กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop1) ครั้งที่ 1

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 06 ต.ค. 2563 - 12.14 น.

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop 1)
"ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาผลงาน"

โครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน (Young Creative Innovator for Community 2020: YCIC 2020)
ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
        เวลา                                รายละเอียด
    12.00 – 14.00 น.    จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม
    14.00 – 19.00 น.    เปิดรับรายงานตัว/ลงทะเบียน
    19.30 น.                   เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
        เวลา                                รายละเอียด
    07.30 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
    08.30 – 09.00 น.    รายงานตัว/ลงทะเบียน
    09.00 – 09.45 น.    พิธีเปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
                                       กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
                                       โดย    คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์
                                                  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                                  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                       กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวเปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
                                       โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                                  รองผู้อำนวยการ
                                                  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                       ถ่ายภาพร่วมกัน
    09.45 – 10.00 น.     ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม
                                       โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                                  นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
                                                  ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                                  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
    10.00 – 10.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
    10.15 – 12.00 น.     “ตัวฉันคือใคร (Who Am I)”
                                       โดย    คุณศศรส โกวิทพาณิชกุล
                                                  นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว
                                                  ผู้ก่อตั้ง Inner Play- เล่นให้ได้เรื่อง
    12.00 – 12.45 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
    12.45 – 13.00 น.     เตรียมตัวนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงานด้วยคลิปวิดีโอ
    13.00 – 15.15 น.      คณะกรรมการพิจารณาให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาผลงาน/สิ่ิงประดิษฐ์
                                       จากการนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงานด้วยคลิปวิดีโอของทีมลำดับที่ 1 – 9
    15.15 – 15.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
    15.30 – 16.30 น.     คณะกรรมการพิจารณาให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาผลงาน/สิ่ิงประดิษฐ์
                                       จากการนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงานด้วยคลิปวิดีโอของทีมลำดับที่ 9 – 13
    16.30 – 17.15 น.      สรุปคำแนะนำแนวทางการพัฒนาผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
    17.15 – 18.00 น.      รับประทานอาหารเย็น
    18.00 – 19.00 น.     ชี้แจงรูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ
                                       โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                                  นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
                                                  ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                                  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
    19.30 น.                     กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
        เวลา                                รายละเอียด
    07.30 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
    08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
    09.00 – 10.30 น.    “Communication Skill”
                                       โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                       นักวิจัย ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU)
                                       กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
                                       ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
    10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
    10.45 – 12.15 น.      “ทำ Presentation นำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีอย่างไรให้น่าสนใจ”
                                       โดย    คุณทินกร พรมดีมา
                                       เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ งานบริหารและสนับสนุนธุรกิจ (BAS)
                                       สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA)
                                       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
    12.45 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
    13.00 – 15.15 น.     “การเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and Team Building)”
                                       โดย    คุณศศรส โกวิทพาณิชกุล
                                       นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว
                                       ผู้ก่อตั้ง Inner Play – เล่นให้ได้เรื่อง
    15.15 – 15.30 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
    15.30 – 16.30 น.     “การเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and Team Building)” (ต่อ)
    16.30 – 17.30 น.     ปรับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาผลงานของทีมตนเอง (Part 1)
    17.30 – 18.30 น.     รับประทานอาหารเย็น
    18.30 – 19.30 น.     ปรับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาผลงานของทีมตนเอง (Part 2)
    19.30 น.                    กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

    วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563
        เวลา                                รายละเอียด
    07.30 – 08.30 น.     รับประทานอาหารเช้า
    08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
    09.00 – 09.30 น.    เตรียมตัวนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงานตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ
    09.30 – 10.30 น.     คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาผลงาน/สิ่ิงประดิษฐ์
                                        เพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
                                        จากการนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงานตามที่ได้รับคำแนะนำ
                                        ของทีมลำดับที่ 1 – 4
    10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
    10.45 – 12.00 น.      คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาผลงาน/สิ่ิงประดิษฐ์
                                        เพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
                                        จากการนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงานตามที่ได้รับคำแนะนำ
                                        ของทีมลำดับที่ 5 – 9
    12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
    13.00 – 14.00 น.      คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาผลงาน/สิ่ิงประดิษฐ์
                                        เพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
                                        จากการนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงานตามที่ได้รับคำแนะนำ
                                        ของทีมลำดับที่ 10 – 13
    14.00 – 15.00 น.      ประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก
    15.00 – 15.15 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
    15.15 – 15.45 น.        พิธีปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
                                        กล่าวรายงานสรุปการจัดกิจกรรม
                                        โดย    คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์
                                                   ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                                   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                        ให้โอวาทและกล่าวปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
                                        โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                                   รองผู้อำนวยการ
                                                   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                        ถ่ายภาพร่วมกัน
    16.00 น.                     สิ้นสุดการจัดกิจกรรม เดินทางกลับภูมิลำเนา

************************************