MENU
Banner

ผู้บริหารแผนกกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และคณะ เยี่ยมชมเนคเทค-สวทช.

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) โดย ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการเนคเทค ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการเนคเทค พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานวิจัยพัฒนาของเนคเทค ให้กับนายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกกลยุทธ์และบริหารการลงทุน พร้อมด้วยผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าทีม และพนักงานสายงานแผนกกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านการจัดการพลังงาน

หัวข้อในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ได้แก่

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  • งานวิจัยพัฒนาทางด้าน Solar Cell โดย ดร.จรัญ ศรีธาราธิคุณ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL)
  • งานวิจัยพัฒนาทางด้าน Renewable Energy Source โดย ดร.เจษฎา ขัดทองงาม หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (EFC)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  • งานวิจัยทางด้าน Energy Storage System หัวข้อ “ตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยกราฟีน” โดย คุณชาคริต ศรีประจวบวงษ์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
  • งานวิจัยทางด้าน Big Data หัวข้อ “คิดไว: คลาวด์คอมพิวติงแพลตฟอร์มสำหรับประมวลผลบนข้อมูลขนาดใหญ่” โดย ดร.เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ (LSR)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  • งานวิจัยทางด้าน Internet of Things โดย ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก นักวิจัย ทีมวิจัยพัฒนา NETPIE
  • งานวิจัยทางด้าน Technology for Smart City โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG)

พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย ณ ห้องชมสวน (ชั้น 1) ดังนี้

  • Solar Cell
  • Internet of Things
  • ตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยกราฟีน
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ในโอกาสนี้คณะผู้เยี่ยมชมและผู้บริหารของเนคเทค ได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการด้านพลังงานมาพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรของ ปตท. โดยมี ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมแลกของที่ระลึกระหว่างหน่วยงาน รวมถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว