MENU
Banner

หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง หรือ Advanced Automation and Electronics Research Unit (AAERU) อยู่ภายใต้สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ก่อตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยรวมห้องปฏิบัติการวิจัยจำนวน 2 ห้องเข้าด้วยกัน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัยการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Control and Automation: ICA) ซึ่งจะเป็นห้องปฏิบัติการฯ ที่เน้นการวิจัยพัฒนาระบบอัตโนมัติประเภทต่างๆสำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ทั้งในภาคการผลิต พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแพทย์ เป็นต้น และห้องปฏิบัติการวิจัยแทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System Technology : EST) ซึ่งเน้นการวิจัยพัฒนาระบบควบคุมแบบสมองกลฝังตัว สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหรรมยานยนต์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาทางด้านระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ที่พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศให้ความไว้วางใจและนึกถึง (Sustainable Automation and Electronics Solution for R&D Communities)

พันธกิจ

 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ที่จะทำให้ให้เกิดผลกระทบต่อ เครษฐกิจ สังคม และองค์ความรู้ของประเทศอย่างยั่งยืน
 2. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วนในการผลักดันให้งานวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างยั่งยืน รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมวิจัยและพัฒนา และ การให้คำปรึกษา
 3. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีหลัก

Embedded system

 • Low Power (Embedded System) Platform
 • High Speed Digital Design
 • Automotive Software
 • Embedded System Software
 • Web Application
 • Sensor Interface
 • RF Circuit Design
 • Antenna Design
 • Product Design FEM, CAD/CAM)
 • Wireless Sensor Network
 • ZigBee
 • Digital Feedback Control
 • uCOS
 • TinyOS
 • Optical Range Imaging
 • Wireless Sensor network
 • High Performance (Embedded System) Platform
 • 6Lowpan
 • Adaptive control for Flex-Fuel
 • Self-Calibration for 3D scanner

Modern power Converter system

 • High performance, high efficiency and high switching power converter design

Industrial Electronics System

 • Brushless motor drives
 • Programming Language for micro-controller based systems

Special motor and drive system

 • Switched Reluctance Motor and drive system design
 • Linear reluctance motor and drive system design
 • High speed motor and drive system
 • Generator and drive system design

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)

 • SCADA System
 • Scanning Probe Microscope (SPM), Near-field Optical Microscope (NSOM), Instrumentation, Analog Signal Conditioning
 • Computer Network : TCP/IP, GPRS, Internet, Wireless communication, Server Cluster, Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS)
 • Information Retrieval, Database Design, Database Performance Tuning, Medical Informatics, SCADA
 • Advanced PCB Design, Rapid Prototype Design
 • ออกแบบวงจรดิจิตอลและประยุกต์ใช้งาน Real Time Software, การประยุกต์สำหรับ Embedded Micro-controller
 • Microcontroller 8-bit, 16-bit architecture, Real-time Software in Embedded System, Digital Hardware Design
 • Protocol DNP3 (Distributed Networking Protocol) application layer, Drive Control, Programming, Web, Internet, Digital Signal Processing (DSP)
 • Linux System Programming, RT Linux Programming, Linux administrator
 • Man-Machine Interface (MMI) and Graphical User Interface (GUI), Small size database
 • Communication Protocol, Database PostgreSQL, Computer Network, Power Electronics, Field Instrument, Clean Development Mechanism (CDM)

Robotics and Automation

 • Man-Machine Interface, Optimization algorithms, SCADA System, Motion Control Technology
 • CNC Controller, Real-Time Control, Control System
 • DSP, Micro Controller, Hardware Design, Digital Control
 • Closed-Loop Control System and Optimization, Designed control system base
 • Embedded Controller, Cross Platform Programming Windows and Linux
 • Hardware Design, Control System, Software Control Embedded
 • Printed Circuit Board Design, Microcontroller Interface and Programming
 • Man-Machine Interface, CNC Technology, Error Control Coding
 • PCB Design, VHDL
 • Image Processing, Signal Processing, Windows CE

ผลงาน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยวิจัยจะมีส่วนหลักๆ ที่มาจากแต่ละห้องปฏิบัติการ และอีกส่วนที่เกิดขึ้นจากหน่วยวิจัยเองและลงทะเบียนไว้ภายใต้สังกัดหน่วยวิจัยโดยตรง ตัวอย่างผลงานบางส่วนมีดังนี้

International Journals :

 1. A. Chiba, H. Hayashi, K. Nakamura, S. Ito, K. Tungpimolrut, T. Fukao, M. A. Rahman and M. Yoshida, “ Test Results on an SRM Made from a Layered Block of Heat-Treated Amorphous Alloys”, IEEE Trans. on Industry Applications, vol. 44, No. 3, May/June 2008 (Impact factor = 1.672)
 2. H. Hayashi, K. Nakamura, A. Chiba, T. Fukao, K. Tungpimolrut and D. G. Dorrell, “Efficiency Improvements of Switched Reluctance Motors With High-Quality Iron Steel and Enhanced Conductor Slot Fill”, IEEE Trans. on Energy Conversion, vol. 24, no. 4. Dec 2009, pp. 819-825 (Impact factor = 2.427)
 3. S. Yuenyong, A. Nishihara, W. Kongprawechnon, K. Tungpimolrut, “A framework for automatic heart sound analysis without segmentation”, Journal on Biomedical Online, 2011 (Impact factor = 1.60)
 4. K. Tungpimolrut, P. Jitkreeyarn, S. Kachapornkul, P. Somsiri and C. Akira, “Initial Rotor Position Estimation of a SRM Drive Installed in an Electric Vehicle”, IEEJ Transaction on Electrical and Electronics Engineering, 2011 (Impact factor = 0.343)
 5. R. Pupadubsin, N. Chayopitak, D. G. Taylor, N. Nulek, S. Kachapornkul, P. Jitkreeyarn, P. Somsiri, and K. Tungpimolrut, “Adaptive Integral Sliding-Mode Position Control ofa Coupled-Phase Linear Variable ReluctanceM otor for High-Precision Applications”, IEEE Transaction on Industry Application, vol. 48, No. 4, July/Aug 2012 (Impact factor = 1.672)
 6. K. Ekkachai, I. Nilkhamhang, K. Tungpimolrut, “A novel approach to model magneto-rheological dampers using EHM with a feed-forward neural network”, Sciece Asia, 2012 (Impact factor = 0.398)
 7. P. Siritanawan, T. Kondo, K. Tungpimolrut and I. Kumazawa, “Hamming Distance Based Visual Tracking in Image Sequences”, Thammasat International Journal of Science and Technology
 8. C. Burana-anusorn, W. Kongprawechnon, T. Kondo, S. Sintuwong and K. Tungpimolrut, “Processing Techniques for Glaucoma Detection Using the Cup-to-Disc Ratio”, Thammasat International Journal of Science and Technology
 9. K. Ekkachai, I. Nilkhamhang, K. Tungpimolrut, “Force Control of MR Damper using Elementary Hysteresis Model-based Feedforward Neural Network”, Smart Materials and Structures (2012 impact factor = 2.024)

ห้องปฏิบัติการวิจัย

ผู้อำนวยการ

นายอุดม ลิ่วลมไพศาล
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
udom.lewlomphaisarl@nectec.or.th

ติดต่อ

หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
email: aaeru[at]nectec.or.th