รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พฤ. 14 ต.ค. 2564 - 21.01 น.

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 35 ผลงาน
ที่ผ่านการพิจารณาคัเลือกรอบแรก

ข้อกำหนดเพิ่มเติม
1. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก รบกวนเข้าอ่านรายละเอียดในหัวข้อ "ข้อกำหนดของผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก" เพื่อเตรียมตัวในการดำเนินการตามข้อกำหนดต่อไป
2. กรณีผลงานใดต้องการสละสิทธิ์ รบกวนติดต่อผู้ประสานงานหลักโครงการฯ ได้ที่ Mail
   

ข้อมูลรายชื่อผลงาน/โครงงาน
โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
ลำดับ รหัส ชื่อผลงาน/โครงงาน การสร้างสรรค์ ผู้พัฒนา สถาบันการศึกษาที่สังกัด
ใหม่ ต่อยอด ชนิดเกษตรกรรม ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 TKRC21-01 เครื่องคัดแยกมะนาว
[LEMON SORTING MACHINE]
1   ด้านพืชสวน นายวรุณ เจตนา  หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไออาร์พีซี จ.ระยอง
นายกิตติศักดิ์ เกษมศิริ ผู้ร่วมพัฒนา
นายพีรวิชญ์ อกะเรือน  ผู้ร่วมพัฒนา
นายณัฐพล เติมต่อ  ผู้ร่วมพัฒนา
นายจรูญ ชาติไทยเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวฐิติรัตน์ ชาติไทยเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา
2 TKRC21-02 สมาร์ทคราม 1   ด้านพืชไร่ นางสาวจินตนา สวัสดี หัวหน้าทีมพัฒนา โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรม
และเทคโนโลยี
มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นางสาวบุษยมาส ทิพย์คำมี  ผู้ร่วมพัฒนา
นายอาทิตย์ พรมสุริย์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายยุทธพงษ์ ลีทอง ผู้ร่วมพัฒนา
นายเกริกฤทธิ์ ภูพานเพชร  อาจารย์ที่ปรึกษา
นางทิพวรรณ คุ้มบุญ  อาจารย์ที่ปรึกษา
3 TKRC21-03 หัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก   1 ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายชัชชัย นพเกตุ หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีกาญจนบุรี
นางสาววารินทร์ ชุดงาม ผู้ร่วมพัฒนา
นายเมธี กระแสจันทร์ ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวนันทพร ปานเหลือง ผู้ร่วมพัฒนา
นางพรรณประไพ โนนสินชัย อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม อาจารย์ที่ปรึกษา
4 TKRC21-04 ชุดปลูกผักอัจฉริยะ
ด้วยระบบแอร์โรโปรนิก 
1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายธีรยุทธ นกทอง  หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเพชรบุรี 
นายเจษฏา การภักดี  ผู้ร่วมพัฒนา
นายภวิศ ปานฉลอง ผู้ร่วมพัฒนา
นายณรงวิทย์ ทาดาวงษา ผู้ร่วมพัฒนา
นายพงศธร สินธุรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธนิสรณ์ แก้วน้อย  อาจารย์ที่ปรึกษา
5 TKRC21-05 การพัฒนาตู้ฟักเป็ดบ้านนา 1   ด้านสัตว์บก นายนพพร เกตุแก้ว  หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีระนอง
นายพงสิทธิ์ เทพดนตรี ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวพรวลัย ราตรี ผู้ร่วมพัฒนา
นายจักรพงศ์ กิ่งแก้ว ผู้ร่วมพัฒนา
นายประสงค์ มาน้อย อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวิชิต พรหมอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา
6 TKRC21-07 การสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องเพาะเมล็ดแคคตัสระบบปิด
ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น
สำหรับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงแคคตัส
1   ด้านพืชไม้ดอก
ไม้ประดับ
นายศิริพงศ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคแพร่
นายณัฐนนท์ ปัญญาไว ผู้ร่วมพัฒนา
นายกิตตินันท์ วุฒิ ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวธิดาลักษณ์ เรือนมูล ผู้ร่วมพัฒนา
นายเอกชัย ศรชัย อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธีระพงศ์ วงค์ตะวัน อาจารย์ที่ปรึกษา
7 TKRC21-08 เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ
จากเศษอาหารสำหรับลด
การใช้สารเคมีของเกษตรกร
ด้วยพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์
  1 ด้านพืช นายอัมรินทร์ นิคมเพชร  หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุราษฎร์ธานี
นายสุพล น้ำตาลพอด  ผู้ร่วมพัฒนา
นายชานนทร์ อินหนู  ผู้ร่วมพัฒนา
นายเจฎา เภรี  ผู้ร่วมพัฒนา
นายชัยยะ แซ่เฮง อาจารย์ที่ปรึกษา
นายมนตรี สร้อยรักษ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
8 TKRC21-09 Scomber Capsule
อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็ม
ด้วยพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์
  1 ด้านสัตว์น้ำ นายประสิทธิ์ โต๊ะสา หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร
และประมงปัตตานี
นายซอฟวัน เงาะ ผู้ร่วมพัฒนา
นายตะวัน รักมนตรี ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาววันวิสา จันทบุรี ผู้ร่วมพัฒนา
นายผจญ สิงห์จินดา อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวบุษกร จันทบุรี อาจารย์ที่ปรึกษา
9 TKRC21-10 ระบบเพาะ
ต้นทานตะวันอ่อน
อัจฉริยะ
1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายบรูพา วังหินกอง หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
นายรุ่งอรุณ เลาะหะนะ ผู้ร่วมพัฒนา
นายรพีภัทร แสนรัตน์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายไพศาล สังฆะไทย ผู้ร่วมพัฒนา
นายมงคล ศิริโสม อาจารย์ที่ปรึกษา
นายพิชิต สพลาภ อาจารย์ที่ปรึกษา
10 TKRC21-11 ปลาเม็ง PLUS+ 1   ด้านสัตว์น้ำ นายภานุวัตร นุ่นแก้ว หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
นายทินกร บุญธรรม  ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวสุนัฐดา บัวทอง ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
นายกิตติพงศ์ ทองพันธ์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์  อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
นางลักษณ์ อินทร์นุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
11 TKRC21-12 ชุดยืดอายุอาหารทะเลสด
สำหรับจำหน่าย
ของผู้ประกอบการ
และเกษตรกรชายฝั่งทะเล
  1 ด้านสัตว์น้ำ นายก้องเกียรติ ขุนปักษี หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุราษฎร์ธานี
นายอลงกรณ์ เมืองประเทศ  ผู้ร่วมพัฒนา
นายธนพงษ์ มั่งมี  ผู้ร่วมพัฒนา
นายศักดิ์พล เนียมขำ  ผู้ร่วมพัฒนา
นายมนตรี สร้อยรักษ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
นายชัยยะ แซ่เฮง  อาจารย์ที่ปรึกษา
12 TKRC21-13 อาหารผสมเสร็จ (TMR)
อัดเม็ดใช้เลี้ยงแพะขุน
1   ด้านสัตว์บก นางสาวอัมพิกา กระเรียนทอง หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเพชรบุรี
นายเฉลิมชัย สดใส  ผู้ร่วมพัฒนา
นายวรพล คงคช ผู้ร่วมพัฒนา
นายวุฒิชัย ไพรพนา ผู้ร่วมพัฒนา
นายภูริพงศ์ จิตรมะโน อาจารย์ที่ปรึกษา
นางชนากานต์ จิตรมะโน อาจารย์ที่ปรึกษา
13 TKRC21-16 กังหันปลูกผักควบคุม
ด้วยระบบอัจฉริยะ
1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายอภิสิทธิ์ ชื่นบาน  หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
นายราชกฤษ ธัญญาบาล ผู้ร่วมพัฒนา
นายศานติบูรณ์ ทองจิบ  ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลา
นางสาวยุพารัตน์ สังข์อนันต์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายภิรมย์ นาคสีทอง อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
นายรัตนพล ศรีปานรอด อาจารย์ที่ปรึกษา
14 TKRC21-18 ระบบจ่ายน้ำผสมอีเอ็ม
เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ
[Handy Easy EM]
1   ด้านพืชสวน นางสาวพัชรราภรณ์ เทพกุลชร หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นายภูชิต เทียนทับทิม ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวนรินทิพย์ จันทร์ขำ ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวพลอยใส วิมลประดิษฐ ผู้ร่วมพัฒนา
นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล  อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสิทธิกร นาเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา
15 TKRC21-20 โรงเพาะเห็ดยายบุญอัจฉริยะ 1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายปณชัย แซ่ฟ้า หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงราย 
นายศักดิ์นนท์ ทมมืด  ผู้ร่วมพัฒนา
นายอรรณพ จันทาพูน  ผู้ร่วมพัฒนา
นายสุธิพงศ์ หมื่อแล ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวลัดดาวัลย์ สืบจิตต์ อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวสันต์ ดวงจิตต์ อาจารย์ที่ปรึกษา
16 TKRC21-21 Happy Catfish Smart Farm 1   ด้านสัตว์น้ำ นายศุภโชค สายสิงห์  หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
นายพิพัฒน์ อัคฮาด ผู้ร่วมพัฒนา
นายวชิรวิทย์ วงษา ผู้ร่วมพัฒนา
นายวรฤทธิ์ สมภา ผู้ร่วมพัฒนา
นายกิติภรณ์ เงินบุตรโคตร อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวสุมารินทร์ มานาง อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีขอนแก่น
17 TKRC21-22 Smart Sense กิมจู 1   ด้านพืชสวน นายภากร เขียวเซ้น หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงราย 
นายสมศักดิ์ โซ่เซ ผู้ร่วมพัฒนา
นายวิชัย แซ่ท้าว ผู้ร่วมพัฒนา
นายว่าง แซ่โซ้ง ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวภัทรพร วงศ์ชัย อาจารย์ที่ปรึกษา
นายมงคล ดวงแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา
18 TKRC21-24 เครื่องสกัดน้ำกัญชา
ด้วยคลื่นอัลตาโซนิค
1   ด้านพืชสวน นายเจษฎา สุทธิวรรณา หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
นายสุธาสินธ์ สุขรัตน์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายณัฐนัน ณ หนองคาย ผู้ร่วมพัฒนา
นายพิพัฒพงษ์ พลพิทักษ์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง ปิยะมาศ ธาตุวิสัย อาจารย์ที่ปรึกษา
19 TKRC21-25 ระบบอีแว็ปสมาร์ทฟาร์มเห็ด 1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายยุทธนา ผาทอง หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
นายไมตรี แสงบัวภา ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวจุลาลักษ์ วงศ์ปัญญา ผู้ร่วมพัฒนา
นายธนกฤต ฉันทมิตร ผู้ร่วมพัฒนา
นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย อาจารย์ที่ปรึกษา
นางปิยะมาศ ธาตุวิสัย อาจารย์ที่ปรึกษา
20 TKRC21-26 ชุดเร่งการอนุบาลปูอ่อน
เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารทะเล
ให้กับชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  1 ด้านสัตว์น้ำ นายธีรนันทชัย อินทร์สุวรรณ หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุราษฎร์ธานี
นายสมพงศ์ บุตรวงศ์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายพลวัตร ชอบทำกิจ ผู้ร่วมพัฒนา
นายรัชชานนท์ วันดี  ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวณัชภวิกา ประชาเชษฐ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
นายชัยยะ แซ่เฮง  อาจารย์ที่ปรึกษา
21 TKRC21-29 เครื่องเจาะต้นปาล์ม
แบบสะพายหลัง
  1 ด้านพืชสวน นายณัฐวุฒิ รักร่วม หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นายณัฐภูมินทร์ ปั้นทอง  ผู้ร่วมพัฒนา
นายธนบดี พลเดช  ผู้ร่วมพัฒนา
นายรัชชานนท์ คงยิ้ม  ผู้ร่วมพัฒนา
นายเฉลิมพงษ์ ปั้นทอง  อาจารย์ที่ปรึกษา
นางอ้อมใจ ขวัญนิมิตร  อาจารย์ที่ปรึกษา
22 TKRC21-30 ชุดควบคุม
การให้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
ด้วยระบบน้ำหยด
ในระบบโรงเรือน
ปลูกผักแบบยกพื้น 
  1 ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นางสาวสุนิชา กสีรักษ์ หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพังงา
นางสาวพรภคนันท์ รักเมือง ผู้ร่วมพัฒนา
นายปานนท์ ทิพยอดศรี ผู้ร่วมพัฒนา
นายเกริกฤทธิ์ คงทองดี ผู้ร่วมพัฒนา
นายปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธีระพงศ์ ไชยศรี อาจารย์ที่ปรึกษา
23 TKRC21-31 ชุดพ่นละอองน้ำ
ในโรงเรือนจิ้งหรีด
ด้วยระบบ IOT 
1   ด้านสัตว์บก นางสาวนิรมล กองมณี  หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 
นายภูวิศ สุดประเสริฐ  ผู้ร่วมพัฒนา
นายสิทธิโชค สุวรรณมณี  ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
นายกินตินันท์ ชาวประทุม  ผู้ร่วมพัฒนา
นาง พนาไพร กันทัด อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
นางสาวนิจชิตา ผาสุก  อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
24 TKRC21-34 สมาร์ทฟาร์มดิจิทัลฟาร์มเมอร์
(Smart Digital Famers)
  1 ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นางสาวจินตนา จำรัสประเสริฐ หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครราชสีมา
นายอุดม พัฒน์ศักดิ์ ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาววิไลพร ชำนาญ ผู้ร่วมพัฒนา
นายกฤษดา แก้วใส ผู้ร่วมพัฒนา
นายธนชัย สีหะนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี อาจารย์ที่ปรึกษา
25 TKRC21-35 ถังอาหารสุกรขุนอัจฉริยะ
(Smart Lean Machine)
  1 ด้านสัตว์บก นายภูวนาถ โคตุเคน  หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม
นายเกริกไกวัล ทองมี ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาววัชราภรณ์ ทรัพย์ศรี ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลพบุรี
นางสาวพิศมัย จันทร์พวง ผู้ร่วมพัฒนา
นายพัชระ สุนทะโร  อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม
นายนพนันฏฐ์ รังสะกินนิน อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลพบุรี
26 TKRC21-38 ระบบควบคุมอุณหภูมิ
ในบ่ออนุบาลสัตว์น้ำ
  1 ด้านสัตว์น้ำ นายสราวุฒิ วรรณภักตร์  หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายกุลพิเชษฐ์ ณัฏฐาภาพย์  ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุทัยธานี
นายวรรธนะ ถือสัตย์  ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายธนวัฒน์ เรืองบุญ  ผู้ร่วมพัฒนา
นายมิตรชัย สุทธิศักดิ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวบุหลัน บุษบานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุทัยธานี
27 TKRC21-39 เครื่องสกัดน้ำเสาวรส 3 in 1 1   ด้านพืชสวน นายธนพล ปานทอง หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการโนนดินแดง
นายภิญโญ เหมวิหค ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวกัญญานัฐ พนมรัมย์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายเอกภพ นารี ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวณปภัช ภูษาแก้ว  อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวผกาวลี มีศรี อาจารย์ที่ปรึกษา
28 TKRC21-40 แอปพลิเคชั่น
ตรวจสอบวัชพืช
และโรคพืช
1   ด้านพืช นางสาวธัญวรรณ อาจศรัตรู  หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายกุลพิเชษฐ์ ณัฏฐาภาพย์  ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุทัยธานี
นายอาทิตย์ เพ็ชรอิน  ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายชัชพงศ์ แก้วเกษการ ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวอสมาภรณ์ สุทธิพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
นายมิตรชัย สุทธิศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
29 TKRC21-42 เครื่องให้อาหารปลา
ขนาดใหญ่
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
1   ด้านสัตว์น้ำ นายอนุวัตร หวานแก้ว หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลา
นายเสกข์ สุขเกษม ผู้ร่วมพัฒนา
นายอดิรัน ชุมประมาณ ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวณัฐริกา หนูชัยแก้ว  ผู้ร่วมพัฒนา
นายจิรัฐติ วงศ์งาม อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสมโภช รัตติ อาจารย์ที่ปรึกษา
30 TKRC21-43 ฟาร์มปูนาอัจฉริยะ 1   ด้านสัตว์น้ำ นายชาญณรงค์ อารีเอื้อ หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
นางสาวสุธาสินี ชูชีพ  ผู้ร่วมพัฒนา
นายไพศาล สังฆะไทย  ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวกิ่งฉัตร สมุทรานุภาพ  ผู้ร่วมพัฒนา
นายมงคล ศิริโสม อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวรพล ขันศรี อาจารย์ที่ปรึกษา
31 TKRC21-45 ฟาร์มเห็ดหอยนางรมสีทอง
อัจฉริยะ
  1 ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นางสาววณิชยา กานันท์ หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี
นางสาววณิชา ธงศิลา ผู้ร่วมพัฒนา
นายชยานันต์ ชนะชัยโรจน์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายวรชาติ เอี่ยมวิลัย ผู้ร่วมพัฒนา
นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวรัตนา แทนอาษา อาจารย์ที่ปรึกษา
32 TKRC21-47 เตาอบปลาแห้ง 3 ระบบ
(ถ่าน-แก๊ส-แสงอาทิตย์)
1   ด้านสัตว์น้ำ นางสาวจุฑารัตน์ ขาวจัตุรัส หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนครราชสีมา
นายนนทรี ฆ้องดี ผู้ร่วมพัฒนา
นายรังสิมันต์ พุ่มจันทร ผู้ร่วมพัฒนา
นายภูวนาท บุญชนะ ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวแสงระวี ประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวรรณสิทธิ์ ศรีแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา
33 TKRC21-48 นวัตกรรมบ้านเห็ดฟาง 1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายชยกฤต ปัญญากุล หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายมนตรี ขุมทอง ผู้ร่วมพัฒนา
นายปริญญา สีคำงาม ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเสริมทักษะ
พระภิกษุสามเณร
นายปรัชญา คงใหญ่ ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวศฐิษา เผ่าจันทวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายฐาปกรณ์ ตรีชัยศรี อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเสริมทักษะ
พระภิกษุสามเณร
34 TKRC21-49 การเพาะเลี้ยงคลอเรลลา
และไรแดงด้วยแสงในระบบปิด
  1 ด้านสัตว์น้ำ นายวิทยา วงหาจักร หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายภราดร แก่นจันทร์ ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวบวรรัตน์ ทองประเสริฐ  ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
นายอรรถวุฒิ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวเอื้ออารี สุขสมนิตย์ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสามารถ เกษแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา
35 TKRC21-52 เครื่องอบให้ความร้อน
ไก่ชนพื้นเมือง
1   ด้านสัตว์บก นายวัชรพงษ์ สังข์เงิน หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นายสหฤทธิ์ แดงขำ  ผู้ร่วมพัฒนา
นายณัฐวุฒิ เปรมจิตร  ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสิงห์บุรี
นายศุภกร ดอกไม้แก้ว  ผู้ร่วมพัฒนา
นายภัทรพงศ์ ปานหิรัญ  อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นางสาวรดาพร พยัฆฑา อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสิงห์บุรี