ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วม

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 20 เม.ย. 2563 - 14.02 น.

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วม
1. รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 4 ท่าน/ทีม (นักศึกษา 3 ท่าน และครู อาจารย์/บุคลากรด้านการศึกษา 1 ท่าน) จำกัดจำนวนไม่เกิน 3 ทีม ต่อสถาบันการศึกษา
2. เตรียมข้อมูลตามหัวข้อโครงงาน “ข้อเสนอโครงงาน” (Proposal) เพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทราบถึงแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน ตามหัวข้อ (Theme) ที่โครงการฯ กำหนด
3. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
4. เตรียมข้อมูลตามหัวข้อโครงการที่เสนอในข้อ 2. ในรูปแบบ Slide Presentation สำหรับเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำในการพัฒนาผลงานในวันสุดท้ายของการอบรม
5. กรอกใบสมัคร Online พร้อมส่งข้อเสนอโครงงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ ภายในวัน และเวลาที่โครงการฯ กำหนด
6. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์โครงงาน ตามข้อ 2. มาเข้าร่วมการอบรมด้วย (ถ้ามี)

หัวข้อการสมัครเข้าร่วม (Theme)
1. Smart Farm        

    

2. Smart Home        

3. Smart Factory

ข้อเสนอโครงงาน” (Proposal)
รายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน ที่ต้องเตรียมสำหรับการกรอกใบสมัคร online
1. แต่ละทีม ต้องคิดหัวข้อหรือชื่อโครงการ/ผลงาน ที่ใช้อุปกรณ์หลักของการจัดอบรมฯ เป็นส่วนประกอบ มา 1 ชื่อ (ควรเป็นชื่อที่สื่อได้ว่าเป็นผลงานเกี่ยวกับอะไรและทำอะไร โดยต้องตรงกับ Theme ที่เลือก และไม่ควรสั้นหรือยาวจนเกินไป) เพื่อใช้เป็นผลงานที่จะทดลองหรือทดสอบ รวมทั้งนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ของการจัดอบรมด้วย โดยใช้ 3 Theme หลักของการจัดอบรมเป็นแนวทางคือ
   - Smart Home
   - Smart Farm
   - Smart Factory
เลือกเพียง 1 Theme สำหรับใช้เป็นแนวทางในการทำผลงาน และภายในผลงานจะต้องมีอุปกรณ์หลักในผลงาน
2. ข้อมูลของแนวความคิดตามชื่อหัวข้อ หรือชื่อโครงการ/ผลงาน
   2.1 ชื่อหัวข้อ หรือชื่อโครงการ/ผลงาน
   2.2 ข้อมูลของแนวความคิดตามชื่อหัวข้อ หรือชื่อโครงการ/ผลงาน โดยสังเขป
   2.3 ผู้ใช้ผลงานของเราคือใคร (User)
   2.4 รูปแบบการใช้งานของผลงาน หรือการทำงานของผลงาน (อธิบายรูปแบบการใช้งาน หรือการทำงาน โดยสังเขป)
   2.5 แผนภาพแสดงสำดับขั้นตอนการทำงานของผลงาน (Algorithm/Workflow/ Process)
   2.6 ภาพตัวอย่างของผลงานตามแนวความคิด