กำหนดการ Workshop 2

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 26 เม.ย. 2565 - 09.54 น.

กำหนดการ
การอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความรู้เชิงธุรกิจ
(ค่าย Workshop 2)
โครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2564  (Agritronics @ R-Cheewa)
ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2565
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

        

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
เวลา รายละเอียด
12.00 – 17.00 น. รายงานตัวและลงทะเบียน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 น. “กิจกรรมรู้จัก รู้ใจ เข้าใจ”
  โดย คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
    ผู้จัดการ งานประชาสัมพันธ์ (PBRS) ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาสัมพันธ์ (ICP)
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
  และ คุณนิรมล ประทีปะจิตติ
    นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS) ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20.00 น. กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
     
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
เวลา รายละเอียด
07.45 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าและลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดค่าย Workshop 2
  กล่าวเปิดค่ายฯ
  โดย ดร.กัลยา อุดมวิทิต
    รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ถ่ายภาพร่วมกัน
09.00 – 10.30 น. “Digital Marketing กลยุทธ์การตลาด”
  โดย คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร
    รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 12.00 น. “วิธีการคำนวณต้นทุนขาย ก่อนตั้งราคาขายให้คุ้มค่า”
  โดย คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร
    รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. “ทักษะการสื่อสาร” [Part 1]
  โดย คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี
    VP Content Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
15.30 – 15.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.40 – 17.00 น. “ทักษะการสื่อสาร” [Part 2]
  โดย คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี
    VP Content Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.00 น. กิจกรรม Pitching (นำเสนอต่อกรรมการ กลุ่มละ 8 นาที)
20.15 น. กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
     
วันอาทิตย์ที่  29 พฤษภาคม 2565
เวลา รายละเอียด
07.45 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าและลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น. “ทรัพย์สินทางปัญญา รู้ก่อนรักษาสิทธิ์ได้ก่อน”
  โดย คุณรัตนากร แสนศักดิ์
    ที่ปรึกษา งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPM) สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น. “ออกแบบด้วยความใส่ใจ ผลิตภัณฑ์น่าใช้” [Part 1]
  โดย ผศ.ดร. อรช กระแสอินทร์
    อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  และ ทีมงานจากภาควิชาสถาปัตยกรรม
12.30 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.30 น. “ออกแบบด้วยความใส่ใจ ผลิตภัณฑ์น่าใช้” [Part 2]
15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.45 น. “ออกแบบด้วยความใส่ใจ ผลิตภัณฑ์น่าใช้” [Part 3]
17.45 – 18.45 น. รับประทานอาหารเย็น
18.45 – 20.00 น. “ออกแบบด้วยความใส่ใจ ผลิตภัณฑ์น่าใช้” [Part 4]
20.15 น. กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
     
วันจันทร์ที่  30 พฤษภาคม 2565
เวลา รายละเอียด
07.45 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าและลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น. “รู้จัก รู้ใช้ เครื่องมือบริหารโครงการ ด้วย S-curves in Project Management”
  โดย ดร.เจษฎา ขัดทองงาม
    นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล (IST) กลุ่มวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (ACERG)
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. Coaching/Clinic [Part 1]
  โดย ทีมพี่เลี้ยงของโครงการฯ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. Coaching/Clinic [Part 2]
15.00 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.45 น. Coaching/Clinic [Part 3]
17.45 – 18.45 น. รับประทานอาหารเย็น
18.45 – 20.00 น. Coaching/Clinic [Part 4]
20.15 น. กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
     
วันอังคารที่ 31  พฤษภาคม 2565
เวลา รายละเอียด
07.45 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าและลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น. นำเสนอความก้าวหน้า ในการพัฒนาผลงาน ครั้งที่ 2 : ทีมที่ 1 - 8 [Part 1]
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น. นำเสนอความก้าวหน้า ในการพัฒนาผลงาน ครั้งที่ 2 : ทีมที่ 9 - 15 [Part 2]
12.30 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น. สรุปแนวทางในการพัฒนาผลงาน
  โดย คุณกานตวี ปานสีทา
    ผู้ประสานงานโครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2565
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 15.45 น. พิธีปิดค่าย Workshop 2
  กล่าวปิดการจัดค่าย
  โดย ดร.กัลยา อุดมวิทิต
    รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
16.00 น. เดินทางกลับภูมิลำเนา
16.15 น. เสร็จสิ้นการจัดค่าย Workshop 2