รูปแบบการดำเนินการ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 20 เม.ย. 2563 - 14.17 น.

1. ดำเนินการจัดค่ายฯ ทั้งหมด 3 ครั้ง แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้
ครั้งที่ 1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 3: ภาคกลาง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ: สถานที่อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

2. จัดค่ายค้างคืน 3 วัน 2 คืน ดังนี้
วันที่ 1: อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 2: อบรมเชิงปฏิบัติการเสิรมทักษะความรู้ด้านสารสนเทศ
วันที่ 3: นำเสนอผลงาน พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลงาน

3. อุปกรณ์หลักในการจัดกิจกรรม
- Embedded Board
- Internet of Thing (IoT)