วัตถุประสงค์

Submitted by sittichai on Mon, 04/20/2020 - 09:41

1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ และการนำไปประยุกต์ใช้
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นผลงานด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ