
2014-10-06 ราคากลาง การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่่ายเสมือน (Cloud) จำนวน 1 ปี
2014-10-05 ราคากลาง จ้าง Preventive Maintenance of Heidelberg Direct Write Laser (DWL-233) System จำนวน 1 งาน
2014-09-28 ราคากลาง ซื้อซอฟต์แวร์จำลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (CST STUDIO SUITE) จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
2014-09-23 ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสื่อคู่มือการใช้งานชุดซอฟต์แวร์วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสุขภาพ จำนวน 3 รูปแบบ
2014-09-22 ราคากลาง จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น FILANO มือสอง จำนวน 30 คัน
2014-09-22 ราคากลาง จ้างบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงต่างๆ
2014-09-18 ราคากลาง ซื้อ Spare Parts for Oxide Ether จำนวน 3 รายการ
2014-09-18 ราคากลาง จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ
2014-09-15 ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาคุณภาพน้ำของระบบจ่ายน้ำเย็นและระบบหล่อเย็น
2014-09-15 ราคากลาง ซื้อกล้องดิจิตอล
2014-09-15 ราคากลาง จ้างบริการอบรมหลักสูตร "สู่ความเป็นเลิศในตน เพื่อความสุขในการงานและการดำเนินชีวิต"
2014-09-12 ราคากลางซื้อ High Rate 12V 24W 180 ชุด
2014-09-12 ราคากลางซื้อ Rack Server ASUS
2014-09-12 ราคากลาง จัดซื้อ Hard Disk Drive Seagate Constellation ขนาด 3.5 นิ้ว จำนวน 26 หน่วย
2014-09-11 ราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage) ระยะเวลา 2 ปี
2014-09-10 ราคากลาง จ้างทำหม้อต้มกรด
2014-09-08 ราคากลาง จ้างเหมาบริการรับ ส่งเอกสารและพัสดุ จำนวน 11 เดือน
2014-09-05 ราคากลาง ซื้อ 7" Soda lime mask และ Mask Case จำนวน 30 ชุด
2014-09-04 ราคากลางซื้อ Air Mitsubishi
2014-09-04 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
2014-09-03 ราคากลาง จ้างซ่อมแซมพื้นที่ห้อง 327 และห่้อง 408
2014-09-01 ราคากลางซื้อซอฟต์แวร์ ArcGIS
2014-09-01 ราคากลางจ้างพนักงานรับโทรศัพท์
2014-08-31 ราคากลางจ้างบริการรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
2014-08-27 ราคากลาง ซื้อ 6"z mask และ Mask Case จำนวน 20 รายการ
2014-08-27 ราคากลาง จ้างศึกษา ruthenium luminophores สำหรับใช้กับหัววัดออกซิเจนละลาย
2014-08-27 ราคากลาง จ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง รื้อถอน บูธแสดงผลงานวิจัยของ NECTEC
2014-08-25 ราคากลางจ้างบริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2014-08-21 ราคากลาง ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ TABLEAU Desktop - Professional User จำนวน 1 ลิขสิทธิ์ และ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ TABLEAU Server - Web Client Interactor จำนวน 10 ลิขสิทธิ์
2014-08-19 ราคากลาง ซื้ออะไหล่ Consumable Parts เครื่องจักร IIP2 จำนวน 14 รายการ
2014-08-18 ราคากลาง จ้างทดสอบติดตั้งและดูแลบริการ netHam nano
2014-08-18 ราคากลาง ซื้อตัวกรองแสงย่านอินฟราเรดใกล้แบบปรับได้ด้วยไฟฟ้า (Tunable Optical Filter in NIR) จำนวน 1 ชุด
2014-08-17 ราคากลาง จ้างทำฐานรับแผง Solar Cell บริเวณหลังคาห้อง Chiller Pump ชั้นดาดฟ้า
2014-08-04 ราคากลางซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและวัสดุดูดซับสารเคมี
2014-08-04 ราคากลาง ซื้อเครื่องวัดสีแบบพกพา
2014-07-31 ราคากลาง ซื้อไนโตเจนเหลว จำนวน 41,119.62 ลบ.ม.
2014-07-31 ราคากลาง จ้างซ่อมปั้มสูญญากาศแบบโรตารี
2014-07-30 ราคากลาง จ้างจัดทำร่างมาตรฐานรหัสแท่งสองมิติสำหรับการเข้าถึงข้อมูลฉบับ Pre Committee Draft
2014-07-29 ราคากลางซื้อ Mac Pro
2014-07-29 ราคากลาง-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย-Dell รุ่น PowerEdge R720xd จำนวน 1 เครื่อง
2014-07-29 ราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HP DL380p จำนวน 1 เครื่อง
2014-07-29 ราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Huawei Tecal RH2288H จำนวน 1 เครื่อง
2014-07-27 ราคากลางซื้อ Netgear
2014-07-24 จ้างเหมาวิเคราะห์อาการเสียของหลอดขยายแสง จำนวน 50 ชุด
2014-07-24 ราคากลาง ซื้อระบบสำหรับการสร้างสารด้วยไอเคมีแบบใช้ความร้อน (Thermal Chemical Vapor Deposition System) จำนวน 1 ชุด
2014-07-24 ราคากลาง ซื้อ OEM Dissolved Oxygen System จำนวน 4 ชุด
2014-07-23 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split type)
2014-07-23 ราคากลางซื้อ Rain Collector for Weather Wizard lll (0.2 mm.) และAnemometer for Weather Wizard lll
2014-07-21 ราคากลาง ซื้อชุดตู้ปิดกั้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไร้คลื่นสะท้อน (Electromagnetic anechic chamber) จำนวน 1 ตู้
2014-07-20 ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์หลอดเอ็กซเรย์ (EMPYREAN TUBE CU LFF HR) จำนวน 1 หลอด
2014-07-18 ราคากลาง ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ SYBYL 1 ปี (National e-Science project)
2014-07-17 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ อาคารโรงงานต้นแบบ ศอ.
2014-07-17 ราคากลาง งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า
2014-07-15 ราคากลาง งานจ้างทำชิ้นงานต้นแบบ(rapid prototype)สำหรับอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบเครื่องวัดความเร็วลม
2014-07-08 ราคากลาง จ้างปรับปรุงห้อง Print Screen พร้อมระบบระบายอากาศ
2014-07-01 ราคากลางจ้างจัดทำ Animation ระยะเวลา 1 นาที จำนวน 15 จุด
2014-06-30 ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์สำรองข้อมูลชนิดเทป
2014-06-30 ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
2014-06-29 ราคากลางซื้อชิ้นส่วนกล้องเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับประกอบกล้องมองกลางคืน (Night Vision Monocular) ที่มีคุณลักษณะเพราะของหลอดภาพขยายแสงที่เที่ยบเท่าหรือดีกว่าหลอดภาพขยายแสงรุ่น Gen III จำนวน 13 รายการ
2014-06-26 ราคากลาง จ้างทำวิดีทัศน์นำเสนอผลงานเรื่อง Solar Pump Inverter
2014-06-25 ราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 41,022.93 ลบ.ม.
2014-06-20 ราคากลางจ้างประกอบและติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์
2014-06-18 ราคากลาง จัดซื้อแผ่นเวเฟอร์ (Test grade) P-type จำนวน 1,500 แผ่น (2014-510)
2014-06-18 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
2014-06-17 ราคากลาง จ้างตรวจประเมินและติดตามประจำปี 2557 (Surveillance)
2014-06-13 ราคากลางซื้อ Data Acquistion Unit
2014-06-12 ราคากลาง จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ Access Control จำนวน 3 ห้อง
2014-06-12 ราคากลาง ซื้อไนโตเจนเหลว จำนวน 27,925.83
2014-06-09 ราคากลาง จ้างพัฒนาวิธีการตรวจวัดอะฟลาทอกซิน
2014-06-05 ราคากลาง จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นห้องน้ำ ระยะเวลา 1 ปี
2014-06-05 ราคากลาง จ้างพัฒนาโปรแกรม Medical Image Viewer
2014-06-05 ราคากลาง จ้างกั้นห้องทำงานภายในห้อง 419
2014-06-03 ราคากลาง ซื้อ HC79 Heating Element for Diffusion Furnaces จำนวน 1 รายการ
2014-05-28 ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๑๑ เครื่อง
2014-05-23 ราคากลางซื้อ DC/DC Converter TRACO รุ่น THN30-2412WI
2014-05-23 ราคากลาง ซื้อก๊าซ SF6 99.999% จำนวน 1 ท่อ
2014-05-23 ราคากลาง ซื้อน้ำยาเคมี SOG (Spin On Glass) จำนวน 10 ขวด
2014-05-22 ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เดือน มิถุนายน 2557
2014-05-22 ราคากลางจ้างพัฒนาฟังก์ชั่นงานเพิ่มเติมระบบรับ-ส่งต่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Referral) ระยะที่ 2
2014-05-20 ราคากลาง ซื้อน้ำยาไวแสง (Photoresist PFI-27C9)(2014-482) จำนวน 4 ขวด
2014-05-20 ราคากลาง ศึกษาเก็บข้อมูลหน่วยบริการนำร่อง 2 เครือข่าย
2014-05-18 ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมของโครงการ
2014-05-18 ราคากลาง จ้างจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล
2014-05-18 ราคากลาง จ้างจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลโปรแกรม
2014-05-15 ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์สำหรับระบบบริการจัดเก็บข้อมูลกลาง
2014-05-15 ราคากลาง การจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย Computational Serve:Macpro 6-Core and Dual GPU พร้อมจอภาพ
2014-05-14 ราคากลาง จ้างจัดทำคู่มือซอฟต์แวร์ระบบภาพภาษาไทยและดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม การฝึกใช้ซอฟต์แวร์ระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ป่วย Cerebral Palsy
2014-05-14 ราคากลาง บริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานถ่ายเอกสาร
2014-05-12 ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ EEG System จำนวน 2 รายการ
2014-05-11 ราคากลาง จ้างจัดทำแบบการฝึกใช้งานระบบภาษาภาพภาษาไทย
2014-05-11 ราคากลาง จ้างตรวจสอบพจนานุกรมภาษาภาพภาษาไทย
2014-05-07 ราคากลาง บริการดูแลสวนและไม้ประดับภายในอาคาร
2014-04-29 ราคากลาง จ้าง Re-Certificate Standard Wafer จำนวน 1 งาน
2014-04-24 ราคากลาง ซื้อไนโตเจนเหลว จำนวน 26,923.77 ลบ.ม.
2014-04-23 ราคากลาง ซื้อ HGS211 Single Seat CPU-locked Perpetual License จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
2014-04-23 ราคากลาง จ้างวิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูลการออกแบบ
2014-04-21 ราคากลางซื้อเครื่องสำหรับปรับแต่งค่าเครื่องช่วยฟัง
2014-04-21 ราคาซื้อไนโตรเจนเหลว
2014-04-20 ราคากลาง จ้างประเมินมาตรฐานสากล scampi
2014-04-16 ราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับโปรแกรมบริหารจัดการ
2014-04-03 ราคากลาง จ้างผลิตเครื่องช่วยฟัง จำนวน 1,000 เครื่อง
2014-04-01 ราคากลาง ซื้อ Gas Purity 99.999% C4F8 จำนวน 1 ท่อ
2014-04-01 ราคากลาง ซื้อ ASIAPAC 2D TCAD UNIV BUNDLE 3 YEAR TSL LICENSE จำนวน 5 ลิขสิทธิ์
2014-03-31 ราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับโปรแกรมบริหารจัดการโรงพยาบาล BHIS
2014-03-31 ขอเชิญร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
2014-03-25 ราคากลาง เช่าซอฟต์แวร์ SPEED (No. 7111.2) ระยะเวลา 1 ปี
2014-03-25 ราคากลาง ซื้อแผ่นเวเฟอร์ SiC จำนวน 2 แผ่น (2014-319)
2014-03-25 ราคากลาง จ้างสร้างชิ้นส่วน/อุปกรณ์สร้างแรงกดในกระบวนการทดสอบความดันในระดับ 1 pascal จำนวน 1 ชุด
2014-03-18 ราคากลาง ซื้อก๊าซ Tetraethyl Orthosilicate (TEOS) 1.2 L SS container fill จำนวน 1 container
2014-03-18 ราคากลาง ซื้อ Screen Printing Materials จำนวน 4 รายการ
2014-03-14 ราคากลาง จ้างปรับปรุงหลังคาทางลาดคนพิการ อาคาร ศอ.
2014-03-13 ราคากลาง จัดซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 38,851.80 ลบ.ม.
2014-03-12 ราคากลาง จ้างกำกับข้อมูลเชิงภาษาศาสตร์ในคลังข้อความข่าวภาษาไทย ชุดที่ 3
2014-03-11 ราคากลาง ซื้อสายอากาศติดรถยนต์สำหรับเครื่องรบกวนสัญญาณ จำนวน 3 รายการ
2014-03-11 ราคากลาง จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์
2014-03-04 ราคากลาง จ้างบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี 2557 จำนวน 4 รายการ
2014-03-04 ราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคาร NECTEC 1 งาน
2014-02-27 ราคากลาง จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัตการเรื่อง An Alternative Software Development Agile
2014-02-27 ราคากลาง จ้างสร้างกล้องมองกลางคืนสำหรับเซ็นเซอร์รับภาพขนาด 48 x 48 pixel จำนวน 1 ชุด
2014-02-26 ราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (65 เครื่อง)
2014-02-25 ราคากลาง ซื้อสารเคมี Sumirinse MK (2014-194) จำนวน 8 ขวด
2014-02-18 ราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศชนิดรวมศูนย์ ระยะเวลา 1 ปี
2014-02-16 ราคากลาง จ้างทำความสะอาดกระจกรอบอาคาร ศอ. และอาคารโรงงานต้นแบบ
2014-02-12 ราคากลาง ซื้อไนโตรเจนเหลว 99.999% จำนวน 26,422.74 ลบ.ม.
2014-02-11 ราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 ชุด
2014-02-11 ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 ชุด
2014-02-11 ราคากลาง เช่าเครื่องฉายภาพ LCD Projector จำนวน 4 เครื่อง
2014-02-06 ราคากลาง จ้างจัดทำรายงานแนวทางการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการเขียนแบบความเรียงภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
2014-02-06 ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบบริการจัดการโครงการ สวทช. ระยะเวลา 13 เดือน
2014-02-06 ราคากลาง จ้างจัดเก็บข้อมูลสัญญา และดำเนินการด้านงานสำนักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
2014-02-06 ราคากลาง จ้างเหมาเปลี่ยนชุดคอนโทรลเลอร์ของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 1 และหมายเลข 2
2014-02-04 ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่
2014-02-03 ราคากลาง จ้างซ่อม Turbo Pump V301
2014-01-29 ราคากลาง ซื้อ Silver Paste จำนวน 2.0 กิโลกรัม
2014-01-28 ราคากลาง ซื้อ Battry Charger
2014-01-28 ราคากลาง ซื้อ PV Cell Tester จำนวน 1 ชุด
2014-01-24 ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์สำหรับทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 5 รายการ
2014-01-23 ราคากลาง จ้าง Re-Certificate Standard Wafer จำนวน 1 งาน (2014-152)
2014-01-21 ราคากลาง ซื้อเสื้อคอวีสีขาว สกรีน 2 จุด
2014-01-19 ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ควบคุมอัตรการไหลของแก๊สด้วยมวล Mass Flow Controller
2014-01-17 ราคากลาง ซื้อหมึกเงินไฟฟ้า จำนวน 5 ชุด
2014-01-14 ราคากลาง ซื้อเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 8 รายการ
2014-01-09 ราคากลาง ซื้อตู้ Rack สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด
2014-01-09 ราคากลาง ซื้อชุดกล้องพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 14 รายการ
2014-01-08 ราคากลาง ซื้อไนโตรเจนเหลว 99.999% จำนวน 44,200 ลบ.ม.
2014-01-08 ราคากลาง จ้างบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ยุง และหนู
2014-01-07 ราคากลาง จ้างทำวงจรอ่านค่า/ส่งข้อมุล
2014-01-06 ราคากลาง จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 ปี
2014-01-05 ราคากลาง จ้างบริการทำความสะอาด
2014-01-01 ราคากลางซื้อปั๊มโรตารี (Ratary Vane Pump)
2013-12-25 ราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง
2013-12-24 ราคากลาง จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชนิดรวมศูนย์ หมายเลข 4
2013-12-23 ราคากลาง จ้างพัฒนา user interface เพิ่มเติม
2013-12-23 ราคากลาง จ้างจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยว และ e magazine
2013-12-23 ราคากลางซื้อ Cryogenic Pump พร้อม Helium Compressor จำนวน 1 ชุด
2013-12-16 ราคากลาง ซื้อ IPC-08 Pump 1 ชุด
2013-12-10 ราคากลาง จ้างพัฒนาการแก้ Artifact โดยจำลองเอกซเรย์ด้วย Monte Carlo
2013-12-10 ราคากลาง จ้างพัฒนาโมลดูลสำหรับ stl export และ web based viewer ของเครื่อง dental ct และ mobile ct
2013-12-03 ราคากลาง ซื้อมาตรวัดความดันและปั๊มสูญญากาศ
2013-11-29 ราคากลาง ซื้อไนโตรเจนเหลว 99.999% จำนวน 40,284.57 ลบ.ม.
2013-11-28 ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคาร NECTEC ปี 2557
2013-11-27 ราคากลาง จ้างทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ในกระบวนการทดสอบ
2013-11-27 ราคากลาง จ้างสร้างชิ้นส่วนทดสอบความดันในระดับ 1 Pascal จำนวน 1 รายการ
2013-11-25 ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบเชื่อมต่อ api เพื่อเป็นตลาดกลางสำหรับบริการซอฟร์แวร์
2013-11-25 ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2556 (Annual Report 2013) จำนวน 1,000 เล่ม
2013-11-25 ราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระยะเวลา 1 ปี
2013-11-22 ราคากลาง จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวตอร์แห่งชาติ ระยะเวลา 3 เดือน
2013-11-22 ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เก็บพลังงานจากสัญญาณวิทยุ ยี่ห้อ Agilent จำนวน 2 รายการ
2013-11-22 ราคากลาง ซื้อไฟฟ้า ระยะเวลา 5 ปี
2013-11-20 ราคากลาง ซื้อสิทธิ์การใช้ Vmware License Support ระยะเวลา 1 ปี
2013-11-20 ราคากลาง จ้างทำเสื้อโปโล NECTEC Happy Together
2013-11-19 ราคากลาง จ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี NECTEC ACE 2013
2013-11-12 ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบ Mobile Booking Engine สำหรับระบบบริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวแบบองค์รวมโดยอาศัยข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Thailand One Click)
2013-11-12 ราคากลาง จ้างพัฒนาโปรแกรมสำรวจข้อมูลสุขภาพประชากร
2013-11-12 ราคากลาง จ้างเจือสาร จำนวน 1 ชุด
2013-11-06 ราคากลาง ซื้อเครื่องทดสอบการพิมพ์ จำนวน 1 ชุด
2013-11-06 ราคากลาง ซื้อเครื่องระบบ UAV จำนวน 1 ชุด
2013-11-03 ราคากลาง จ้างพัฒนาโปรแกรมสำรวจข้อมูลสุขภาพประชากร
2013-10-29 ราคากลาง ต่ออายุซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส Kaspersky ประจำปี 2556
2013-10-28 ราคากลาง จ้างเหมาบริการติดตั้งผนัง และกระจกกังรังสี พร้อมเดินสายไฟสำหรับติดตั้งเครื่อง Dental CT
2013-10-28 ราคากลาง ซื้อ Vmware 1 รายการ Production Support/Subscription Vmwere 1รายการ และ WinSvrStd2012 SNTGL OLP NL 2Proc 2รายการ
2013-10-24 ราคากลาง ซื้อตู้ Rack สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด
2013-10-17 ราคากลาง จ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง Auger Electron Microscope พร้อมอะไหล่ จำนวน 6 รายการ
2013-10-17 ราคากลาง จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานแบบอินเวอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์เอซี
2013-10-16 ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนกล้อง เครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับประกอบกล้องมองกลางคืน (Night Vision Monocular)ที่มีคุณลักษณะเฉพาะของหลอดภาพขยายแสงที่เทียบเท่าหรือ ดีกว่าหลอดภาพขยายแสงรุ่น Gen III จำนวน 13 รายการ
2013-10-16 ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนกล้อง เครื่องมือ และอุปกรณ์ สำหรับประกอบกล้องมองกลางคืน (Night Vision Monocular)ที่มีคุณลักษณะเฉพาะของหลอดภาพขยายแสงที่เทียบเท่าหรือ ดีกว่าหลอดภาพขยายแสงรุ่น XR-5 จำนวน 13 รายการ
2013-10-15 ราคากลาง จ้างพัฒนาโมดูลภายใต้โปรแกรมระบบตรวจสอบสถานะบิรการบน Cloud
2013-10-10 ราคากลาง ซื้อ Bst DNA จำนวน 8 หลอด และ Buffer จำนวน 4 หลอด
2013-10-08 ราคากลาง ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจเช็คก๊าซอันตรายรั่ว
2013-10-06 ราคากลาง จ้างกำกับข้อมูลเชิงภาษาศาสตร์ในคลังข้อความข่าวภาษาไทย ชุดที่ 1 จำนวน 2 รายการ
2013-10-06 ราคากลาง จ้างกำกับข้อมูลเชิงภาษาศาสตร์ในคลังข้อความข่าวภาษาไทย ชุดที่ 2 จำนวน 2 รายการ
2013-10-03 ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ
2013-10-02 ราคากลาง จ้างปรับปรุงเครื่องต้นแบบน้ำล้างแผงโซล่าเซลล์
2013-10-02 ราคากลาง จ้างพัฒนาส่วนต่อประสานของโปรแกรมพิมพ์ไทยเวอร์ชั่น 2.0
2013-10-02 ราคากลาง ซื้อ Switching Power Supply จำนวน 2 รายการ
2013-10-01 ราคากลาง ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 41,356.95 ลบ.ม.
2013-09-30 ราคากลาง ซื้อชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายด้วยแสงที่มองเห็นได้
2013-09-25 ราคากลาง ซื้อแผงวงจรควบคุม เครื่อง MRI จำนวน 1 ชุด
2013-09-23 ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์ระบบแม่พิมพ์แบบร่องลึก (Gravure Printer) จำนวน 1 ชุด
2013-09-19 ราคากลาง ซื้อเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ทางด้านความถี่วิทยุแบบพกพา (Handheld RF Analyzer) จำนวน 1 ชุด
2013-09-18 ราคากลาง ซื้อ Oxygen 99.9995% ขนาดบรรจุ 47 ลิตร จำนวน 30 ท่อ
2013-09-18 ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรับโทรศัพท์ 1 คน ระยะเวลา 1 ปี
2013-09-17 ราคากลาง จ้างทำสมุดบันทึก NECTECจำนวน 2,000 เล่ม
2013-09-13 ราคากลาง จ้างพัฒนาโปรแำกรม PV System Evaluation
2013-09-13 ราคากลาง ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณความถี่แบบพกพา จำนวน 1 ชุด
2013-09-13 ราคากลาง ซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงสารไวแสง จำนวน 1 ชุด
2013-09-13 ราคากลาง ซื้อเครื่องวัดแรงตึงผิว (Tensiometer) จำนวน 1 ชุด
2013-09-13 ราคากลาง ซื้อ Robot XYZ Table จำนวน 1 ชุด
2013-09-11 ราคากลาง จ้างพัฒนาอัลกอลิธึมในการรู้จำรูปร่างวัตถุ
2013-09-11 ราคากลาง ซื้อ Digital Storage Oscilloscope จำนวน 1 เครื่อง
2013-09-10 ราคากลาง ซื้อสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ระบบกรองเมล (Cisco IronPort C160) ระยะเวลา 1 ปี
2013-09-09 ราคากลาง ซื้อไนโตรเจนเหลว 99.999% จำนวน 27,767.61 ลบ.ม.
2013-09-09 ราคากลาง ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องจักร Oxide Etcher จำนวน 3 รายการ
2013-09-08 ราคากลาง ซื้อแบตเตอรี่ภายในสำหรับ T-BOX 3.0 จำนวน 100 ชุด
2013-09-08 ราคากลาง ซื้อแบตเตอรี่ภายในสำหรับ T-BOX 3.0R จำนวน 90 ชุด
2013-09-08 ราคากลาง ซื้อ Heating Element for Diffusion Furnaces จำนวน 1 อัน
2013-09-08 ราคากลาง ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ
2013-09-04 ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องจักร Stepper และค่าอะไหล่ LSA Laser Head
2013-09-04 ราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
2013-09-04 ราคากลาง ซื้อน้ำยา SD-W Developer จำนวน 60 ขวด
2013-09-04 ราคากลาง ซื้อวัสดุเป้าอลูมินั่มเจือซิลิกอนและทองแดง ประกอบสำเร็จบนแผ่นฐานทองแดง
2013-09-03 ราคากลาง ซื้อชุดถ่ายภาพสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด
2013-09-03 ราคากลาง ซื้อแท่นวางตัวอย่างกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด
2013-09-03 ราคากลาง ซื้อ Handheld Digital Storage Oscilloscope จำนวน 1 ชุด
2013-09-03 ราคากลาง ซื้อแผ่นเวเฟอร์ สำหรับโซลาร์เซลล์ จำนวน 175 แผ่น
2013-09-01 ราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) Asus จำนวน 1 ชุด
2013-08-29 ราคากลาง จ้างบริการแก้ไขปัญหา (Help Desk) การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2013-08-28 ราคากลาง ซื้อแบตเตอรี่ ชนิด Lithium Ion ขนาด 60Ah 3.2V
2013-08-27 ราคากลาง ซื้อซอฟต์แวร์ Anylogic Profesional Version จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
2013-08-26 ราคากลาง จ้างตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 รายการ
2013-08-26 ราคากลาง จ้างตรวจประเมินติดตามประจำปี ระบบมาตรฐานคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
2013-08-26 ราคากลาง จ้างทำเครื่องทดสอบ BHL Flow injection
2013-08-26 ราคากลาง เช่าบริการ inet cloud
2013-08-26 ราคากลาง จ้างการแปลงรูปเขียนให้เป็นเสียงอ่านm(Grapheme-to-Phoneme,G2P) ชื่อสถานที่และจุดสนใจในประเทศไทยในโครงการระบบสืบค้นข้อมูลจราจรจากชื่อสถานที่และจุดสนใจแบบยืดหยุ่น
2013-08-26 ราคากลาง ต่ออายุซอฟต์แวร์ SYBYL 1 ปี
2013-08-26 ราคากลาง fire alarm system
2013-08-25 ราคากลาง ซื้อชุดมอเตอร์ไฟฟ้า
2013-08-22 ราคากลาง ซื้อ Tesla K20 จำนวน 2 อัน
2013-08-20 ราคากลาง จ้างพัฒนา wep api และ web interface สำหรับสืบค้นข้อมูลจราจรที่รองรับการค้นหาสถานที่แบบยืดหยุ่น
2013-08-20 ราคากลาง ซื้อกระจกต้นแบบ (Mask)