กำหนดการของโครงการ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 28 ก.พ. 2563 - 14.04 น.
ลำดับ รายละเอียด ช่วงเวลา
1 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มีนาคม 2563
กรอกใบสมัคร online เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
สิ้นสุดการรับสมัคร เวลา 17.00 น. ของวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
2 ประกาศรายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 30 มีนาคม 2563
3 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รอบที่ 1 8 เมษายน 2563
4 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รอบที่ 1 10 เมษายน 2563
  1. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 40 ผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
2. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกแก่ผู้พัฒนาผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง
 
5 ส่งแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พร้อมยืนยันการเข้าร่วมค่าย Workshop 1 5 พฤษภาคม 2563
  กำหนดให้ส่งใน 2 รูปแบบคือ
1. รูปแบบไฟล์เอกสาร (soft file) ส่งมายังอีเมล   (ยึดวัน-เวลาในอีเมลเป็นสำคัญ) ภายในรเวลา 15.00 น. ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
2. รูปแบบของรูปเล่ม (hard copy) จำนวน 1 เล่ม (ยึดตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยทำการส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
 
6 อบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 1) พร้อมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รอบที่ 2 12-17 พฤษภาคม 2563
 

1. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 40 ผลงาน จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ Design Thinking / Project Management / User Requirement / Branding / Marketing / Presentation Technique / Coaching ฯลฯ
2. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกปรับปรุงแผนงานตามที่ได้รับการอบรม พร้อมส่งแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับปรับรุง ครั้งที่ 2
3. นำเสนอไอเดียและแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน จำนวน 15 ผลงาน

 
7 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน รอบที่ 2 22 พฤษภาคม 2563
  ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ พร้อมแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้พัฒนาเจ้าของผลงานนั้นๆ และสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง  
8 พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 1) พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
9 อบรมเสริมศักยภาพพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 2) พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ 10-14 มิถุนายน 2563
  1. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพด้านการจัดการพัฒนาต่อยอดผลงาน
2. กรรมการ และ Coaching เปิดคลิกนิคเทคโนโลยีเพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ (Coaching) ในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
3. จัดทำข้อตกลงการรับทุน / ลงนามสัญญาการรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานเป็นลายลักษณ์อักษร
 
10 พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 2) พร้อมส่งมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน งวดที่ 1 มิถุนายน-กรกฎาคม 2563
  1. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End User ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน และตามที่ได้รับคำแนะนำจาก Coacher และผู้เชี่ยวชาญของโครงการ
2. นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดผลงานให้ต่อผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ ทราบเป็นประจำจนกว่าการพัฒนาต่อยอดผลงานจะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้
 
11 อบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 3) พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 8-12 กรกฎาคม 2563
  1. เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพด้านการรักษาลิขสิทธิ์ของผลงาน (IP)
2. นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานและการปรับปรุงผลงานตามที่ได้รับการ Coaching ต่อผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ
 
12 พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 3) สิงหาคม-กันยายน 2563
  1. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End User ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน และตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมโค้ช เพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้
2. นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานและการปรับปรุงผลงานตามที่ได้รับการ Coaching ต่อผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ
 
13 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน ครั้งที่ 1 พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ สิงหาคม-กันยายน 2563
  ทีมโค้ช และคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คิดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และการนำผลงานไปทดสอบทดลองใช้ในพื้นที่ ชุมชน หรือองค์กร ตามที่ได้วางแผนการพัฒนาผลงานไว้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง (ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1)  
14 นำเสนอผลงานรอบสาธารณชน ในงานประชุมวิชาการประจำปี เนคเทค 2562 และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการครั้งที่ 2 กันยายน 2563
  1. ผลงานที่ได้รับการพิจาณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน นำผลงานจัดแสดงต่อสาธารณะชน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 (NECTEC ACE 2020)
2. นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานและการปรับปรุงผลงานตามที่ได้รับการ Coaching ต่อคณะกรรมการ
 
15 พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน หรือ End User พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง  (พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 4) กันยายน-ธันวาคม 2563
  1. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End User ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน และตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมโค้ช เพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้
2. ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนฯ ต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จนกว่าการพัฒนาต่อยอดผลงานจะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้
3. ส่งมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน งวดที่ 2 (25,000 บาท)
 
16 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน ครั้งที่ 2 พร้อมได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coacher ประจำโครงการฯ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
  ทีมโค้ช และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คิดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และการนำผลงานไปทดสอบทดลองใช้ในพื้นที่ ชุมชน หรือองค์กร ตามที่ได้วางแผนการพัฒนาผลงานไว้พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง (ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2)  
17 พิธีปิดโครงการ มอบโล่และเกียรติบัตร พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานล่าสุดต่อคณะกรรมการ 17 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ:
          1. วัน เวลาและสถานที่ ในการจัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายประสานงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          2. ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดผลงาน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้พัฒนาผลงานนั้นๆ โดยเนคเทคและมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานเท่านั้น