หลักสูตรที่หน่วยวิจัยกำหนด

Submitted by sittichai on Tue, 10/12/2021 - 14:53

หลักสูตรที่หน่วยวิจัยกำหนด
สำหรับใช้ในการจัดอบรมนักศึกษาฝึกงานที่เข้ากระบวนการ Deep Training
(2563-2564)

ลำดับ ห้องปฏิบัติงาน จำนวนนักศึกษาที่ต้องการ (คน) หลักสูตร คำอธิบาย นักวิจัย
1 ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ (KEA) 4 หลักการเบื้องต้นของการจัดการข้อมูลด้าน Geospatial การทำความเข้าใจข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง นำเสนอข้อมูลและการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมไปถึงวิธีการใช้เครื่องมือสำเร็จรูปและการสร้างโปรแกรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ นายนพดล คีรีเพ็ชร (พี่นพ)
2 งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS) 4 การใช้งาน Docker การใช้งาน Docker + docker-compose เพื่อ deploy ระบบ prometheus + grafana สำหรับ monitor ระบบ  นายชาญชัย จันฤาชัย (พี่ต้า)
3 ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST) 3 Deep Learning for Natural Language Processing ผู้เรียนจะได้รับการปูความรู้พื้นฐานทั้งด้านคณิตศาสตร์ที่จำเป็น เครือข่ายประสาทเทียม (neural networks) การเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) และการใช้ deep learning ในงานวิจัยด้าน NLP ประสิทธิภาพสูง นายปรัชญา บุญขวัญ (พี่อาร์ม)
4 ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST) 2 Information development and analysis for digital archive การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล กระบวนการจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัล การจัดเตรียมข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างสำหรับการนำไปพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล นางสาววัชชิรา บูรณสิงห์ (พี่กบ)