วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

Submitted by sittichai on Mon, 02/17/2020 - 15:59

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงการเพิ่มศักยภาพของกำลังคนทางด้านดิจิทัล โดยพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการที่ได้ศึกษามาให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย
1. เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
2. เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
3. เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตรงตามความ