อาหารและการเกษตร สุขภาพ ยานยนต์ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริการ โครงการทุนวิจัย แหล่งรวมโปสเตอร์เก่า
โครงการทุนอุดหนุนวิจัย รวม 36 แผ่น
กลุ่มอาหารและการเกษตร

1

การพัฒนาระบบทำนายน้ำท่วมสำหรับการปฏิบัติการ - พื้นที่ศึกษา: ลุ่มน้ำเจ้าพระยา RDD PDF C19 1 แผ่น

2

การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองทั่วไปเพื่อช่วยในการจัดทำมาตรฐานอาหารฮาลาลของไทย RDD PDF C20 1 แผ่น
กลุ่มสุขภาพ

3

การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยคลื่นเสียง Phonocardiography RDD PDF C21 1 แผ่น

4

เครื่องตรวจวินิจฉัยไฟฟ้ากล้ามเนื้อสายเสียงด้วยอิเล็กโตรดชนิดปิดผิวหนัง RDD PDF C22 1 แผ่น

5

การตรวจวินิจฉัยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อลิ้นและคอขณะกลืนด้วยอิเล็กโตรดชนิดปิดผิวหนัง RDD PDF C23 1 แผ่น

6

ไบโอเซนเซอร์การแพทย์ RDD PDF C24 1 แผ่น

7

การสร้างภาพ 3 มิติ ของกระดูกจากภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์เรย์และจากฟลูออโรกราฟ RDD PDF C25 1 แผ่น

8

การพัฒนาระบบช่วยวินิจฉัยโรค Gastroesophageal Reflux RDD PDF C26 1 แผ่น

9

โครงการการพัฒนาระบบนำทางช่วยการผ่าตัด และระบบตรวจวัดการทรงตัว RDD PDF C27 1 แผ่น

10

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ทางไกลทางการแพทย์ สำหรับการวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับก้อนผิดปกติในบริเวณช่องท้อง (ระยะที่ 2) RDD PDF C28 1 แผ่น

11

การสร้างเครื่องสแกนภาพโดยเทคนิคการกำทอนแม่เหล็กแบบสนามต่ำ (ระยะที่ 2) RDD PDF C29 1 แผ่น
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

12

Layer 2 & 3 Software Protocal for 3G Mobile RDD PDF C30 1 แผ่น

13

Application Software for Mobile Phone RDD PDF C31 1 แผ่น

14

กระบวนการคัดเลือกเครื่องกัดซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องเจียรนัยซีเอ็นซี ใช้แล้วสำหรับการฟื้นฟูสภาพ RDD PDF C32 1 แผ่น

15

ฮาร์ดแวร์ส่วนประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยุคที่ 3 RDD PDF C33 1 แผ่น

16

ชุดควบคุมการเคลื่อนที่หลายแกนขั้นสูงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล RDD PDF C34 1 แผ่น

17

การเคลื่อนที่โดยอาศัยสัญญาณนำภาพของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ RDD PDF C35 1 แผ่น

18

NEW SOFTWARE FOR GEOMETRICAL MODELING OF CUTTING OPERATIONS OF A FIVE-AXIS MILLING MACHINE, CNC PART SIMULATION, OPTIMIZATION AND VERIFICATION RDD PDF C36 1 แผ่น

19

การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไม่มีตัวตรวจวัดความเร็วโดยใช้ควอไซฟัซซีประเมินความต้านทานขดลวดสเตเตอร์ RDD PDF C37 1 แผ่น

20

Implementation and Control of an Anti-Resonance Hybrid Shunt Capacitor System for Power Factor Correction RDD PDF C38 1 แผ่น

21

ertCPN: The Adaptations of the Coloured Petri-Net Theory for Real-Time Embedded System Modelling and Automatic Code Generatrion RDD PDF C39 1 แผ่น

22

เครื่องมือช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ Real Time ขนาดเล็ก Visual Application Generator for Small Real Time Embedded System RDD PDF C40 1 แผ่น

23

การพัฒนาฟิลเตอร์เพื่อเตรียมข้อมูลในกระบวนการทำเหมืองข้อมูล RDD PDF C41 1 แผ่น

24

การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้า RDD PDF C42 1 แผ่น

25

Development of CFD Software Package for the Simulation of Clean Rooms using Sequential and Parallel Computing Algorithms RDD PDF C43 1 แผ่น

26

การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการสร้างวงจรรวมแบบซีมอส ระดับ 5 ไมครอน RDD PDF C44 1 แผ่น

27

ระบบไอออนอิมพลานเตชันเพื่องานวิจัยและฝึกอบรม สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นวงจรรวม RDD PDF C45 1 แผ่น

28

การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำชนิดฟิล์มบางเพชรด้วยวิธี MPCVD (ระยะที่ 1) RDD PDF C46 1 แผ่น

29

ระบบไบโอเมตริกและฮาร์ดแวร์ประมวลภาพดิจิทัล (ระยะที่ 2 และ 3) RDD PDF C47 1 แผ่น

30

โครงการพัฒนาระบบกลั่นกรองเว็บไซต์อนาจารอัตโนมัติ RDD PDF C48 1 แผ่น

31

ระบบทดสอบ IPv6 RDD PDF C49 1 แผ่น

32

โครงการวิจัยพัฒนาทรัพยากรสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลและการขุดหาข้อมูล RDD PDF C50 2 แผ่น

33

Knowledge Portal Construction for Powerful Knowledge Services RDD PDF C51 1 แผ่น
กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม

34

การพัฒนาระบบควบคุมต้นแบบโดยอิงเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค RDD PDF C52 1 แผ่น


สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55
e-mail : หรือ
แผนที่